Tjenesteydelser - 65286-2018

13/02/2018    S30

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 030-065286

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4, Postboks 2193
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Kern Licht
E-mail: nl3@digst.dk
Telefon: +45 33925200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.digst.dk
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199369&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199369&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vil omhandle videreudvikling, vedligeholdelse, forvaltning og support af NemLog-in samt drift af udvalgte komponenter i NemLog-in. NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Drift af NemLog-in udbydes i et separat udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 213-442780 af 7. november 2017. For en nærmere beskrivelse af kontrakten se afsnit II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212900 Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72300000 Datatjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
79990000 Øvrig forretningsservice
79999000 Scanning og fakturering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I. Baggrund og behov

Nem-Log-in er et for samfundet kritisk system, som er den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere og består i dag af 7 komponenter – 1) log-in, hvor brugere kan logge sig på offentlige løsninger, 2) fuldmagt, hvor der kan gives fuldmagt til handlinger i offentlige løsninger, 3) brugerrettighedsstyring for tilsluttede løsninger, 4) signering og validering af signaturer i dokumenter, 5) tilslutning til systemet, 6) administration af tilslutninger, 7) STS til adgangsstyring til webservices. Systemet har mange interne og eksterne integrationer og er kritisk i relation til sikkerhed og tilgængelighed. NemLog-in vil fremover anvendes af de offentlige myndigheder, som fremgår af kontraktens bilag 2.3, og øvrige offentlige myndigheder, som senere ved lov forpligtes til at anvende systemet, samt af private tjenesteudbydere. Det forventes, at NemLog-in vil håndtere ca. 700 000 virksomheder og ca. 250 000 000 transaktioner (log-ins og signeringer) pr. år, samt at der skal håndteres tilslutning og support op til 600-700 private og offentlige tjenesteudbydere.

NemLog-in videreføres i sin helhed og skal overtages ved en transition og herefter videreudvikles, herunder udvides med ny funktionalitet i tæt samarbejde med MitID, hvortil der er en række afhængigheder. Endvidere skal der ske tæt samarbejde med driftsleverandøren, da hovedparten af driften af NemLog-in er udbudt i et separat udbud, jf. 2017/S 213-442780 af 7. november 2017. Ydelserne skal løses i tæt samarbejde med Kunden og dennes supportorganisation, offentlige og private tjenesteudbydere samt erhvervsbrugere og store brugerorganisationer, fx Danske Regioner;

II. Hovedydelserne omfatter:

A. Levering af Initial Leverance, migrering og efterfølgende videreudvikling:

— Initial Leverancen omfatter bl.a. tilpasning af en række af komponenterne, nyudvikling af funktionalitet, fx erhvervsidentitetsadministration (en elektronisk ID-løsning for erhvervsbrugere) og certificate og time stamp authority (CA og TSA) og etablering af nye integrationer, fx til MitID. Udvikling vil ske med fokus på høj sikkerhed og øget brugervenlighed og efter en traditionel metode, under en stram tidsplan med mange afhængigheder og med kompleks proces- og projektstyring med tæt samarbejde med mange forskellige aktører. Der vil ske en kompleks migrering af erhvervsbrugere fra NemID;

— Efterfølgende videreudvikling omfatter bl.a. udvikling af yderligere funktionalitet med løbende og prioriterede leverancer efter en agil metode.

B. Transition, forvaltning, support og vedligeholdelse

— Transition af ansvaret for vedligeholdelse, support og forvaltning af Nemlog-in applikationen fra den nuværende leverandør vil ske under et tidspresset forløb;

— Forvaltning af tjenesteudbydere, herunder fakturering af tjenesteudbydere og anvendere på vegne af Kunden samt sikring af gennemsigtighed i forhold til omkostninger;

— Teknisk 1. line eller 2. line support til bl.a. tjenesteudbydere, brugerorganisationer samt deres it-leverandører;

— Vedligeholdelse, fx løbende fejlretning, forebyggende vedligeholdelse, bl.a. med fokus på sikkerhed og lovgivningskrav.

C. Drift af CA og signering:

Drift af CA og signering (herunder TSA) omfatter bl.a. redundant infrastruktur, inkl. håndtering af PKI-teknologier med særlige krav til miljøer, sikkerhed og procedurer og med høje krav til svartider og driftseffektivitet.

D. Uddannelse og konsulentydelser

Omfatter bl.a. uddannelse af Kunden samt udarbejdelse af fx analyser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan forlænge kontrakten på samme vilkår med op til tre gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), vedrørende de hovedydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4), underpunkt II, litra A, B og C.

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af behovsmæssigt og volumenmæssigt sammenlignelige hovedydelser, jf. punkt II.2.4), underpunkt II, litra A, B, og C, inden for de seneste fem år.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner vedrørende ændret serviceniveau.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

— Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

For så vidt angår de enheder, som ansøger baserer sin finansielle og økonomiske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. I forbindelse med anmodningen om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som ansøgeren/tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 150 000 000 i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgeren og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.2.4), underpunkt II, litra A, B, og C, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.2.4), underpunkt II, litra A, B, og C anførte ydelser leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9). Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

For så vidt angår de enheder, som ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. I forbindelse med anmodningen om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som ansøgeren/tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Herudover vil ansøger ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Data i løsningen er på nuværende tidspunkt omfattet af persondatalovens "krigsregel" i § 41, stk. 4, og fremadrettet forslag til lov om databeskyttelsesloven § 3, stk. 9, og bestemmelser udstedt i medfør heraf. Der stilles derfor krav om, at disse persondata ikke må behandles, herunder opbevares, lagres og/eller tilgængeliggøres, uden for Danmark. Løsningen er desuden i sin helhed vurderet til at være af særlig samfundskritisk karakter, hvorfor løsningen af hensyn til statens sikkerhed skal drives i Danmark.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 199-409467
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/04/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af et fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af kildekode, der stilles til rådighed i et fysisk datarum, og anden fortrolig dokumentation, der udleveres på krypteret USB. Se udbudsbetingelserne.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af samme dokument, vil seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 5. marts, kl. 10.00. Spørgsmål stillet herefter besvares, hvis de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Mht. kommunikation i tilbudsfasen, henvises der til udbudsbetingelserne.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af disse enheder, som ansøger baserer sig på. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

Til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inkl. prisen for optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af NemLog-in samt estimater over de af kontrakten omfattede ydelser i øvrigt, herunder videreudviklingsydelser.

Til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra transitionsdagen. I forbindelse med kontraktens ophør vil der endvidere være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af Nem Log-in i forbindelse med evt. genudbud.

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra findes på ordregivers hjemmeside: http://www.digst.dk/It-loesninger/NemLogin/Udbud-af-NemLogin3.

Den 28. februar 2018, kl. 9:00-11:00 afholdes orienteringsmøde hos Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Se udbudsbetingelserne.

Til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Kontrakten er ikke opdelt i flere delkontrakter, jf. udbudsbetingelserne.

Drift af NemLog-in udbydes i et separat udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 213-442780 af 7. november 2017.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018