Árubeszerzések - 97967-2019

01/03/2019    S43

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2019/S 043-097967

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosító szám: AK01373
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lukács Andrea
E-mail: bvop-kozbeszerzes@bv.gov.hu
Telefon: +36 13018100
Fax: +36 13120409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvop.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bvop.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetés
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 723 015 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Többfunkciós autóbusz beszerzése: Az autóbuszoknak - a megfelelő átalakító kittek használatával - meg kell felelniük:

— személyszállító autóbusz, törzsvezetési autóbusz, betegszállító, fogvatartott szállító funkciók ellátására. Mennyiség: 7 darab + 2 darab opció többfunkciós személyszállító autóbusz, 1 darab törzsvezetési autóbusz, valamint 11 darab + 5 darab opció többfunkciós fogvatartott-szállító autóbusz. Az autóbuszokat a kötelező KRESZ tartozékokkal, a szükséges okmányokkal, magyar nyelvű forgalmi engedéllyel és fogvatartott szállító kivitel esetén a vevő által biztosított (RR) rendszámmal személyszállító kivitelnél normál „civil” forgalmi rendszámmal, tele töltött üzemanyagtankkal kell átadni.

A Szállító minden autóbusz esetében az általa beépített eszközökhöz magyar nyelvű kezelési utasítást biztosít, mely kiterjed a belső kialakításra, valamint a működtetésre.Az ajánlat kizárólag új gépjárműre vonatkozhat. E tekintetben új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, és bemutató, illetve próbajárműként sem használták.Az ajánlat tárgyát képező járműre vonatkozó, az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az ajánlattevőnek be kell tartania, a szakmai ajánlatának és a beszerzendő áru leírása elkészítéséhez figyelembe kell vennie.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő egész napban megadva / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A kötelező, AK által előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (0-24, egész hónapban megadva / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A kötelező, AK által előírt jótálláson felül vállalt többlet jótállás egész km-ben megadva (min. 100.000 km) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult + 2 darab opció többfunkciós személyszállító autóbusz valamint + 5 darab opció többfunkciós fogvatartott-szállító autóbusz megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A vételi jog gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226. § rendelkezései is irányadóak

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés:Ár szemp=nettó vállal.díj HUF-ban amely tartalm. minden díjat-költséget,a telj.határidő a szerz. kötéstől számítva egész naptári napokban megadva, min 200 és max 270 nap;ponthatár:0-100, módszer: Ár és Telj.határidő:fordított arányosítás, jótállás km-ben szemp: egyenes arányosítás, a KH 16-17.o., ill. ME útmutatója alapján, jótállás hónapban: ME útmutató 3/9.oldal, II.2.7 p.:nyert AT szerint

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 009-015506
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.
Postai cím: Isaszegi út 179.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IKARUS JÁRMŰTECHNIKAI Kft.
Postai cím: Vásárhelyi u. 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 723 015 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 723 015 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvénytelen ajánlattevő:Tornádó International Kft. és Danube Truck Magyarország Kft. közös ajánlattevők (6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi út 4., 1133 Budapest, Kárpát u. 21., 14405123-2-41, 11080910-2-06)Tornádó International Kft. és Danube Truck Magyarország Kft. közös ajánlattevők ajánlata érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel: ad.1.) az ajánlati biztosíték a végső ajánlattételi határidő lejártáig nem állt ajánlatérő rendelkezésére, valamint ad.2.) a 2. értékelési szempont szerinti megajánlás nem az ajánlatkérői előírás szerint került feltüntetésre. A közbenső döntés alapján nevezett közös ajánlattevők ajánlata a bírálat további menetében nem vett részt.

Ajánlati kötöttség kiterjesztésre került.

Nyertes ajánlattevők adószáma: 10810570-2-51, 11105240-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2019