Доставки - 62349-2019

08/02/2019    S28    Доставки - Изменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното изпълнение - Открита процедура 

България-Бургас: Горива

2019/S 028-062349

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Център за спешна медицинска помощ — Бургас по рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. на ЦОП
Национален регистрационен номер: 812000140
Пощенски адрес: ул. Успенска № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Стоян Димитров Михалев — ръководител група „Транспорт“ при ЦСМП — Бургас
Електронна поща: csmp_burgas@abv.bg
Телефон: +359 56871935
Факс: +359 56811000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.csmpbourgas.org

Адрес на профила на купувача: www.csmpbourgas.org

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили

II.1.2)Основен CPV код
09100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Търговските обекти (бензиностанциите) на изпълнителя на територията на област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставката е по обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ — доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ — Бургас.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2019
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 059-109517

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 4
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ — Бургас

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
02/03/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Петрол АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“
Град: Ловеч
код NUTS: BG315
Пощенски код: 5500
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@petrol.bg
Телефон: +359 29690110
Факс: +359 29690110
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 657 756.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/02/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
09100000
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Търговските обекти (бензиностанциите) на изпълнителя на територията на област Бургас

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставката е по обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ — доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ — Бургас.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2019
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 657 756.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Петрол АД
Национален регистрационен номер: 831496285
Пощенски адрес: ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“
Град: Ловеч
код NUTS: BG315
Пощенски код: 5500
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@petrol.bg
Телефон: +359 29690110
Факс: +359 29690110
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Удължаване срока на договора, сключен на 2.3.2017 г., до 31.5.2019 г. или до сключването на съответния договор след провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено от Централния орган за покупки ново рамково споразумение с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили, обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на Централния орган за покупки, открита с решение № РМФ-39/18.6.2018 г. — което от двете събития настъпи първо.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП — Бургас“ от 2.3.2017 г. е сключен след провеждане вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. на Централния орган за покупки. С писма на МЗ от 7.12.2018 г. и на МФ от 23.11.2018 г. уведомяват, че е сключено допълнително споразумение № 1/22.11.2018 г. към рамково споразумение №СПОР-48/30.12.2016 г., с което се изменя първоначално определеният срок на действие на рамковото споразумение, като същият се удължава до 31.5.2019 г. или до сключване на ново рамково споразумение — което събитие настъпи първо. Тези обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане дължимата грижа и не променят предметът на сключения договор, поради което са налице условията за изменение на същия на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 657 756.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 657 756.00 BGN