There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Supplies - 195530-2020

Submission deadline has been amended by:  276570-2020
28/04/2020    S83

Slovenia-Maribor: Super computer

2020/S 083-195530

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institut informacijskih znanosti
National registration number: 5258880000
Postal address: Prešernova ulica 17
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
Contact person: dr. Aleš Bošnjak
E-mail: izum@izum.si
Telephone: +386 22520331
Fax: +386 22524334
Internet address(es):
Main address: http://www.izum.si
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/345115/Eng_version.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eponudbe.si
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Raziskovalna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nakup EuroHPC-RIVR superračunalnika VEGA

Reference number: JN01P/2019-OP
II.1.2)Main CPV code
30211100 Super computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Naročilo se izvaja kot odprti postopek. Predvidena je dobava in vzdrževanje predmeta javnega naročila za obdobje 5 let, kot to izhaja iz tehnične dokumentacije in vzorca pogodbe.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 256 577.71 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30211100 Super computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
NUTS code: SI032 Podravska
Main site or place of performance:

IZUM, Prešernova 17, SI-2000 Maribor

II.2.4)Description of the procurement:

Naročilo se izvaja kot odprti postopek. Predvidena je dobava in vzdrževanje predmeta javnega naročila za obdobje petih let, kot to izhaja iz tehnične dokumentacije in vzorca pogodbe.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 256 577.71 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

VEGA; Operacijo delno, v višini 65,8 %, sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo v obsegu 34,2 % vrednosti javnega naročila sofinancira naročnik: The European High Performance Computing Joint Undertaking.

II.2.14)Additional information

Prednostna os 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju". Podrobnejše informacije o sofinanciranju so navedene v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/06/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian, English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/06/2020
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Odpiranje ponudb je javno in se izvede neposredno po izteku roka za prejem ponudb na https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Naročnik izvaja javno naročilo v svojem imenu ter po pooblastilu, v imenu in za račun naročnika: The European High Performance Computing Joint Undertaking (v nadaljevanju: EuroHPC JU). Podrobnejše

Podrobnejše informacije o delu sofinanciranja, podpisu pogodbe ter načinu delitve plačila so navedene v dokumentaciji o izvedbi javnega naročila ter v vzorcu pogodbe.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.5.2020 12:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevek za revizijo vložiti pisno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, kopijo zahtevka za revizijo pa mora vlagatelj posredovati tudi ministrstvu za javno upravo. Zahtevek se lahko vloži tudi elektronsko, skladno z določili veljavne zakonodaje, v za to predvidenem informacijskem sistemu.

Višina takse je 4 000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, Swift koda: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) plačilo takse za predrevizijski postopek. Pouk o pravnem varstvu zoper odločitev naročnika bo naveden v naročnikovi odločitvi o oddaji javnega naročila.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Institut informacijskih znanosti
Postal address: Prešernova ulica 17
Town: Maribor
Postal code: 2000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/04/2020