Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πώς να γίνετε esender για την TED

Ενεργώντας ως eSender της TED

Η Υπηρεσία Εκδόσεων παρέχει διάφορες εφαρμογές για τη συλλογή, την επικύρωση, την επεξεργασία, την απεικόνιση και τη διάδοση των τυποποιημένων εντύπων για τις δημόσιες συμβάσεις, συγκεκριμένα:

Έως τις 24 Οκτωβρίου 2023 οι eSender της TED μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή eSentool για την αποστολή δομημένων αρχείων XML που ακολουθούν το ισχύον σχήμα TED και τους κανόνες επικύρωσης. Για να γίνετε eSender της TED πρέπει να ακολουθήσετε και να περάσετε μια διαδικασία προεπιλογής, η οποία εξηγείται πλήρως στον χώρο εργασίας των eSender της TED.

Από τις 14 Νοεμβρίου 2022 οι eSender της TED μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή eNotices2 για την αποστολή ηλεκτρονικών εντύπων στην Υπηρεσία Εκδόσεων. Η εφαρμογή eNotices2 θα αντικαταστήσει τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σήμερα, δηλαδή τις εφαρμογές eNotices και eSentool. Η υποβολή και η διαχείριση των προκηρύξεων πρέπει να γίνεται μέσω της διαδικτυακής διεπαφής χρήστη ή μέσω της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών TED (API). Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) της TED διατίθενται στη διεύθυνση https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων έχει αναπτύξει περιβάλλοντα προεπισκόπησης που επιτρέπουν την έγκαιρη πρόσβαση των eSender και των ενδιαφερόμενων μερών. Οι πρώτες εκδόσεις των εφαρμογών TED για την επεξεργασία ηλεκτρονικών εντύπων θα τηλεφορτώνονται στον ιστότοπο αυτόν μόλις γίνονται διαθέσιμες.