Supplies - 13794-2019

11/01/2019    S8    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Tarnów: Petrol

2019/S 008-013794

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Komunalna
Tarnów
33-100
Poland
Contact person: Małgorzata Miterka-Budzik
Telephone: +48 146258209
E-mail: m.miterka@puk.tarnow.pl
NUTS code: PL217

Internet address(es):

Main address: www.puk.tarnow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.malopolska.pl/puktarnow/Article/get/id,952793.html
Additional information can be obtained from another address:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Komunalna 31
Tarnów
33-100
Poland
Contact person: Małgorzata Miterka-Budzik
Telephone: +48 146258209
E-mail: m.miterka@puk.tarnow.pl
NUTS code: PL217

Internet address(es):

Main address: www.puk.tarnow.pl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Komunalna Spółka z o.o.
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zakup paliw ciekłych, w tym benzyny Pb 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie w II-IV kwartale 2019 roku”

Reference number: PUK.PR/ZP/2019/01/03
II.1.2)Main CPV code
09132000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw ciekłych, w tym benzyny pb 95, oleju napędowego oraz oleju opałowego do pojazdów i sprzętu silnikowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie w 2019 r.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1) 09132000-3 – Benzyna

2) 09132100-4 – Benzyna bezołowiowa

3) 09134100-8 - Olej napędowy

4) 09135100-5 - Olej opałowy

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujący sposób:

3.1. Część 1 zamówienia – zakup paliwa-benzyny Pb 95 na stacji wykonawcy

3.2. Część 2 zamówienia - hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji i zbiorników zamawiającego

3.3. Część 3 zamówienia – hurtowy zakup wraz z dostawą oleju opałowego

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 995 430.30 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup paliwa-benzyny Pb 95 na stacji wykonawcy

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217
Main site or place of performance:

Stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana w odległości do 4 km od siedziby Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywny zakup benzyny Pb 95 na stacji Wykonawcy w ilości:

Benzyna Pb95 w ilości minimalnej (podstawowy zakres zamówienia) 11 100 litrów maksymalny zakres zamówienia 21 900 litrów

2. Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) zgodnego z norm PN-EN 228+A1:2017-06 oraz PN-EN 590+A1:2017-06. W przypadku zmiany norm i przepisów w tym zakresie oferowane paliwa muszą być zgodne ze zmienionymi normami i przepisami.

3. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę jakości dostarczanego paliwa w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1.9.2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2014 r., nr 147, poz. 1035).

4. Sposób poboru paliwa i jego ewidencjonowanie:

4.1. Pobór polegać będzie na sukcesywnym, uzależnionym od potrzeb Zamawiającego, tankowaniu paliw na stacji Wykonawcy bezpośrednio z dystrybutorów:

a) do zbiorników paliwa pojazdów służbowych Zamawiającego,

b) do kanistrów w przypadku paliwa przeznaczonego do sprzętu Zamawiającego,

4.2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów, sprzętów i osób uprawnionych do tankowania w imieniu Zamawiającego paliwa na stacji Wykonawcy.

4.3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania (poboru) paliwa na stacji z dystrybutora w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

4.4. Przy każdym (tankowaniu) poborze paliwa Wykonawca zobowiązany jest do wydania osobie upoważnionej zestawienia zawierającego: datę i godzinę, imię i nazwisko pobierającego, numer rejestracyjny pojazdu/ nr sprzętu, nazwę i ilość pobieranego paliwa, cenę jednostkową paliwa obowiązującą w dniu zakupu oraz podpis pracownika Zamawiającego potwierdzający dany zakup.

4.5. Odległość stacji paliw Wykonawcy od Zakładu Zamawiającego znajdującego się w Tarnowie przy ul. Kąpielowej 4b, winna być mniejsza lub równa 4 km, licząc odległość po drogach utwardzonych. Wykonawca zbada odległość od jednego punktu do drugiego na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej https://www.google.com/maps i poda ją w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W taki sam sposób Zamawiający zweryfikuje podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym odległość od Zakładu Zamawiającego przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie.

5. Sposób rozliczenia:

5.1. Przy każdym tankowaniu (poborze) paliwa Wykonawca zobowiązany jest do wydania osobie upoważnionej do tankowania (poboru) paliwa w imieniu Zamawiającego potwierdzenia zawierającego:

1) datę i godzinę tankowania (poboru),

2) imię i nazwisko pobierającego,

3) numer rejestracyjny pojazdu/ nr sprzętu,

4) nazwę i ilość pobieranego paliwa,

5) cenę jednostkową brutto zł paliwa obowiązującą w dniu zakupu na dystrybutorach Wykonawcy, w dniu tankowania pomniejszonej o rabat podany w ofercie Wykonawcy,

6) całkowitą wartość transakcji (brutto i netto),

7) podpis pracownika Zamawiającego potwierdzający dany zakup.

5.2. Pobrane (zatankowane) paliwo będzie rozliczane bezgotówkowo w okresach od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

5.3. Podstawą rozliczeń zakupu paliwa w danym okresie rozliczeniowym będzie faktyczna ilość paliwa oraz cena netto zł za 1 l (dm3) Benzyny bezołowiowej - Eurosuper 95 na dystrybutorach Wykonawcy obowiązująca w dniu tankowania pomniejszona o wielkości upustu (rabat) w % podanego przez Wykonawcę w ofercie z uwzględnieniem obowiązującej stawiki podatku VAT. Udzielony % upustu (rabatu) jest niezmienny przez cały okres realizacji zamówienia.

Pozostałe zapisy zawarte zostały w SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 76 146.30 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Podane ilości paliwa są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiającego na benzynę Pb 95 okaże się większe od planowanego (minimalnego (gwarantowanego) zakresu zamówienia) z kol. 3 powyższej tabeli Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości zakupionej benzyny Pb 95, tj. maksymalnie do ilości wskazanej w kol. 4 powyższej tabeli (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji). Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

2. Określone w kol. 3 tabeli powyżej ilości asortymentu (Podstawowy zakres zamówienia) stanowią zapotrzebowanie orientacyjne. Zamawiający stosownie do swoich potrzeb zastrzega sobie prawo do zmniejszenia o maksymalnie 10 % ilości zamawianej w ramach umowy benzyny Pb 95 w stosunku do jej ilości wskazanej w kol. 3 tabeli jako minimalny (gwarantowany) zakres zamówienia. Skorzystanie z tego prawa stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Niewykorzystanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego na powyższych zasadach nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji i zbiorników zamawiającego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego zlokalizowana przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego B0 do napędu silników o zapłonie samoczynnym wraz z dostawą do mikrostacji paliw Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie oraz do zbiorników na paliwo o poj. 1 m3 każdy zlokalizowanych przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie w 2019 r. w ilości:

Minimalny (gwarantowany)zakres zamówienia (m3) 120 m3

Maksymalny (największy możliwy) zakres zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji (m3) - 240 m3

2. Dostarczany olej napędowy musi spełniać spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.) zgodnego z normą PN-EN 590+A1:2017-06. W przypadku zmiany norm i przepisów w tym zakresie oferowane paliwa muszą być zgodne ze zmienionymi normami i przepisami.

3. Dostawa oleju napędowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu olej napędowy B0 - nie zawierający biokomponentów. W sytuacjach niezależnych od Wykonawcy (np. braku dostępności oleju napędowego B0 w momencie zamówienia) dopuszcza się możliwość dostarczenia Oleju Napędowego B7 – zawierającego 7 % domieszki biokomponentu. W takim przypadku Wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu zaistniały fakt na adres e-mailowy bądź telefonicznie z podaniem faktycznej przyczyny.

4. Podstawą dostawy partii oleju napędowego będzie przekazane przez Zamawiającego każdorazowo zamówienia w formie e-mail na adres poczty elektronicznej Wykonawcy określające ilość zamawianego oleju, termin i miejsce dostawy.

5. Na żądanie Zamawiającego zawarte w zamówieniu Wykonawca zobowiązuje się dostarczać w ramach przedmiotu zamówienia olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla pory roku, spełniający odpowiednie własności niskotemperaturowe, a w szczególności w zakresie odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) wg normy PN-EN 16329:2013-07. Zamawiający może żądać dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż –260 oC.

6. Dostawa partii zamówionego oleju napędowego następować będzie każdorazowo do 24 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30, w ilościach jednorazowych do 5 m3.

7. Dostawy partii zamówionego oleju napędowego realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, do mikrostacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie oraz do zbiorników na paliwo o poj. 1 m3 każdy zlokalizowanych przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie.

8. Dostawy oleju napędowego realizowane będą transportem Wykonawcy do tego przystosowanym –autocysternami oznaczonymi odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonymi w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu umożliwiającą odczytu i wydruk rzeczywistej ilość wydanego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 oC, oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie do zbiornika.

9. Każdorazowa dostawa partii oleju napędowego będzie potwierdzona Dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:

1) cena hurtowa zł netto za 1 m3 odpowiednio oleju napędowego Ekodiesel (zł/m3)

W temperaturze referencyjnej +15 oC opublikowana na stronie internetowej (spot) www.orlen.pl w dniu dostawy partii oleju napędowego, potwierdzoną wydrukiem z ww. strony internetowej;

2) temperatura przy załadunku oleju,

3) Ilość litrów oleju w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku

4) Ilość litrów oleju w temperaturze referencyjnej 150 C i gęstość oleju w tej temperaturze.

Pozostałe zapisy w SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 909 600.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Podane ilości oleju napędowego są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego oleju napędowego wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiającego na olej napędowy okaże się większe od planowanego (minimalnego (gwarantowanego) zakresu zamówienia z kol. 3 powyższej tabeli Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości zakupionego oleju napędowego, tj. maksymalnie do ilości wskazanej w kol. 4 powyższej tabeli (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji). Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

2. Określone w kol. 3 tabeli powyżej ilości asortymentu (Podstawowy zakres zamówienia) stanowią zapotrzebowanie orientacyjne. Zamawiający stosownie do swoich potrzeb zastrzega sobie prawo do zmniejszenia o maksymalnie 10 % ilości zamawianego w ramach umowy oleju napędowego w stosunku do jego ilości wskazanej w kol. 3 tabeli jako minimalny (gwarantowany) zakres zamówienia. Skorzystanie z tego prawa stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Niewykorzystanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego na powyższych zasadach nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju opałowego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego zlokalizowana przy ul. Kąpielowa 4b 33-100 Tarów

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywny zakup oleju opałowego wraz z dostawą do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie w 2019 r. w ilości:

Minimalny (gwarantowany) zakres zamówienia - 2 m3

Maksymalny (największy możliwy) zakres zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji - 4 m3

2. Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej Normie „PN-C-96024:1976 Przetwory naftowe – Oleje opałowe oraz wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008).

3. Olej opałowy musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.). W przypadku zmiany norm i przepisów w tym zakresie olej opałowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami.

4. Dostawa oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Podstawą dostawy partii oleju opałowego będzie przekazane przez Zamawiającego każdorazowo zamówienia w formie e-mailem na adres poczty elektronicznej Wykonawcy określające ilość zamawianego oleju.

5. Dostawa partii zamówionego oleju opałowego następować będzie każdorazowo do 24 godzin od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30, w ilościach jednorazowych do 1 m3.

6. Dostawy partii zamówionego oleju opałowego realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, do zbiornika na paliwa Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie.

7. Dostawy oleju opałowego realizowane będą transportem Wykonawcy do tego przystosowanym – autocysternami oznaczonymi odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonymi w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu umożliwiającą odczytu i wydruk rzeczywistej ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC, oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie do zbiornika.

8. Każdorazowa dostawa partii oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:

8.1 cena hurtowa zł netto za 1 m3 oleju opałowego (zł/m3) w temperaturze referencyjnej +15 o C opublikowana na stronie internetowej (spot) www.orlen.pl w dniu dostawy partii oleju opałowego, potwierdzoną wydrukiem z ww. strony internetowej. Jeżeli w dniu dostawy zamówionej partii oleju opałowego na ww. stronie internetowej nie będzie opublikowana hurtowa cena oleju opałowego, należy przyjąć cenę hurtową oleju opałowego publikowaną na ww. stronie internetowej w ostatnim dniu przed datą tej dostawy,

8.2 temperatura przy załadunku oleju,

8.3 Ilość litrów oleju w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku

8.4 Ilość litrów oleju w temperaturze referencyjnej 150 C i gęstość oleju w tej temperaturze.

9. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) potwierdzający, że dostarczony olej spełnienia parametry jakościowe.

10. Sposób rozliczenia:

10.1. Dostawy partii oleju opałowego będą rozliczane bezgotówkowo.

10.2. Podstawą rozliczenia sprzedaży danej partii oleju opałowego będzie każdorazowo faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie dokumentu „WZ” potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, obejmującą faktyczną ilość dostarczonego oleju napędowego oraz cenę hurtową zł netto za /1 m3 oleju opałowego (zł/m3) w temperaturze referencyjnej +15 oC opublik

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 684.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Podane ilości oleju opałowego są wielkościami szacunkowymi, służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego oleju opałowego wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiającego na olej opałowy okaże się większe od planowanego minimalnego (gwarantowanego) zakresu zamówienia z kol. 3 powyższej tabeli Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości zakupionego oleju opałowego, tj. maksymalnie do ilości wskazanej w kol. 4 powyższej tabeli (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji). Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

2. Określone w kol. 3 tabeli powyżej ilości asortymentu (podstawowy zakres zamówienia) stanowią zapotrzebowanie orientacyjne. Zamawiający stosownie do swoich potrzeb zastrzega sobie prawo do zmniejszenia o maksymalnie 10 % ilości zamawianego w ramach umowy oleju opałowego w stosunku do jego ilości wskazanej w kol. 3 tabeli jako minimalny (gwarantowany) zakres zamówienia. Skorzystanie z tego prawa stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Niewykorzystanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego na powyższych zasadach nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesje na obrót paliwami ciekłymi wydane na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755),

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

a) dla części 1 zamówienia – Zakup benzyny Pb 95 na stacji wykonawcy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 sukcesywną dostawę paliwa ciekłego o łącznej ilości co najmniej 50 000 litrów.

b) dla części 2 zamówienia – Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji i zbiorników zamawiającego, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 sukcesywną dostawę paliwa ciekłego o łącznej ilości co najmniej 100 m3.

c) dla części 3 zamówienia – Hurtowy zakup wraz z dostawą oleju opałowego, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 sukcesywną dostawę paliwa ciekłego o łącznej ilości co najmniej 1 m3.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 Pzp zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6a-6c do SIWZ.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/02/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/02/2019
Local time: 11:30
Place:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Komunalna 31, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium:

1) przy złożeniu oferty na Część 1 zamówienia – Zakup benzyny Pb 95 na stacji wykonawcy - w wysokości 2 000 PLN;

2) przy złożeniu oferty na Część 2 zamówienia – hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji i zbiorników zamawiającego - w wysokości 20 000 PLN;

3) przy złożeniu oferty na Część 3 zamówienia – hurtowy zakup wraz z dostawą oleju opałowego - w wysokości 200 PLN;

2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji;

b) JEDZ.

c) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

d) Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

4. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 i 1.2.3 oraz ust. 3 niniejszego rozdziału, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału

W postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz nie podlegania wykluczeniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/01/2019