Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Προμήθειες - 79540-2018

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

21/02/2018    S36    Προμήθειες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Καστοριά: Ειδικά σκάφη

2018/S 036-079540

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Καστοριάς
Πόλη: Καστοριά
Ταχ. κωδικός: 521 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Υπόψη: Μαρίας Νάτσιου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d_oikonomikon@kastoria.gr
Τηλέφωνο: +30 2467350279
Φαξ: +30 2467350353

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.kastoria.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.kastoria.gr

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Ο.Τ.Α. Β' Βαθμού
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Προμήθεια πολυμηχανήματος, για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες), στη λίμνη Καστοριάς.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Περιοχή της λίμνης Καστοριάς.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το πολυμηχάνημα θα είναι μεταλλικής κατασκευής, σύμφωνα με την επικρατούσα πρακτική — Οι ζητούμενες λειτουργίες του είναι:
1) η κοπή και η εκρίζωση καλαμώνων και η συλλογή επιπλεόντων στη λίμνη·
2) η φόρτωση επ’ αυτού των παραπάνω υλικών (καλαμιών - επιπλεόντων)·
3) η απόθεση των αποθηκευμένων ως άνω υλικών επ’ αυτοκινήτου. Θα διαθέτει αντλία/πιεστικό συγκρότημα καθαρισμού του. Τέλος, θα υπάρχει πρόβλεψη για προσθήκη στο μέλλον, εξοπλισμού οξυγόνωσης των επιφανειακών νερών της λίμνης.

Το βάθος εκτοπίσεως του μηχανήματος στο νερό θα είναι μικρό, με βύθιση στην πλήρη φόρτωση, που δεν θα ξεπερνά τα 0,6 m, έτσι ώστε ακόμα και όταν αυτό είναι φορτωμένο με μια πολύ μεγάλη μάζα προϊόντων κοπής, θα παραμένει ακόμη πολύ ευέλικτο και αποτελεσματικό, ακόμα και σε δύσβατες και αβαθείς περιοχές, όπου η εκτέλεση των εργασιών θα είναι δύσκολη. Τα προϊόντα κοπής έπειτα, θα τοποθετούνται απευθείας στην ακτή με τη βοήθεια της αμφίδρομης κίνησης των μεταφορικών ταινιών. Η απαίτηση της μέγιστης βύθισης των 60 cm, ισχύει για τις περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες κοπής καλαμιών, οπότε και θα πρέπει να επιχειρεί το πολυμηχάνημα στα αβαθή. Δεν τίθεται τέτοια απαίτηση ορίου βύθισης κατά την κανονική πλεύση ή σε εκτέλεση άλλων εργασιών, οπότε θα προστίθεται ενδεχομένως, επιπλέον βάρος εξαιτίας των παρελκομένων (πρόσθετου εξοπλισμού της παρούσας προμήθειας, αλλά και αναγκών εξοπλισμού που θα προκύψουν σε μελλοντικό χρόνο) και του φορτίου μεταφοράς. Τονίζεται ότι, ο χώρος αποθήκευσης εντός του πλωτού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 m3, ενώ η μάζα που μπορεί να φορτωθεί επί του πλωτού, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000kg.

Η όλη κατασκευή θα έχει γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα της σύγχρονης ναυπηγικής τεχνολογίας. Μαζί με την προσφορά, να προσκομισθεί ναυπηγική μελέτη ισορροπίας του μηχανήματος (υδροστατικό διάγραμμα). Επίσης, σε τέσσερα σημεία του σκάφους θα υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία πρόσδεσης, τα οποία θα είναι σε τέτοιες θέσεις, έτσι ώστε να μπορεί να προσδεθεί με ασφάλεια το μηχάνημα για τη φορτοεκφόρτωσή του, σε περίπτωση μεταφοράς του.
Περιμετρικά το μηχάνημα θα φέρει:
α) κιγκλιδώματα ασφαλείας ύψους τουλάχιστον 80 εκ. από υλικό αντίστοιχο με τα υλικά κατασκευής του μηχανήματος και σκάλες πρόσβασης, όπου υπάρχουν μηχανικά συστήματα επισκέψιμα, τα οποία χρήζουν συντήρησης ή αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης αλλά και όπου αλλού θεωρείται απαραίτητο και
β) καταπακτές εύκολα αποσπώμενες ή ανακλινόμενες.
Οι πλωτήρες πλεύσης, σε περίπτωση που είναι τοποθετημένοι πλευρικά του μηχανήματος και όχι ενσωματωμένοι σ’ αυτό, με αποτέλεσμα να αυξάνουν το πλάτος του, θα πρέπει να είναι εύκολα αποσπώμενοι.
Επιπρόσθετα, οι πλωτήρες πλεύσης θα πρέπει να επαρκούν για την ασφαλή πλεύση του πολυμηχανήματος σε όλες τις συνθήκες, από χωρίς κανένα φορτίο μέχρι και φορτωμένο με διπλάσιο φορτίο από το ωφέλιμο.
Ακόμη, το πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Νέους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον περιορισμό των καυσαερίων.
Θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ναυαγωστωστικά μέσα.
Το πλωτό μέσο - πολυμηχάνημα θα πρέπει να έχει διαστάσεις, που επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά του και όπως αυτή προβλέπεται να γίνεται από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών.
Σε τέσσερα (4) γωνιακά σημεία, να υπάρχει ευανάγνωστα χαραγμένο βυθόμετρο, για τον έλεγχο βύθισης του σκάφους.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

34521000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
Αξία: 375 720,00 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 24,00

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
1. Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στην Προκήρυξη. Στάθμιση 80
2. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - Τεχνική υποστήριξη. Στάθμιση 7
3. Χρόνος παράδοσης. Στάθμιση 7
4. Η παρεχόμενη εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Στάθμιση 6
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
3/2017
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2015/S 036-060802 της 20.2.2015

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2017/S 192-394676 της 6.10.2017

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2015/S 112-202530 της 12.6.2015

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2015/S 139-255989 της 22.7.2015

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: 29566/787 Ονομασία: «Προμήθεια πολυμηχανήματος, για τη διαχείριση της υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς», με κωδικό MIS 5001595, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020», ποσού €375.720,00.
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
16.2.2018
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 1
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα: 1
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Επίσημη επωνυμία: Δημ. Γ. Λιγνός και ΣΙΑ Ο.Ε.
Ταχ. Διεύθυνση: Μάνου Κατράκη 19
Πόλη: Αιγάλεω
Ταχ. κωδικός: 122 42
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dlignos.gr
Τηλέφωνο: +30 2105314177
Φαξ: +30 2105988270
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dlignos.gr

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 375 720,00 EUR
Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 24,00
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020».
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με αριθμό 46884.
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 213141216
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης, δικαιούται να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του Ν.4412/2016 και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016, ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 367 του Ν.4412/2016 ή ακύρωση σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στα άρθρα 372 και 373 του Ν. 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα, κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50 %) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων ευρώ (€600,00), ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00). Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων ευρώ (€600,00). Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016, ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής ο Αναθέτων Φορέας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών:
α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του, στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και
β) διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π., το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Ο αναθέτων φορέας μπορεί στις απόψεις του να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
Το αργότερο 20 ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η Α.Ε.Π.Π. ελέγχει τη συμμόρφωση του αναθέτοντος φορέα με την ανωτέρω περίπτωση α). Εάν διαπιστώσει ότι ο αναθέτων φορέας δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση, η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της Α.Ε.Π.Π., έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.
Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα «εξέτασης» της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 40 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη «εξέταση» της προσφυγής: στον προσφεύγοντα, στον αναθέτοντα φορέα κατά του οποίου ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση.
Οι ανωτέρω προθεσμίες του άρθρου 365 του Ν.4412/2016 είναι αποκλειστικές.
Οι αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. υπόκεινται αποκλειστικά, στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στα άρθρα 372 και 373 του Ν. 4412/2016.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν. 4412/2016.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
Πόλη: Καστοριά
Ταχ. κωδικός: 521 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
20.2.2018