Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 176802-2018

24/04/2018    S79    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Diensten op het gebied van management

2018/S 079-176802

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_525902
Postadres: Koning Albert II-laan 35-bus12
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE2
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Annie Renders
E-mail: annie.renders@vlaio.be
Telefoon: +32 24324232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vlaio.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306557

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306557
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AIO-VLAIO%2F2018%2FIntercluster-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Intercluster samenwerking binnen de transitieprioriteiten

Referentienummer: AIO-VLAIO/2018/Intercluster-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79420000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht situeert zich in het clusterbeleid van de Vlaamse Regering. Binnen dit beleid is gekozen om voor een aantal voor Vlaanderen belangrijke economisch en maatschappelijk groeidomeinen momenteel alle speerpuntclusters te ondersteunen. Deze speerpuntclusters hebben als opdracht op de competitiviteit van de bedrijven binnen het domein te versterken via samenwerking tussen de bedrijven onderling als ook via de triple-helix (https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/speerpuntclusters). Deze aanbesteding richt zich dan ook op op een gestructureerde wijze het identificeren en realiseren van samenwerkingsopportuniteiten tussen 2 of meerdere speerpuntclusters binnen in eerste instantie de genoemde transitiethema’s. Om deze activiteiten correct en professioneel uit te voeren is de inzet van interclustermanagers nodig à rato van ca. 2 vte voor 2 jaar (minimaal 2 personen, minstens halftijds).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbesteding richt zich dan ook op op een gestructureerde wijze het identificeren en realiseren van samenwerkingsopportuniteiten tussen 2 of meerdere speerpuntclusters binnen in eerste instantie de genoemde transitiethema’s. Om deze activiteiten correct en professioneel uit te voeren is de inzet van interclustermanagers nodig à rato van ca. 2 vte voor 2 jaar (minimaal 2 personen, minstens halftijds). Voor VLAIO is het zowel mogelijk dat 2 individuele personen zich aanmelden of dat een bureau 2 medewerkers naar voren schuift en verder een beroep doet op de ruimere expertise van het bureau. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duurtijd is 2 jaar, met een gewenste startdatum ten laatste 1 september.

De opdracht omvat de mogelijkheid in verlenging met maximaal een nieuwe periode van 2 jaar, conform de bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2018