Строителство - 89241-2019

26/02/2019    S40

България-Ружинци: Строителни и монтажни работи

2019/S 040-089241

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ружинци
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31
Град: с. Ружинци
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/89-инженеринг-улично-осветление
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/89-инженеринг-улично-осветление
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на инженеринг — проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Подмяна на улично осветление в селата Ружинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, община Ружинци“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект за подмяна на улично осветление в 5 (пет) населени места в Община Ружинци, извършване на строителни работи и упражняване на авторски надзор.

Избраният изпълнител трябва да изпълни предмета на поръчката при стриктно спазване на законодателството, свързано с предмета на поръчката, приложените технически спецификации и договора за обществена поръчка. Всички работни инвестиционни проекти трябва да бъдат в обхват и съдържание в съответствие с Наредба № 4/21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 577 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

с. Динково, с.Тополовец, с. Дреновец, с. Бело поле, с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на инженеринг, включващ, изготвяне на инвестиционен проект за подмяна на улично осветление в 5 (пет) населени места в Община Ружинци, извършване на строителни работи и упражняване на авторски надзор.

Избраният изпълнител трябва да изпълни предмета на поръчката при стриктно спазване на законодателството, свързано с предмета на поръчката, приложените технически спецификации и договора за обществена поръчка.

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:

Дейност I — Изготвяне на инвестиционен проект — Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба, и текущото състояние на съответния обект, включително необходимите работни детайли, необходими за съгласуване на проектите с всички експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ. Дейност II — Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвените от изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение.

Дейност III — Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложение за организация при изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 577 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на стоежи втора група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване да изпълни предмета на поръчката.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на удостоверението за вписване и дата на валидност.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице съгласно националното му законодателство да изпълни предмета на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в BGN към датата на подаване на офертата.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:

— Справка за оборота от строително-монтажни работи, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си,

Или

— Копия на годишните финансови отчет за последните 3 (три) приключили финансови години или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ и застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Минималната застрахователна сума за проектант за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е 100 000 BGN, а минималната застрахователна сума за строител за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е 200 000 BGN

В случай че в екипа за проектиране са включени лица, които са ангажирани на граждански договори, всяко едно от тези лица трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност в проектирането“.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на съответната сключената застраховка „Професионална отговорност“, дейността, която е предмет на застраховане, както и номер и валидност на застраховката.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи, доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ и застраховка „Професионална отговорност в строителството“.

Забележка: когато по основателна причина участник не е в състояние да представи по исканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка.

2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ново строителство (изграждане) и/или преустройство, и/или реконструкция/подмяна, и/или ремонт на улично или алейно осветление и/или електропроводи, и/или на обекти от електропреносната мрежа и/или отделните електроразпределителни мрежи.

Забележка 1: строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа — Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.7.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя;

Забележка 2: възложителят не поставя изискване, свързано с обема.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа или на разрешението за ползване или на удостоверението за въвеждане в експлоатация), мястото на изпълнение, вида на изпълненото строителството и обекта на строителна интервенция и получател (публичен или частен субект).

2. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

а) изготвяне на инвестиционен проект на строежи от трета категория или по висока, във фаза „технически“ или „работен“, свързан с ново строителство/изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция/рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи, и/или съоръжения, включващи минимум следните проектни части: част: „Електро“, част „Временна организация и безопасност на движението“, част „Пожарна безопасност“, част „План за управление на строителните отпадъци“, част „План за безопасност и здраве“;

б) упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на ново строителство/изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция/рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи, и/или съоръжения;

Забележка 1: условията по буква „а“ и „б“ се прилагат кумулативно;

Забележка 2: минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко отделни възлагания;

Забележка 3: услугите се считат за изпълнени, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението;

Забележка 4: възложителят не поставя изискване, свързано с обема.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за изпълнените дейности (вида на предоставените услуги; обектите, във връзка с които или по време на които са предоставени услугите); стойностите; датите на документите за предаване и приемане на услугите или на издадените разрешения за ползване или на удостоверенията на въвеждане в експлоатация; получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.

3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти:

1. Екип за проектирането:

1.1). Ръководител на проектантския екип — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници, минимум 5 години професионален опит; Пролъжава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

а) изготвяне на инвестиционен проект на строежи от трета категория или по висока, във фаза „технически“ или „работен“, свързан с ново строителство/изграждане и/или преустройств, и/или реконструкция/рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи, и/или съоръжения, включващи минимум следните проектни части: част: „Електро“, част „Временна организация и безопасност на движението“, част „Пожарна безопасност“, част „План за управление на строителните отпадъци“, част „План за безопасност и здраве“;

б) упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на ново строителство/изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция/рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради и/или мрежи, и/или съоръжения;

3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти:

1.Екип за проектирането:

1.1). Ръководител на проектантския екип — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници, минимум 5 години професионален опит;

1.2). Проектант по част „Eлектро“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници;

1.3). Проектант по част „Временна организация и безопасност на движението“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници;

1.4). Проектант по част „Пожарна безопасност“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници;

1.5). Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПУСО“ планове;

1.6). Проектант по част „План за безопасност и здраве“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПБЗ“ планове;

2. Екип за изпълнение на СМР:

2.1). Технически ръководител — лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 3 години стаж по специалността и участие, като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;

2.2). Експерт по контрол на качеството — да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;

2.3). Длъжностно лице по безопасност и здраве — да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово предоставените средства е в размер на сумата, предвидена за авансово плащане по договора. Гаранциите може да се представят под формата на:

1. банкова гаранция — (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя);

2. парична сума, преведена по банкова сметка Община Ружинци;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ружинци и със срок на валидност — най-малко срока за изпълнение на договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/04/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/04/2019
Местно време: 11:00
Място:

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31, обл. Видин.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от Раздел ІІІ.1.3.) Технически и професионални способности:

1.2). Проектант по част „Eлектро“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници;

1.3). Проектант по част „Временна организация и безопасност на движението“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници;

1.4). Проектант по част „Пожарна безопасност“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници;

1.5). Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПУСО“ планове;

1.6). Проектант по част „План за безопасност и здраве“ — да притежава пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници и да притежава сертификат за изготвяне на „ПБЗ“ планове;

Всяко едно лице от екипа трябва да е участвало в изпълнението на минимум 1 изготвяне на инвестиционен проект на строежи от трета категория или по висока, във фаза „технически“ или „работен“, по съответната част, за която лицето е предложено; едно лице може да съвместява максимум две длъжности от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето трябва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.

2. Екип за изпълнение на СМР:

2.1). Технически ръководител — лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 3 години стаж по специалността и участие, като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;

2.2). Експерт по контрол на качеството — да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;

2.3). Длъжностно лице по безопасност и здраве — да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.

Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/02/2019