Строителство - 64335-2018

13/02/2018    S30    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Строителни и монтажни работи

2018/S 030-064335

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Силистра
000565537
ул. „Симеон Велики“ № 33
Силистра
7500
България
Лице за контакт: Р. Тодорова — експерт „Обществени поръчки“
Телефон: +359 86-816280
Електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86-823343
код NUTS: BG325

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.silistra.bg

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=424

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=424%20
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Силистра — деловодство
000565537
ул. „Симеон Велики“ № 33
Силистра
7500
България
Лице за контакт: Николинка Арфондиева; Ненка Иванова
Телефон: +359 86-816206
Електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86-823434
код NUTS: BG325

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.silistra.bg

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=424%20

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ — гр. Силистра“, Договор BG16RFOP001-1.031-0004-C01“

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е за избор на изпълнител на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. „Симеон Велики“ и прилежащите тротоари и зелени площи, включва въпросната улица от кръстовището с бул. „Македония“ на запад до кръстовището с ул. „София“ на изток, паркинга на ул. „Шар планина“ до входа на Общинския пазар на север и ул. „Христо Ботев“ в частта зад сградата на Общински съвет — гр. Силистра на юг, с обща площ 27 540 м2 /двадесет и седем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 518 237.27 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
45233142
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение — обектът на строителството се намира на територията на гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основните дейности по изпълнение на инвестиционният проект са:

а) част „Архитектурно строителна“:

— подмяна на асфалтовата настилка по цялата дължина на улицата, като от двете страни е предвидено изграждането на участъци за надлъжно паркиране,

— подмяна на тротоарните настилки от двете страни на ул. „С. Велики“,

— преобразуване на съществуващо кръстовище между ул. „С Велики“ и ул. „София“ в „Т“ кръстовище,

— изграждане на велоалеи,

— изграждане на кътове за обществен отдих и подмяна на елементи от градския дизайн,

— въвеждане на LED осветление,

— осигуряване на достъпна градска среда чрез понижаване на бордюрите,

— поставяне на дървени пейки;

б) част „Паркоустройство и благоустройство“:

— предварителни работи, в това число: редуциране/оформяне на короните и при необходимост повърхностната коренова система на дървета,

— засаждане на иглолистни дървета, декоративни храсти и широколистни дървета;

в) част „Пътна“:

— подготвителни работи: подготовка на терена за работа, разкъртване на асфалтобетоновата настилка; разваляне на тротоарната настилка, фрезоване на асфалтовата настилка,

— пътни работи,

— асфалтови работи,

— пътна сигнализация,

— бетонови работи;

г) част ОД и ВОД:

— поставяне на пътни знаци,

— изг. на хоризонтална маркировка,

— изграждане на светлинна пешеходна пътека,

— изграждане на три повдигнати пешеходни пътеки;

д) част ВиК:

— изкопи (ръчни и с багер), уплътняване на земни почви, машинно засипване и др.,

— превоз на пясък и полагането му,

— натоварване на земни маси на самосвал,

— доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф 90 PN 10,

— доставка и монтаж на пожарни хидранти,

— направа опорни блокове,

— направа връзки към съществуващ водопровод,

— изпитване на плътността на чугунените тръбопроводи под хидравлично налягане, дезинфекция на водопроводите;

е) част „Канализация“:

— изкопи с багер на земни почви, машинно засипване, уплътняване на земни почви, укрепване и разкрепване на изкопи, подложки от пясък включително превоз със самосвал и превоз на обекта с ръчни колички,

— рязане на асфалтобетоновата настилка с диамантина,

— разваляне и възстановяване на асф. настилка, включително извозване на отпадъците,

— разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка,

— монтаж демонтаж на PVC тръби Ф 200,

— изграждане на улични оттоци;

ж) част „Електрическа и СК“:

— демонтаж на съществуващи осветителни тела, стоманотръбни стълбове с височина до 4 м с фундамент, както и демонтаж на проводникови връзки и метални клемни кутии комплект,

— доставка и монтаж на ел. таблa, открит монтаж със степен на защита IP — 54,

— доставка, полагане и изтегляне на силов кабел,

— доставка и монтаж на минерална вата за уплътняване на разстоянието между кабела и металната тръба,

— изпитване на силов кабел,

— доставка и монтаж уличен светодиод на стълб,

— доставка и монтаж на светодиодни осветителни тела;

— направа на ел. заварки вкл. минизиране и асфалтиране на заварките,

— изграждане на кабелна канална мрежа — изкопи, полагане на PVC муфени тръби, уплътняване на земни маси, разбиване с булдозер или ръчно, превоз излишна земна маса и др.,

— изграждане на кабелни шахти.

Видовете дейности/работи с ясно посочени количества и ед. мярка са посочени в Количествена сметка, Техническата спецификация и Инвестиционният проект.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: срок на изпълнение / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 518 237.27 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. „Симеон Велики"- гр. Силистра, Договор BG16RFOP001-1.031-0004-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014- 2020“
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, а именно строежи от II-ра група, III-та категория или по-висока, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

• Доказване на изискването — с представяне на копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, или с посочване на номер на регистрацията в публичния регистър/линк. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, вкл. че е извършил съответната регистрация съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП /представя се при сключване на договора/.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот в размер не по-малък от 2 /два/ пъти прогнозната стойност на поръчката в размер на 5 036 474,54 BGN (пет милиона тридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и петдесет и четири ст.) без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), не по–малко от прогнозната стойност на поръчката в размер на 2 518 237,27 BGN (два милиона петстотин и осемнадесет хиляди двеста тридесет и седем лева и двадесет и седем ст.) без ДДС. Оборотът се изчислява на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си.

Доказване на изискването — документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 или т. 4 от ЗОП.

За доказване на икономическото и финансово състояние се представят един или няколко от следните документи — годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, или документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ с клауза „Строител“, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката — ІІ-ра група, ІІІ-та категория или по-висока категория строежи, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват дейности, свързани с строителството, както и за подизпълнителите, като за последните: съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. Доказване на изискването — копие от застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, със съответното покритие по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, същият представя копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка по чл. 171 от ЗУТ с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие съгласно категорията строеж на настоящия обект по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Представя се при сключване на договора и/или при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е реализирал общ оборот в размер не по-малък от 2 /два/ пъти прогнозната стойност на поръчката в размер на 5 036 474,54 BGN (пет милиона тридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и петдесет и четири ст.) без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), не по-малко от прогнозната стойност на поръчката в размер на 2 518 237,27 BGN (два милиона петстотин и осемнадесет хиляди двеста тридесет и седем лева и двадесет и седем ст.) без ДДС.

2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, със съответното покритие по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Р България, същият представя копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка по чл. 171 от ЗУТ с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума, направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие съгласно категорията строеж на настоящия обект по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата.

*За идентични или сходни СМР, свързани с извършване на дейностите, посочени в Техническата спецификация, следва да се считат — реконструкция и/или рехабилитация, и/или ремонтиране, и/или изграждане на улична и/или пътна мрежа, в това число с прилежащите към нея елементи, с обем на настоящият обект 27 540 м2 /двадесет и седем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/ или по голям обем.

Доказване: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания за всяко от декларираното в ЕЕДОП изпълнено строителство. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, документите за доказване се представят при условията на чл. 67, ал. 5 ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

2. Участникът следва да предложи екип, притежаващ необходимата професионална компетентност (съобразно §2, т. 41 от ДР на ЗОП), съответстващи на спецификата на поръчката.

Доказване: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „списъкът“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че отговаря на поставения критерий за подбор. Представя се при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3. Участникът трябва да разполага с инструменти и техническо оборудване /собствено, наето или по друг начин предоставено за срока на изпълнение на поръчката/, необходими за изпълнение на дейностите посочени в техническата спецификация.

Доказване: декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

* Допустимо е кандидатът да предложи еквивалентни машини или оборудване, които извършват еквивалентни строителни операции.

* Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП. Участниците декларират оборудването в ЕЕДОП, а документите с който се доказва съответствието се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.

Ръководител на екипа 1 бр. с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“, строителна специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентно образование.

Технически ръководител 1 бр. лице със завършено висше образование, придобита образователна квалификация „Строителен инженер“ или „Архитект“, или строителен техник, или технически правоспособно лице съгласно чл. 163а, ал. 2 ЗУТ, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ (съгласно чл. 163а от ЗУТ).

Експерт „Геодезия“ 1 бр. с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“, специалност „Геодезия“ или „Геодезия, фотограметрия и картография“, или „Земеустройство“, или „Маркшайдерство“, или „Геодезия и маркшайдерство“, или еквивалентно образование, респективно на призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.

Експерт „Озеленяване“ 1 бр. с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“, специалност „Озеленяване“ или „Ландшафтна архитектура“, или еквивалентно образование, респективно на призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.

Експерт ВиК 1 бр. с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“, специалност В и К или еквивалентно образование.

Експерт „Електро“ 1 бр. с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“, специалност/квалификация „Електротехника“ или еквивалентно образование, респективно на призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.

Координатор по качеството 1 бр. — да притежава валиден сертификат за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент съгласно Закона за камарата на строителите или еквивалент.

Координатор по безопасност и здраве 1 бр. — да притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2 от 22.3. 2004 г. на МРРБ или еквивалент.

За експертите от екипа на участника ще се приема или еквивалентно образование или еквивалент за лица придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Длъжностите могат да се съвместяват, при условие че експертите отговарят на горепосочените изисквания на Възложителя.

Минимум по 1 бр от долупосочената техника: кран с удължена стрела 10 тона; челен товарач; багер с кофа до 1,5 м3; дробилна машина за раздробяване на клони; автовишка с работна височина до 25 метра и товароподемност мин. 200 килограма; самосвали, товарни коли; механизация за доставка на място на асфалтовите разтвори; вибрационен и пневматични валяци; автогудрунатор; пътна фреза; водоноска; авточетка; машина за обдухване; минибагер тип Bobcat или еквивалент; асфалторазтилач; хидрочук; фугорезачка; къртач пневматичен; бордова кола; специализирана машина за полагане на улична маркировка; товарна платформа — 10 метра дължина; бетоновози; багер до 0.6 м3, комплект с хидрочук;

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /чл. 3, т. 8 във в-ка с чл. 5, ал. 1, т. 3, освен когато са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и условията по чл. 107 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за аванс е с размера на аванса и се освобождава в тридневен срок от изпълнение/усвояване на аванса. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/03/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/03/2018
Местно време: 14:00
Място:

Гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33, стая 202 (заседателна зала).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение на раздел III.2.2.

Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция в полза на Община Силистра; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участника избира сам формата на гаранцията. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 срещу решението за откриване и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/02/2018