Dostawy - 148440-2015

Wyświetl widok skrócony

29/04/2015    S83

Polska-Łódź: Autobusy niskopodłogowe

2015/S 083-148440

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Bogacka
E-mail: mbogacka@mpk.lodz.pl
Tel.: +48 426721120
Faks: +48 426721229

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mpk.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Dostawa w formie najmu na okres 10 lat, 40 sztuk miejskich autobusów niskopodłogowych (20 przegubowych i 20 jednoczłonowych), wraz z serwisem”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Najem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Łódź.

Kod NUTS PL113 Miasto Łódź

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem umowy jest:
1) dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy w formie najmu na okres 10 lat 40 sztuk fabrycznie nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), w tym 20 sztuk autobusów przegubowych i 20 autobusów jednoczłonowych, spełniających wymagania określone w ust. 2 niniejszego rozdziału oraz w załącznikach nr 8a i 8b do SIWZ,
2) udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) w zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów przez okres równy okresowi najmu, tj. 10 lat, zgodnie z warunkami określonymi w umowie serwisowania przedmiotu najmu, stanowiącej załącznik 7b do SIWZ,
3) utrzymywanie przez Wykonawcę przedmiotu najmu w stanie przydatności do użytkowania przez cały okres najmu, które Wykonawca zlecać będzie Zamawiającemu na zasadach określonych w umowie serwisowania przedmiotu najmu, stanowiącej załącznik 7b do SIWZ,
4) dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odpłatnej dostawy wyposażenia warsztatowego, na które Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnej z gwarancją Producenta/Wykonawcy, ale nie mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru,
5) przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie wskazanym w umowie najmu autobusów, stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ,
6) przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji technicznej opisanej w umowie najmu autobusów, stanowiącej załącznik nr 7a do SIWZ,
7) przekazanie oprogramowania wraz z licencjami, w ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z wszystkich pozwalającej na swobodne korzystanie z wszystkich funkcjonalności autobusów.
2. Pojazdy stanowiące przedmiot najmu muszą spełniać następujące wymagania:
1) przed oddaniem do użytku Zamawiającemu muszą zostać zarejestrowane przez Wykonawcę na terenie Miasta Łodzi,
2) muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym w szczególności posiadać wszelkie, wymagane prawem, dokumenty dopuszczające do ruchu (także dokument potwierdzający ubezpieczenie każdego z pojazdów w ramach OC na czas jazdy próbnej) oraz komplet tablic rejestracyjnych (obowiązek ubezpieczenia w ramach OC i pożaru na terenie zakładu eksploatującego pojazd od terminu odbioru każdego z pojazdów leży po stronie Zamawiającego),
3) muszą odpowiadać opisom zawartym odpowiednio w załącznikach nr 8a i 8b do SIWZ (załącznik nr 8a do SIWZ- opis autobusu przegubowego, załącznik nr 8b do SIWZ – opis autobusu jednoczłonowego),
4) muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem realizacji dostawy oraz nie eksploatowane dotychczas,
5) muszą być jednej marki,
6) muszą być identyczne w ramach danej grupy (przegubowe/jednoczłonowe), w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych oraz kompletacji wyposażenia,
7) muszą charakteryzować się:
a) odpornością na perforację poszycia zewnętrznego przez okres co najmniej 6 lat,
b) trwałością powłok lakierniczych przez okres co najmniej 6 lat,
c) trwałością konstrukcji szkieletu nadwozia przez okres co najmniej 6 lat,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru danego pojazdu,
8) Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań prototypowych, niesprawdzonych w seryjnej produkcji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, przez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu ofertowym, że oferowane do wynajęcia autobusy przegubowe i jednoczłonowe nie są prototypami, tj. zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu na rynek dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Królestwa Norwegii, lub Konfederacji Szwajcarskiej, przed terminem składania ofert (oświadczenie Wykonawcy zawarte pkt II.8 i II.9 formularza ofertowego, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121400 Autobusy niskopodłogowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość szacunkowa powyżej 10 000 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 2 000 000 PLN,
2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 8.6.2015 r. o godz. 11:00.
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:
1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Pożądane jest aby do oferty został załączony dowód wpłaty wadium na konto Zamawiającego (może być kopia przelewu poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby umocowane prawnie do tej czynności). W wymienionym przypadku Zamawiający dokona również badania, czy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego, dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Na dowodzie wpłaty należy zamieścić adnotację: Wadium do oferty na: ... (podać tytuł postępowania zgodny z określonym w niniejszej SIWZ i numer postępowania).
6. Niepieniężne formy wadium winny zostać złożone w postaci oryginału (1 egz.), w opakowaniu, w którym złożono ofertę, jednakże oddzielonego od trwale złączonej oferty. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za przebieg postępowania od strony formalno – prawnej, niezwłocznie po otwarciu ofert, zdeponuje oryginał dokumentu w Dziale Głównego Księgowego Zamawiającego, czyli MPK – Łódź Spółka z o. o., ul. Tramwajowa 6, Sekcja Finansowa – pokój nr 10 lub 19. Pożądane jest, aby jako dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej, Wykonawca załączył do oferty kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane prawnie do tej czynności (1 egz.), na której przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za przebieg postępowania od strony formalno-prawnej uzyska adnotację o fakcie i dacie przyjęcia oryginału w depozyt.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz powinna zawierać w szczególności:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny,
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
4) kwotę gwarancji,
5) termin ważności gwarancji,
6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
c) Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano lub
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia), wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt. 6 ppkt 2),
3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
9. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich Wykonawców wchodzących członków skład podmiotu wspólnego (wszyscy Wykonawcy wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni), na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
10. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów ust. 10 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15. Zamawiający dokona zwrotu wadium (w zależności od formy jego wniesienia) w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 10/19 lub za pośrednictwem poczty (dotyczy wadium złożonego w formie niepieniężnej), bądź przekaże dyspozycję do banku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 4 Pzp.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
18. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w pkt 13, albo w przypadku braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) Pzp.).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowe warunki finansowe oraz uzgodnienia płatnicze zawarte zostały w projektach umów stanowiących Załączniki nr 7a (Projekt umowy najmu autobusów) i 7b (Projekt umowy serwisowania przedmiotu najmu) do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp., Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) Pzp.
2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 Działu III.2.1. niniejszego ogłoszenia (Rozdział VI ust. 2 SIWZ).
3. W niniejszym postępowaniu ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, sporządzonego na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 10) i 11), Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) Pzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) Pzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp., zgodne ze wzorem oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.
6. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt 5.2) – 5.4) i 5.6) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
aa) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
ab) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
ac) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) w pkt 5.5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4) – 8) Pzp.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 lit. aa) i ac) oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Dokument, o którym mowa w pkt 6 lit. ab), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Regulacje zawarte w pkt 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
11. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 (Rozdział VI ust. 2 SIWZ), musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niezłożenie wraz z ofertą, a następnie na skutek wezwania, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
Oświadczenia i zobowiązania należy przedłożyć w oryginale.
13. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu zawsze, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i/lub oświadczeń, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej – na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4) Pzp.
2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt 5 Działu III.2.1. niniejszego ogłoszenia (Rozdział VI ust. 2 SIWZ).
3. W niniejszym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.
4. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1), informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej w niniejszym postępowaniu, jeśli wielkości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie tego warunku. W przypadku, gdy w dniu wystawienia dokumentu nie zostanie podany przez NBP średni kurs PLN do wskazanej w dokumencie waluty, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do danej waluty podany w pierwszym możliwym terminie po dniu wystawienia dokumentu.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., Zamawiający wymaga podania nazwy tych podwykonawców w pkt II.11 formularza ofertowego, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt 5 Działu III.2.1. niniejszego ogłoszenia (Rozdział VI ust. 2 SIWZ).
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i/lub oświadczeń, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2) Pzp.
2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 Działu III.2.1. niniejszego ogłoszenia (Rozdział VI ust. 2 SIWZ).
3. W niniejszym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje
a) główne dostawy polegające na dostarczeniu co najmniej 15 sztuk fabrycznie nowych przegubowych miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), w ramach jednego kontraktu i (oznacza konieczność łącznego spełnienia warunku) co najmniej 15 sztuk fabrycznie nowych jednoczłonowych miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), w ramach jednego kontraktu, przy czym dopuszcza się wykazanie dostaw w/w 15 sztuk autobusów przegubowych i 15 sztuk jednoczłonowych w ramach dwóch różnych kontraktów,
lub (alternatywnie)
dostawę obejmującą łącznie: minimum 15 sztuk fabrycznie nowych przegubowych miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach) i minimum 15 sztuk fabrycznie nowych jednoczłonowych miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), zrealizowaną w ramach tego samego kontraktu, z tym, że warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykazane przez Wykonawcę dostawy objęte są kontraktami:
a)1 które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
lub (alternatywnie)
a) 2 których realizacja została rozpoczęta i zakończona w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy,
lub (alternatywnie)
a) 3 których realizacja została rozpoczęta w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, i trwa w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawy, o których mowa w pkt. 3)a),
lub (alternatywnie)
a) 4 które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, i trwają w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawy, o których mowa w pkt. 3)a),
b) prowadzili nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy – samodzielnie lub zlecając odbiorcy dostawy, w ramach udzielonej mu autoryzacji, serwis gwarancyjny dla co najmniej 15 sztuk fabrycznie nowych przegubowych miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), w ramach jednego kontraktu i (oznacza konieczność łącznego spełnienia warunku) dla co najmniej 15 sztuk fabrycznie nowych jednoczłonowych miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), w ramach jednego kontraktu, przy czym dopuszcza się wykazanie serwisu w/w 15 sztuk autobusów przegubowych i 15 sztuk jednoczłonowych w ramach dwóch różnych kontraktów – wykazany serwis gwarancyjny nie musi (ale może) dotyczyć tych samych pojazdów, których dostawy Wykonawca przedstawił w ramach wymogu opisanego w lit. a) niniejszego punktu, a jedynie musi obejmować taką samą ilość autobusów (w podziale na przegubowe i jednoczłonowe),
lub (alternatywnie), w ramach jednego kontraktu, dla co najmniej 30 fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), z których minimum 15 sztuk to fabrycznie nowe przegubowe miejskie autobusy niskopodłogowe (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach) i minimum 15 sztuk to fabrycznie nowe jednoczłonowe miejskie autobusy niskopodłogowe (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach) – wykazany serwis gwarancyjny nie musi (ale może) dotyczyć tych samych pojazdów, których dostawy Wykonawca przedstawił w ramach wymogu opisanego w lit. a) niniejszego punktu, a jedynie musi obejmować taką samą ilość autobusów (w podziale na przegubowe i jednoczłonowe), z tym, że warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykazany przez Wykonawcę serwis gwarancyjny objęty jest kontraktami:
b) 1 które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
lub (alternatywnie)
b) 2 których realizacja została rozpoczęta i zakończona w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy,
lub (alternatywnie)
b) 3 których realizacja została rozpoczęta w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, i trwa w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już serwis gwarancyjny, o którym mowa w pkt. 3)b),
lub (alternatywnie)
b) 4 które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, i trwają w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już serwis gwarancyjny, o którym mowa w pkt. 3)b),
Uwaga: Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia uznany zostanie za spełniony tylko wtedy, gdy łącznie Wykonawca spełni wymogi opisane w lit. a) i b) niniejszego punktu.
4. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie: oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (zdefiniowanych przez Zamawiającego), dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa punkcie 3., zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja;
Uwaga: Zamawiający, stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231), poprzez określenie głównych dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodu potwierdzającego, że zostały wykonane należycie.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) niniejszego rozdziału, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., Zamawiający wymaga podania nazwy tych podwykonawców w pkt II.11 formularza ofertowego, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
6. O zamówienie mogą ubiegać się również Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3) Pzp.
7. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 Działu III.2.1. niniejszego ogłoszenia (Rozdział VI ust. 2 SIWZ).
8. W niniejszym postępowaniu ocena spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, sporządzonego na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ.
9. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4) niniejszego rozdziału, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., Zamawiający wymaga podania nazwy tych podwykonawców w pkt II.11 formularza ofertowego, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia ich z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt. 5 Działu III.2.1. niniejszego ogłoszenia (Rozdział VI ust. 2 SIWZ).
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.
12. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i/lub oświadczeń, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 79

2. Parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe. Waga 15

3. Parametry ekologiczne. Waga 5

4. Suma jednostkowych stawek brutto, określonych odrębnie dla autobusów przegubowych i jednoczłonowych, za każdy 1 tys. wozokilometrów przekroczenia względem szacowanego łącznego przebiegu autobusów w ramach danej grupy (przegubowe / jednoczłonowe). Waga 1

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WZ-091-19/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.6.2015 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.6.2015 - 11:30

Miejscowość

Łódź, ul. Tramwajowa 6, pok 110 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Miejsce oraz termin składania ofert: oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.6.2015 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6, w Kancelarii (pokój nr 1 i 2) lub w Dziale Umów i Zamówień (pokój nr 121).
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Umowy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ich treść będzie zgodna z projektami umów stanowiącymi załączniki nr 7a (umowa najmu autobusów) i 7b (umowa serwisowania przedmiotu najmu) do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian.
2. Odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę wybranego w toku niniejszego postępowania rodzi skutki określone w art. 46 ust. 5 Pzp. Istotne zmiany umowy.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian umów, w stosunku do treści oferty:
1) uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu najmu, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w przypadku:
a) pojawienia się na rynku, po podpisaniu umowy, nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałów lub elementów nowszej generacji, pozwalających na skrócenie czasu realizacji dostawy, jak również zmniejszenie kosztów eksploatacji autobusów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
b) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie lub dokumentacji technicznej,
c) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej,
d) zmiany obowiązujących przepisów lub norm,
e) zmiany w wymaganych parametrach elementów autobusów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno – technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego, Wykonawcy lub innych zakładów komunikacyjnych,
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy – umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany będą niezbędne do dostosowania jej treści do zmienionych przepisów;
3) zmiany wartości umowy w wyniku uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
4) zmiany wartości umowy w sytuacji przekroczenia przez daną grupę pojazdów względem szacowanych łącznych przebiegów autobusów w poszczególnych grupach – wzrost łącznej wartości netto umowy maksymalnie o 5 % ;
5) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie łączna wartość netto niniejszej umowy,
6) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w takiej sytuacji ulegnie zmianie łączna wartość netto niniejszej umowy,
7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - w takiej sytuacji ulegnie zmianie łączna wartość netto niniejszej umowy,
8) zmiany systemu funkcjonowania kasowników, które Strony uzgodnią w sytuacji dokonania przez organizatora zmian w systemie pobierania opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej,
9) zmiana waluty w przypadku wprowadzenia do rozliczeń w miejsce PLN waluty EURO jako obowiązującej w Polsce.
10) waloryzacja stawek określonych w umowie serwisowania przedmiotu najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, raz do roku, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia pierwszego miesiąca po dacie jego publikacji.
4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3.1), nie mogą pogorszyć stanu technicznego lub wartości użytkowej autobusów.
5. Wnioski o dokonanie zmian będą składane przez Stronę zainteresowaną dokonaniem danej zmiany na piśmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz propozycją aneksu. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany, druga ze stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji, bądź zwróci podpisany aneks.
Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 Pzp., jeżeli Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 4) Pzp.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.mpk.lodz.pl

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 24.04.2015 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zgodnie z art. 180 Pzp., od niezgodnej z przepisami Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (w skr. KIO) Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale VII, ust. 2 SIWZ (oraz w art. 27 ust. 2 Pzp.).
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
12. Zamawiający może złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. KIO może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Rozpoznanie wniosku, o którym mowa powyżej, dokonuje skład orzekający KIO wyznaczony do rozpoznania odwołania. W sprawie wniosku KIO orzeka na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie KIO nie przysługuje skarga.
14. KIO umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu ogłoszenia przez KIO orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku lub cofnięcia wniosku.
15. Wniosek, o którym mowa powyżej, Zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie KIO oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji KIO może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 15 niniejszego rozdziału, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.
22. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
23. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w Dziale VI Pzp. pt. „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.4.2015