Dostawy - 129341-2017

Wyświetl widok skrócony

06/04/2017    S68

Polska-Warszawa: Karabiny

2017/S 068-129341

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Januszewski
E-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873430
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 7,62 mm karabinów maszynowych UKM-2000P.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Skład Regny, 95-040 Koluszki.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w latach 2017-2019) 7,62 mm karabinów maszynowych UKM 2000P, w ilości 2494 kpl. przeznaczonych do precyzyjnego rażenia siły żywej (celów punktowych) oraz pojazdów lekko-opancerzonych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35321200 Karabiny

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 167 098 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2009/81/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, do których ma zastosowanie art. 131a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana „ustawą”, ponieważ wyroby te: 1) zostały ujęte w „Wykazie uzbrojenia, na którego wywóz, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie” stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. poz. 1540), pod pozycją LU1.a – „Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe: karabiny i broń kombinowana, broń ręczna, karabiny maszynowe, pistolety maszynowe i broń wielolufowa”; 2) spełniają definicję sprzętu wojskowego (zostały specjalnie zaprojektowane do potrzeb wojskowych i są przeznaczone do użycia jako broń), zgodnie z art. 2 pkt 8a ustawy oraz art. 1 pkt 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiającego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. UE L 216/76 z późn. zm). Powyższe argumenty uzasadniają i wypełniają przesłanki zawarte w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy, a tym samym obligują do przeprowadzenia postępowania na zasadach wynikających z rozdziału 4a „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa” ustawy. Zamawiający uznaje za konieczne wznowienie dostaw 7,62 mm karabinów maszynowych UKM-2000P przez dotychczasowego Wykonawcę, tj. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. – jedynego producenta. Wynika to z realizowanego procesu wymiany nieperspektywicznych karabinów rodziny 7,62 PK/PKM na kompatybilne z amunicją stosowaną w pozostałych armiach NATO, oraz konieczności zabezpieczenia etatowych potrzeb pododdziałów Obrony Terytorialnej. Pozyskanie innych niż wprowadzone na wyposażenie SZ RP karabiny spowodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu: m.in. skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego w zakresie techniki lądowej który został utworzony do zapewnienia obsługiwań i napraw wprowadzonej na wyposażenie broni w okresie jej docelowej normy eksploatacji wynoszącej 30 lat. Wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, niekompatybilnego z dotychczasowym, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla przedmiotowego sprzętu wojskowego (SpW), a także wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów. Wprowadzenie kolejnego rodzaju karabinów uniemożliwiłoby stosowanie zamienności zespołów, podzespołów i części, a ponadto znacznie utrudniłoby również realizację procesu szkolenia żołnierzy – niezbędnym byłoby przeszkolenie osób funkcyjnych (instruktorów i użytkowników) w zakresie eksploatacji nowego SpW. Ponieważ zmiana wykonawcy powodowałaby niekompatybilność pozyskiwanego SpW z wprowadzonym na wyposażenie i użytkowanym w SZ RP, oraz nieproporcjonalnie duże trudności w jego użytkowaniu, utrzymaniu i zabezpieczeniu logistycznym, zachodzi konieczność wznowienia dostaw u dotychczasowego wykonawcy. Powyższe argumenty uzasadniają okoliczności udzielenia zamówienia Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. w Tarnowie, w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4 ustawy, w związku z ust. 7 pkt 1 oraz art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IU/2/VI-91/ZO/WROiB/DOS/SS/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 020-034262 z dnia 28.1.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IU/2/VI-91/ZO/WROiB/DOS/SS/2017-2019/311 Nazwa: Dostawa 7,62 mm karabinów maszynowych UKM-2000P
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.4.2017
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 30
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: zmt@zmt.tarnow.pl
Tel.: +48 146306200
Faks: +48 146306204
Adres internetowy: http://www.zmt.tarnow.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 132 810 569,05 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 167 098 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminach wynikających z działu VI ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.4.2017