Works - 66377-2018

Display compact view

13/02/2018    S30

Denmark-Hedehusene: Construction work for bridges

2018/S 030-066377

Voluntary ex ante transparency notice

This notice is covered by: Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Vejdirektoratet
Postal address: Guldalderen 12
Town: Hedehusene
Postal code: 2640
Country: Denmark
Contact person: Torkil Schrøder-Hansen
E-mail: tsh@vd.dk
Telephone: +45 72443152

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.vd.dk/

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
General public services
1.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority/entity is purchasing on behalf of other contracting authorities/entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Storstrømsbroen - 93200.001
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works

NUTS code DK022 Vest- og Sydsjælland

II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Storstrømsbroen har stor regional betydning, da den forbinder Sjælland og Falster og er en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Denne jernbanekorridor vil i løbet af de kommende år blive styrket markant med etableringen af den nye bane København-Ringsted via Køge og det kommende anlæg af Femern Bælt-forbindelsen, herunder opgraderingen og udvidelsen af jernbanelinjen mellem Ringsted og Rødby.
Når Femern Bælt forbindelsen åbner vil en stor mængde passager- og godstog mellem Skandinavien og.
Centraleuropa blive ført over Storstrømsbroen.
Det blev i efteråret 2011 klart, at den nuværende Storstrømsbro fra 1937 ikke vil kunne holde til den øgede.
Jernbanegodstrafik, der vil komme, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. På den baggrund blev der den
17.11.2011 indgået en bred politisk aftale om blandt andet Storstrømsbroen. På baggrund af den afsluttede forundersøgelse i 2012 blev det besluttet at koncentrere det videre arbejde om anlæg af en ny bro med dobbeltsporet jernbane og vej samt nedrivning af den eksisterende bro.
En ny kombineret ca. 4 kilometer vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen vil sikre den fremtidige kapacitet i denne centrale jernbanekorridor til Europa samt den lokale og regionale mobilitet hastigheden for passagertog på en ny Storstrømsbro vil være 200 km/t. Derfor giver en ny bro rejsetidsbesparelse på både vej og bane, ligesom trygheden for bilister vil blive forbedret i og med, at kørebanen bliver bredere end på den eksisterende bro. Det bliver en fremtidssikret bro, der vil kunne klare den øgede trafikmængde som følge af Femern Bælt-forbindelsen.
Vejdirektoratet skal forestå opførelsen af en ny Storstrømsbro samt nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.

Vejdirektoratet har opdelt anlægget af den nye Storstrømsbro (incl. projektering) og nedrivningen af den eksisterende Storstrømsbro. Udbudsbekendtgørelse 2015/S 028-046322 omhandler projektering og anlæg af den nye Storstrøms-bro (og således ikke nedrivningen af den eksisterende bro, der vil blive udbudt senere).

Den udbudte kontrakt omhandler i hovedtræk:
— uddybning af midlertidige arbejdskanaler samt retablering,
— etablering af fundering og bropiller— etablering af broens overbygning,
— færdiggørelse af broen med jernbanespor, vejbane og sti, rækværk og autoværn,
— etablering af adgangsforhold, midlertidige veje m.v,
— etablering af lokale veje og mindre bygværker,
— jordarbejder og anlæg af dæmninger,
— etablering af spor- og vejkasse,
— færdiggørelse af vejanlæg.
Udbudsmateriale blev udsendt medio juli 2016, hvorefter en konkurrencepræget dialog (art. 29 i direktiv 2004/18/EF) blev påbegyndt med deltagelse af de 5 prækvalificerede konsortier (det var anført i udbudsbekendtgørelsen, at der skulle prækvalificeres 5 ansøgere, men undervejs i dialogen sprang det ene konsortium fra, så Vejdirektoratet modtog 4 tilbud).
Formålet med den konkurrenceprægede dialog var at få skabt klarhed over, hvilke tekniske, juridiske og finansielle løsninger markedet kunne tilbyde, således at det kunne sikres, at Vejdirektoratets ønsker og behov kunne blive opfyldt inden for en acceptabel økonomisk ramme. I den konkurrenceprægede dialog blev der afholdt tre runder bilaterale møder. Der blev ydet et tilbudsvederlag for deltagelse i de respektive runder ligesom der er ydet et tilbudsvederlag for konditionsmæssige tilbud.
Udbudsmaterialet blev udarbejdet på dansk med en engelsk serviceoversættelse.
Frist for afgivelse af tilbud var den 19. juli 2017. Resultatet af den kvalitative vurdering blev meddelt den 5.
Oktober 2017, og priskuverterne blev åbnet under de bydendes tilstedeværelse den 6. oktober 2017. Der blev med-delt tildeling den 23. oktober 2017 til et konsortium bestående af Itinera s.p.a., Condotte s.p.a. og Grandi Lavori Fincosit s.p.a. (GLF). På samme vis som de øvrige 3 tilbudsgivere er det vindende konsortium bundet af sit tilbud indtil vedståel-sesfristens udløb den 19. marts 2018.

Øvrig information om udbuddet er offentliggjort på: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/.

Sider/storstroemsbroen.aspx.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

45221100 Construction work for bridges

II.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 2 057 056 916,00 DKK
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Negotiated without publication of a contract notice / call for competition
Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with Directive 2004/18/EC
The products involved are manufactured purely for the purpose of research, experiment, study or development under the conditions stated in the Directive: no
All tenders submitted in reply to an open procedure, a restricted procedure or competitive dialogue were irregular or inacceptable. Only those tenderers were included in the negotiations which have satisfied the qualitative selection criteria: no
Other justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the OJEU
The contract falls outside the scope of application of the Directive

De arbejder, der er omfattet af den kontrakt, som agtes indgået (projektering og anlæg af Storstrømsbroen), er fuldt ud indeholdt i den af Vejdirektoratet udsendte udbudsbekendtgørelse 2015/S 028-046322. Efter tildeling af kontrakten til det vindende konsortium (bestående af Itinera, Condotte og GLF), men inden kontraktindgåelse, anmodede Condotte om rekonstruktion ved retten i Rom den 8. januar 2018. Vejdirektoratet agter at indgå kontrakt med det vindende konsortium, idet kontraktindgåelsen dog for Condottes vedkommende vil være betinget af retten i Roms godkendelse på grund af den nævnte rekonstruktionsproces. Hvis denne godkendelse ikke måtte blive givet, vil Vejdirektoratets kontraktparter være den resterende del af det vindende konsortium (Itinera og GLF). Vejdirektoratet har i forhold til den potentielle situation, hvor retten i Rom ikke meddeler sin godkendelse af, at Condotte indgår som kontraktpart, undersøgt, om Condotte har haft afgørende betydning for resultatet af prækvalifikationen og/eller tilbudsevalueringen. Det er reguleret i udbudsbetingelserne, ”Betingelser for Udbud og Tilbud” (BUT), pkt. 9, at en konsortiedeltagers udtræden af et konsortium kan accepteres af Vejdirektoratet, hvis den udgående deltager ikke har haft afgørende betydning for vurderingen i forhold til egnethedskravene, udvælgelsen og tilbudsevalueringen (jf. i samme retning udbudslovens § 147, stk. 1, nr. 2). Resultatet af Vejdirektoratets undersøgelse er, at Condotte ikke har haft afgørende betydning hverken for resultatet af prækvalifikationen eller tilbudsevalueringen. Undersøgelsen er nærmere beskrevet i pkt. VI.2. På denne baggrund er det Vejdirektoratets vurdering, at det ikke havde ført til en ændring af resultatet af udbudsprocessen, såfremt Itinera og GLF havde deltaget i udbudsprocessen uden Condotte. Betingelsen i Bestemmelser for Udbud og Tilbud, pkt. 9, for at tillade en konsortiedeltagers udtræden er dermed opfyldt. I den kontrakt, som Vejdirektoratet agter at indgå, vil der blive indsat klausuler om moderselskabsgaranti og ”self-cleaning”, der pålægger konsortiet yderligere forpligtelser (dvs. klausuler, der udelukkende er i Vejdirektoratets favør). Endvidere vil der blive indarbejdet en klausul om, at arbejderne skal være klar til aflevering den 19. september 2022, hvilket er 20 dage senere end den oprindelige dato (den 30. august 2022). Hertil bemærkes dog, at kontrakten skulle have været skrevet under den 19. december 2017, og at konsortiet derfor samlet set får kortere tid til at udføre arbejderne end forudsat i udbudsmaterialet. Bortset fra disse klausuler er kontrakten uændret – herunder for så vidt angår pris – i forhold til den ved ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte kontrakt. I øvrigt bemærkes, at ovennævnte forløb er foregået efter tildelingen af kontrakten (den 23. oktober 2017), og det vindende konsortium har derfor på ingen måde haft mulighed for at forbedre sit tilbud efter tilbudsafgivelsen, hvorfor forløbet har været helt uden betydning for konkurrencen om kontrakten. Vejdirektoratet har på den baggrund besluttet at indgå kontrakten med det vindende konsortium på den ovenfor beskrevne måde. Det bemærkes, at nærværende profylaksebekendtgørelse ikke er relevant, hvis retten i Rom godkender Condottes kontraktindgåelse, jf. også pkt. VI.2.

IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Pris. Weighting 70
2. Projektets robusthed. Weighting 15
3. Teknisk løsning. Weighting 15
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority/entity
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2014/S 155-277710 of 12.8.2014

of 12.8.2014

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2015/S 028-046322 of 5.2.2015

Section V: Award of contract

V.1)Date of contract award decision:
V.2)Information about offers
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Itinera S.p.A, Condotte S.p.A, og Grandi Lavori Fincosit S.p.A
Postal address: Via Balustra n. 15 / Piazza F. De Lucia n. 60/65
Town: Tortona / Rom
Postal code: 15057 (AL) / 00139 (RM)
Country: Italy

V.4)Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 057 056 916,00 DKK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Der vil blive ansøgt om midler fra TENT-T.
VI.2)Additional information:
For så vidt angår pkt. IV.1 (tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendt-gørelse) bemærkes, at den kontrakt, der agtes indgået, har været udbudt ved den i pkt. II.1.4 og pkt. IV.1 nævnte udbudsbekendtgørelse. Nærværende profylaksebekendtgørelse vedrører således alene den potentielle situation, at Condotte muligvis ikke får rettens godkendelse til at indgå som kontraktpart som led i den rekonstruktionsproces, der er beskrevet i pkt. IV.1.
Den i pkt. IV.1 nævnte undersøgelse af, om Condotte har haft afgørende betydning for resultatet af prækvalifikationen og/eller tilbudsevalueringen, er nærmere beskrevet i det følgende:
Både de tekniske og økonomiske egnethedskrav er gennemgået. Denne gennemgang har vist, at Itinera og GLF på tidspunktet for prækvalifikationen levede op til både de tekniske og økonomiske egnethedskrav også uden Condotte. Itinera og GLF opfyldte med andre ord mindstekravene for prækvalifikation også uden Condotte.
Ved udvælgelsen blev ansøgernes referencer vurderet ud fra en karakterskala, hvor den bedste karakter var ”væsentligt relevante referencer”, efterfulgt af ”relevante referencer” og til sidst ”mindre tilfredsstillende relevante referencer”. Ved prækvalifikationen blev udvalgt 5 ud af 7 ansøgere, og de to fravalgte ansøgere blev fravalgt pga. ”mindre tilfredsstillende relevante referencer". Referencerne fra Itinera/GLF/Condotte blev på tidspunktet for prækvalifikationen vurderet som værende ”væsentligt relevante referencer”. En fornyet gennemgang af referencerne (hvor der ses bort fra Condottes referencer) viser, at Itinera og GLF har stor erfaring med totalentrepriser, der inkluderer bl.a. projektering og anlæg af betonkonstruktioner herunder vej- og jernbanebroer, skråstagbroer samt funderingskonstruktioner under vand. Derudover har Itinera og GLF erfaringer med projektering og anlæg af højhastighedsjernbanebroer.
Det vurderes samlet set, at Itineras og GLF’s referencer (når der ses bort fra Condottes referencer) ville være blevet vurderet som ”relevante referencer” for projektering og anlæg af Storstrømsbroen. Konklusionen er derfor, at Itinera og GLF var blevet prækvalificeret også uden Condotte, idet Itinera og GLF til brug for udvælgelsen har præsenteret mere relevante referencer end de to fravalgte ansøgere (der som nævnt har præsenteret ”mindre tilfredsstillende relevante referencer").
Tilbuddet er gennemgået med henblik på at identificere, hvorvidt der er særlige anlægsaktiviteter eller personale leveret af Condotte, som har haft afgørende betydning for tilbudsevalueringen. De metoder, som det vindende konsortium vil anvende til projektering og anlæg af Storstrømsbroen, er ikke baseret på særligt eller specialiseret udstyr, som er vanskeligt at skaffe, men derimod baseret på standardiserede løsninger, som frit kan anskaffes på markedet. Den eneste specialudviklede tekniske løsning, som er beskrevet i tilbuddet, er det hejsearrangement, som skal løfte de præfabrikerede brodragere på plads. Dette hejsearrangement er dog ligeledes baseret på udstyr, som er frit tilgængeligt fra flere leverandører på markedet. Det vindende konsortium har i sit tilbud ikke sat navn på, hvem der udfører hvilke opgaver, idet konsortiet ikke er afhængigt af særligt udstyr, som kun én af konsortiedeltagerne har adgang til. Condotte kan altså ikke tilskrives at tilføre nogen form for særligt eller specialudviklet udstyr til løsning af opgaven. Derudover stiller Condotte ikke med uerstatteligt personel til projektet, idet eksempelvis kun én af konsortiets ti tilbudte nøglepersoner er fra Condotte. CV’erne blev vurderet som ét element under et delkriterium vedr. tilbudt organisation under underkriteriet ”projektets robusthed” (hele underkriteriet vægtede 15%). Selv om CV’erne isoleret set ville være blevet vurderet lidt lavere uden den pågældende nøgleperson fra Condotte, er det Vejdirektoratets vurdering, at den samlede vurdering af underkriteriet ”projektets robusthed” ville være uændret. Tilsvarende er det Vejdirektoratets vurdering, at de øvrige underkriterier (”teknisk løsning”, der vægtede 15%, og ”pris”, der vægtede 70%) også ville være uændret.
Det havde derfor ikke ført til en anden vurdering af tilbuddet, såfremt Condotte ikke havde været en del af konsortiet. Det bemærkes i den forbindelse, at det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud var ca. 140 mio. kr. dyrere og med en lavere kvalitativ vurdering i forhold til tilbuddet fra det vindende konsortium. Samlet set opnåede det vindende konsortium således 9,1 point ved tilbudsevalueringen, hvorimod det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud opnåede 7,13 point.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internet address: http://www.klfu.dk

Body responsible for mediation procedures

Official name: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
Town: N/A
Country: Denmark

VI.3.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals Se lovbekendtgørelse 2016-06-02 nr. 593 om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 3, og § 12, stk. 2.
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk

VI.4)Date of dispatch of this notice:
9.2.2018