Tjenesteydelser - 98406-2018

06/03/2018    S45

Danmark-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed

2018/S 045-098406

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Haraldsgade 53
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Abildskov
E-mail: konkurrence2018@mst.dk
Telefon: +45 72542000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://mst.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening, runde 1b

Sagsnr.: MST-8-00060
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med 3 delaftaler (hhv. »Delaftale I Natur«, »Delaftale II a) Skov og landskab samt b) Skovovervågning« samt »Delaftale III Luft og emissioner«). Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en, to eller tre delaftaler. Delaftalerne vil indgå under en overordnet rammeaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 292 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Ved afgivelse af tilbud på Delaftale II, skal tilbudsgiver afgive tilbud på både a) Skov og landskab samt b) Skovovervågning.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Forskningsbaseret myndighedsbetjening, Delaftale I, Natur

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73100000 Forskning og eksperimentel udvikling
73110000 Forskning
73111000 Tjenester ydet af forskningslaboratorier
73300000 Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale I, Natur omfatter forskningsbaseret myndighedsbetjening, der understøtter Miljø- og Fødevareministeriets opgaver indenfor naturovervågning samt afrapporteringer iht. gældende direktiver, og nationale retningslinjer og overvågningsprogram, herunder habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Herudover rådgivning indenfor bl.a. rødliste, High Nature Value (HNV)-kort, National Focal Point for Effects (ammoniak).

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Forskningsbaseret myndighedsbetjening, Delaftale II a) Skov og landskab samt b) Skovovervågning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73100000 Forskning og eksperimentel udvikling
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale II består af 2 dele: a) Skov og landskab samt b) Skovovervågning. Delaftale II a) omfatter forskningsbaseret myndighedsbetjening og rådgivning om bl.a. skovens bæredygtige udvikling samt planlægning vedrørende landskab og byer, friluftsliv og naturturisme. Denne understøtter Miljø- og Fødevareministeriets opgaver om at overvåge skovens tilstand samt at udarbejde skovstatistik, bidrager til EU og internationale rapporteringer samt understøtter ministeriet som ressortministerium for skovbruget, herunder med fokus på drift og forvaltning af statens skov- og naturarealer. Delaftale II b) omfatter udvikling og gennemførelse af skovovervågning, herunder udarbejdelse af ”Danmarks Skovstatistik”.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Forskningsbaseret myndighedsbetjening, Delaftale III, Luft og emissioner

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73100000 Forskning og eksperimentel udvikling
73110000 Forskning
73111000 Tjenester ydet af forskningslaboratorier
90731000 Tjenesteydelser i forbindelse med luftforurening
90731400 Monitering eller måling af luftforurening
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale III Luft og emissioner omfatter forskningsbaseret myndighedsbetjening indenfor opgørelse af danske udledninger til atmosfæren i henhold til EU’s NEC-direktiv samt klimaaftaler og internationale konventioner om udledninger til luften af både klimagasser og luftforurenende stoffer. Endvidere overvåges luftkvaliteten iht. EU’s Luftkvalitetsdirektiv og påvirkningen af natur fra atmosfærisk afsætning samt rapportering om dette i forhold til nationalt overvågningsprogram.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/03/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ad I.1) Miljøstyrelsen er ordregivende myndighed på vegne af alle institutionerne i Miljø- og Fødevareministeriet. Energi,-Forsynings- og Klimaministeriet samt Erhvervsministeriet kan modtage forsknings- og rådgivningsydelser indenfor hhv. Luft og emissioner samt Skov og landskab;

2) Forberedelsen og gennemførelsen af konkurrenceudsættelsen udføres i regi af en selvstændig Myndighed for konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening, runde 1b natur og luft (Myndigheden);

3) Ad II.1.4.) Myndigheden vurderer, at ydelserne er omfattet af undtagelsen i udbudslovens § 22, og at udbudsloven derfor ikke finder anvendelse. Delaftalerne kan ikke objektivt adskilles yderligere uden konsekvenser for den faglige sammenhæng. Myndigheden fastsætter selv sin procedure for konkurrenceudsættelsen. Interesserede aktører bedes oplyse Myndigheden om deres interesse i Delaftale I, Delaftale II a) og b) eller Delaftale III;

4) Ad II.1.5) Den samlede værdi er 73 100 000,00 DKK årligt (Finanslov 2018), beregnet på baggrund af fireårige rullende aftaler. I 2018 er den samlede værdi fordelt som følger: Delaftale I Natur 19 800 000,00 DKK; Delaftale II a) Skov og landskab 11 700 000,00 DKK samt b) Skovovervågning 4 300 000,00 DKK; Delaftale III Luft og emissioner 37 300 000,00 DKK. Beløbene er angivet med forbehold for ændringer i finanslovsbevillingerne i aftalens løbetid, herunder løbende effektiviseringskrav;

5) Hvert år aftales et konkret arbejdsprogram for hver delaftale. Kontraktstart for rammeaftalen forventes at være 1. januar 2021;

6) Den forskningsbaserede myndighedsbetjening skal være baseret på et indgående kendskab til emnerne omfattet af de enkelte delaftaler. Desuden skal den være baseret på indgående kendskab til relevant lovgivning og anden regulering af områderne samt erfaring med udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening om lignende opgaver, der er omfattet af delaftalerne. Forskningsbaseret myndighedsbetjening skal som udgangspunkt ske på dansk. Der stilles desuden krav til leveringssikkerhed, kvalitetssikringsprocedurer samt tidsmæssige krav. Disse krav og øvrige krav vil blive specificeret i det endelige konkurrenceudsættelsesmateriale;

7) Interessetilkendegivelser skal indeholde følgende oplysninger: Den juridiske enhed (eller evt. en sammenslutning af juridiske enheder/aktører, der tilkendegiver interesse i at deltage), navn og kontaktoplysninger for repræsentanter samt oplysning om hvilken/hvilke delaftale(r), som den pågældende aktør er interesseret i af afgive tilbud på;

8) Interessetilkendegivelser fra interesserede aktører skal være fremsendt skriftligt via mail til konkurrence2018@mst.dk senest tirsdag den 10.4.2018, kl. 12:00;

9) Yderligere offentligt tilgængelige baggrundsoplysninger vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/konkurrenceudsaettelse-af-forskningsbaseret-myndighedsbetjening/

10) Klage kan afgives af klageberettigede i henhold til klagenævnslovens § 6 stk.1. nr.1. Klage indgives skriftligt til Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark, http://naevneneshus.dk/, e-mail klfu@naevneneshus.dk.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018