Árubeszerzések - 7362-2017

07/01/2017    S5

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok

2017/S 005-007362

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Erika
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616500/11227
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/Kozbesz.aspx
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Attila
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Telefon: +36 19206312
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. emelet 12.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Attila
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

25 db + 60 % használt, alacsonypadlós, diesel-elektromos hibrid üzemű, szóló autóbusz beszerzése.

Hivatkozási szám: FKLM/352/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

25 db + opcióként legalább 10 db, legfeljebb 15 db (azaz legfeljebb 60 %) használt, alacsonypadlós, diesel-elektromos hibrid üzemű, szóló autóbusz beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Európa, az Eladó által meghatározott, a járművek átadás-átvételére alkalmas telephely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

25 db + opcióként legalább 10 db, legfeljebb 15 db (azaz legfeljebb 60 %) használt, alacsonypadlós, diesel-elektromos hibrid üzemű, szóló autóbusz beszerzése flottabeszerzésként a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

A beszerzés során elvárás, hogy a megajánlott flotta homogén legyen, azonos járműgyártmány, azaz egy adott gyártó által legyártott járművekből álljon.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

Ajánlatkérő opcionális mennyiségként legalább 10, legfeljebb 15 darab jármű megajánlását várja el. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az opcionális mennyiségből hány db járművet tud megvételre felajánlani. Amennyiben ajánlattevő az opció keretében nem tud legalább 10 darab járművet felajánlani, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az opció keretében megrendelendő járművek darabszámáról Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlat függvényében dönt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Legalább 10 és legfeljebb 15 db (azaz legfeljebb 60 %) használt, alacsonypadlós, diesel-elektromos hibrid üzemű, szóló autóbusz beszerzése.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Fekete Tímea (00939), helyettes: Mádi Zita (00947).

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ bek. (1)-(2) hatálya alá tartozik. A Kbt. 74.§ (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.

Kizáró okok igazolása: A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. foglaltak szerint kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8, 10.§-a szerint, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bek. szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bek. szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának napja.

Változásbejegyzési eljárás esetén ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről szóló, cégbíróság által megküldött igazolást.

Irányadó: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-a.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (1) értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására:

P1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás (Kbt. 56. § szerint) során felvilágosítást kérni.

A P1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább 500 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására:

M1.: A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az ajánlattétel időpontjában rendelkezik a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 35 db eladásra kínált használt, alacsonypadlós, városi üzemeltetésre alkalmas autóbusszal. Amennyiben erre vonatkozó nyilatkozata alapján nem rendelkezik, az ajánlatban csatolni kell a következő dokumentumot: visszavonhatatlan kötelezettségvállalást tartalmazó kétoldalú szerződés vagy annak megfelelő megállapodás aláírt másolati példánya arról, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) a nyertessége esetén a megrendeléstől számított 60 napon belül rendelkezni fog a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 35 db eladásra kínált használt, alacsonypadlós, városi üzemeltetésre alkalmas autóbusszal.

Az M1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 35 db eladásra kínált használt, alacsonypadlós, városi üzemeltetésre alkalmas autóbusszal vagy olyan visszavonhatatlan kötelezettségvállalást tartalmazó kétoldalú szerződéssel vagy annak megfelelő megállapodással, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) a nyertessége esetén a megrendeléstől számított 60 napon belül rendelkezni fog a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 35 db mennyiségű, eladásra kínált használt, alacsonypadlós, városi üzemeltetésre alkalmas autóbusszal.

Ajánlatkérő városi üzemeltetésre alkalmas autóbusz alatt az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, valamint ENSZ EGB 107 szerint M3/I. osztályú, CE besorolású járművet érti.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő jótállást, késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért köt ki.

Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerinti elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre. Nyertes ajánlattevő Járművenként jogosult számla kiállítására és benyújtására.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/02/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/02/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Fővárosi Közbeszerzési Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet 12.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. A bontási eljárásra egyebekben Kbt. 68. § (1)-(4), (6)-ában szereplő rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő összhangban a Kbt. 71.§-ban foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) bek., valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.

3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.

4. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok elérése és a Visszaigazoló lap kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése vagy az ajánlatba történő csatolása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a kieg. tájékoztatásokat az I.3. szerinti elérhetőségen teljes terjedelemben, korlátozás mentesen elérhetővé teszi.

5. Az ajánlat részeként benyújtandó:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti példányban,

— Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bek. szerinti tartalommal,

— Egységes európai közbeszerzési dokumentum,

— Szakmai ajánlat.

6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 28.§ (3) bek.-éhez képest szigorúbban határozta meg.

7. Jelen ajánlati felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.

8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

9. A Kbt. 61.§ (4) bek. szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: Üzemeltetői szempontból gazdaságtalan több különböző gyártó autóbuszainak üzemeltetése (alkatrészek biztosítása, karbantartási folyamatok, diagnosztikai eszközök, stb.). Problémát jelent az autóbuszok forgalomba helyezését megelőző ún. honosítási feladatok kapcsán, ha különböző gyártmányú járműveken kell ezeket a feladatokat elvégezni, valamint az átfutási időt is meghosszabbítja. Összességében veszélybe kerülhet a járművek elvárt határidőre történő forgalomba állítása. Mindezek alapján a részajánlattétel biztosítása üzemeltetési és gazdasági szempontból nem ésszerű.

10. Ajánlatkérő előírja az ajánlat részeként szakmai ajánlat benyújtását az alábbi tartalommal:

— műszaki specifikáció és/vagy gyártói adatlap becsatolása szükséges, melyből ajánlatkérő számára egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott flotta a műszaki leírásban foglalt valamennyi műszaki paraméternek, feltételnek megfelel. A szakmai ajánlat keretében szükséges annak bemutatása, hogy a „Geometriai méretek, műszaki paraméterek” táblázatrészben meghatározott, járművenként eltérési lehetőséget biztosító követelmények esetében (összes olyan műszaki paraméter, ahol min. vagy max. érték került meghatározásra) az egyes járműegyedek megfelelnek a műszaki leírásban foglalt feltételeknek. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy az opcionális mennyiségből hány db járművet tud megvételre felajánlani.

A szakmai ajánlat hiánypótlására a Kbt. 71.§-nak rendelkezései az irányadóak.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-t.

12. A IV.2.6. pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2017