Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 202554-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 075-202554

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: 15598158242
Postai cím: Stefánia Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
E-mail: titkarsag@mnsk.hu
Telefon: +36 14714100
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000518552022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000518552022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportlétesítmények üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Módosított építési engedélyezési, kiviteli tervek

Hivatkozási szám: EKR000518552022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése.

1. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 5%-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor: 80 000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben Megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a Tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.

A Tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül Megrendelőt ért minden kárt Tervező köteles megtéríteni Megrendelő részére.

A jólteljesítési biztosítékot Tervező a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően a Megrendelő teljesítésigazolásának kiállításáig köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és azt legalább - az átadástól számított - 36 hónap időtartamig fenntartani.

2. Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai tapasztalatot tartalmazó önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.

3. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció nettó ellenértéke legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 30 %-a lehet. Amennyiben a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció nettó ellenértéke meghaladja a teljes nettó ajánlati ár 30 %-át, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

4.Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Ajánlatkérő által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Tervező Megrendelő által történő értesítése. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest Istvánmezei Út 3-5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

Az ajánlattevő feladata egy olyan - világverseny megrendezésére is alkalmas - összességében min. nettó 70 000 m2-es sportlétesítmény módosított építési engedélyezési, bontási és kiviteli terveinek elkészítése, amelynek legnagyobb alátámasztásmentesen áthidalt tere mintegy 97,8 m; komfort légkezelőinek hűtési igénye: 1 030 kW; technológiai légkezelőinek előzetesen számított hűtési igénye: 4 360 kW; befúvás: 690 000 m3/h; elszívás: 700 560 m3/h; egyidejű, becsült villamos igénye általában: 2 587 kWh; egyidejű, becsült villamos igénye verseny során: 6 654 kWh. A teljesen fedett létesítmény fő funkcionális elemként egy 400 méteres gyorskorcsolya versenypályát, a hozzá tartozó lelátókat és kiszolgáló funkciókat, 4 db 60x30 méteres gyakorló jégpályát, összességében 150 szobás sportszállást és egy kétmedencés uszodát foglal magában. Ugyancsak Ajánlattevő feladata a következőkben részletezett új elemek integrálása a létesítmény tervébe (mintegy 10 000 m2-nyyi mélygarázs, illetve mintegy min. 2 500 m2-nyi térszint alatti kapcsolat a Puskás-stadionnal).

A MOKSZ a - fejlesztésre kormányzati szerződésben kijelölt - sportszakmai szakértő szerepét tölti be. Ebben a minőségében számos változtatást javasolt az eredeti - tervpályázathoz készített - tervezési programhoz képest, melyeket a jelenlegi (jogerős építési engedéllyel rendelkező) tervdokumentáció már tartalmaz. Így az eredeti tervezési programot most nem adjuk ki a tervezéshez, mivel annak minden (jelen ajánlat tárgyának megítéléséhez szükséges) szükséges eleme - az azóta szükségesnek ítélt sportszakmai és üzemeltetési, fenntarthatósági szempontú módosításokkal együtt - a jogerős engedéllyel bíró tervdokumentáció része. A tervezéshez szükséges és rendelkezésére álló (ajánlattételhez nem kiadott) dokumentációt Megrendelő a tervezési szerződés hatálybalépésével egyidejűleg biztosítja. A szükséges, de Megrendelő oldalán rendelkezésre nem álló adatok és dokumentumok beszerzése a tervező feladata.

Időközben az istvánmezei Budapesti Olimpiai Központ egyéb létesítményeinek (Puskás Aréna; BOK csarnokok; Puskás körüli környezetrendezés) fejlesztése kapcsán felmerült a jelenlegi tervek módosításának igénye, ami miatt a Nemzeti Korcsolyázó Központ előkészítésének műszaki tartalma a jogerős építési engedélyezési tervek módosításával a következőképpen alakul (a benyújtandó tervdokumentáció pontosabb tartalmi és formai követelményei a közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. számú mellékletben találhatóak)

1. Jégpályák, uszoda, szálláshely, iroda, fitnesz, kerékpáros létesítmény, kiszolgálás a jogerős építési engedélyezési tervnek megfelelő tervezési program szerint (a fent említett programmódosítási igényből következően szükséges átalakításokkal)

o Tervezési feladat a jelenleg 8 000 fős lelátó létszámcsökkentés max. 5 000 fősre, ezzel együtt a sport- és csatlakozó szolgáltatási funkció bővítése. Például vizsgálandó egy sportegészségügyi részleg kialakításának lehetősége.

2. Új tervezési elem a Mélygarázs kialakítása a tervezett épületkontúron belül (min 200 db, ideálisan 250 db parkolóhely számára; az eredeti programban meghatározott létesítményfunkciók megtartása mellett; esetleg azok megoldásainak módosításával)

o A kiadott létesítménytervek szerinti nettó mintegy 70 000 m2-hez képest az alapterület növekmény kb. 10 000 m2

3. Új tervezési elem a Térszint alatti összeköttetés kialakítása a Puskás Aréna létesítményével

4. Környezetrendezés módosítása szükség szerint (közlekedés, létesítmény változásai miatt)

5. Nem szükséges BREEAM minősítés megszerzése az épülethez

6. Az építési, hatósági engedély(ek) megszerzése a tervező alapfeladataiba tartozik. A hatósági díjak és költségek a megrendelőt terhelik, ide nem értve a Tervező hibájára visszavezethető újabb engedélyeztetést.

7. Az elkészítendő Kiviteli tervdokumentáció teljeskörűen alkalmas kell legyen a létesítményfejlesztés kapcsán kivitelező beszerzésére irányuló eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítására, illetve az eljárásban kiválasztott kivitelező számára a létesítmény - megrendelői igénynek megfelelő - teljeskörű használatra alkalmas megvalósítására.

8. A fentieken túl - szavatosság keretében - a Tervező további feladatát képezi az általa készített és Megrendelő részére átadott tervek alapján a kivitelező kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőktől érkezett, a tervdokumentációra és annak valamennyi kapcsolódó mellékletére vonatkozó kérdések, észrevételek teljes körű megválaszolása és a tervdokumentáció szükség szerinti módosítása. A Tervező a kérdéseket, észrevételeket írásban, a kérdések részére - elektronikus úton - történő megküldésétől számított 3 munkanapon belül köteles megválaszolni, amennyiben módosítást nem igényelnek, vagy jelezni, hogy azok módosítást igényelnek, és ezen válaszaikat szintén elektronikus úton, írásban megküldeni Ajánlatkérő kapcsolattartója részére. Amennyiben a kérdések, észrevételek kapcsán a tervdokumentációt vagy annak bármely részét, vagy ahhoz kapcsolódó bármely dokumentumot módosítani szükséges, úgy a Tervező a szükséges módosítást köteles elvégezni és a módosított dokumentumokat a „módosítást igénylő” megerősítő tervezői válasz megküldésétől számított 5 munkanapon belül írásban megküldeni. Amennyiben a válaszok megadásához vagy a tervdokumentáció módosításához Megrendelő részéről további adatszolgáltatás szükséges, ennek tényét Tervező köteles haladéktalanul (de legkésőbb 3 munkanapon belül), írásban jelezni Megrendelő részére. Ebben az esetben a fentiekben meghatározott 3 munkanapos, illetve 5 munkanapos határidő a Megrendelő adatszolgáltatásának napjától számítandó.

Ajánlatkérő a Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezés és kiviteli terveinek elkészítését követően tervezői művezetésre vonatkozóan a Kbt. 98. § (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni az alábbi feltételekkel:

Becsült érték (nettó): 45 000 000,- Ft

Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítottan a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig. A beruházás tervezett időtartama a munkaterület átadásától számított 30 hónap.

Számszerű mennyiségi adatok:

Összesen legfeljebb 300 mérnöknapnyi tervezői művezetés.

A teljes keretmennyiség felhasználása Megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége. Megrendelő a keretmennyiség 70%-ának erejéig vállal felhasználási kötelezettséget. Megrendelő nem köteles a teljes keretmennyiséget kimeríteni a szerződés időtartama alatt. A Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretmennyiség maximum annak 50 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A keretmennyiség emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű jeges sportlétesítmény gépészeti tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki jeges sportlétesítmény elektromos tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű jeges sportlétesítmény építészeti tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki jeges sportlétesítmény sporttechnológiai tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű sportlétesítmény statikai tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 45
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7.) pontban és jelen pontban foglalt határidők naptári napokban értendőek. A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az alábbiak: a módosított építési engedélyezési és bontási tervdokumentáció elkészítése: a szerződés hatályba lépésétől számított 125. nap. A köztes (mérföldkő; közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. melléklete szerint) kiviteli tervek elkészítése a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 110. nap. A végleges és komplett kiviteli tervek elkészítése a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 250. nap. Valamennyi tervszakasz (módosított építési engedélyezési és bontási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció) esetében Megrendelő az átvételt követő 30 napon belül véleményezi a tervcsomagot, melynek javítására Tervezőnek 10 nap áll rendelkezésre. A javított tervcsomag Megrendelő általi jóváhagyására (vagy további javításra történő visszaadásra) 15 nap áll rendelkezésre. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően haladéktalanul meg kell kezdenie a Tervezőnek a tervcsomag engedélyezési eljárásra történő benyújtása érdekében az ÉTDR-re történő feltöltést. Az engedélyezési eljárás költségeit Megrendelő viseli, ide nem értve a Tervező hibájára visszavezethető újabb engedélyeztetést.

2. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés egy komplex, egységes tervezési feladatra irányul, melynek részekre bontásával az egyes tervezési feladatok megfelelő kapcsolódása, a tervek közötti összhang kerülne veszélybe. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági észszerűséggel.

3. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

4. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: valamennyi alkalmassági követelmény.

5. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.

8. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább: 250 000 000 Ft/esemény, 750 000 000 Ft/év.

Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.

9. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).

10. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

11. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1- 5. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.

12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti.

Ajánlati biztosíték összege: 15 millió Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés); II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 1,8 mrd Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 1,8 mrd Ft-ot).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.

Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtania.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított - a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjára figyelemmel - 6 évben teljesített összesen legalább 25 000 m2 nettó alapterületű sportlétesítmény(ek) engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére irányuló referenciával.

A fentiek szerinti alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Finanszírozás: Jelen beszerzést Ajánlatkérő állami támogatásból kívánja finanszírozni.

A nyertes ajánlattevő kérheti a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését.

Előleg igénylése esetén az előleget a Tervező a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a végszámla értékét az igényelt előleg értékével köteles csökkenteni.

Előleg igénylésének feltétele, hogy az igényelt előleg Előleg Visszafizetési Biztosítékkal biztosított legyen. Tervező az előlegbekérőt köteles a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ha a Tervező az Előleg Visszafizetési Biztosítékot nem adja át az előlegbekérő átadásával egyidejűleg, úgy a Megrendelő a biztosíték nyújtásáig nem teljesíti az Előleg kifizetését. A biztosítéknak az Előleg teljes elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre kell állnia, így az Előleg Visszafizetési Biztosítékot mindaddig folyamatosan érvényben kell tartani, amíg a Megrendelő által fizetett Előleg tekintetében a Felek között a jelen Szerződés szerinti elszámolás teljes egészében meg nem történt.

Az Előleg Visszafizetési Biztosíték a Tervező választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) alpontja szerinti formában nyújtható. Az Előleg Visszafizetési Biztosítékot a Megrendelő abban az esetben jogosult felhasználni, ha Tervező a biztosított Előleg összegével nem számol el szerződésszerűen, a biztosított Előleget nem szerződésszerűen használja fel, vagy a Szerződést bármely okból nem teljesíti és ezért a biztosított Előlegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az Előleg Visszafizetési Biztosítékra egyebekben a Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak, azzal, hogy az Előleg Visszafizetési Biztosíték csak az azzal biztosított Előleg összeg erejéig nyújt biztosítékot. Megrendelő felhívja a Tervező figyelmét, hogy a Tervező köteles az Előleg elszámolással érintett végszámla benyújtásával egy időben - számlákkal alátámasztott tételes kimutatással - a Megrendelő részére igazolni, hogy az Előleget a Szerződés teljesítésére használta fel.

Abban az esetben, amennyiben megállapítást nyer, hogy a Tervező az Előleget nem a Szerződés teljesítésére használta fel, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, ezért a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, valamint a Tervező köteles az Előleg összegét a Megrendelő részére megtéríteni, illetve a biztosítékkal fedezett Előleg összegre nézve a Megrendelő igénybe veheti az Előleg Visszafizetési Biztosítékot.

A teljesítés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció értékének 90 %-ának megfelelő összegű 1. részszámla benyújtására a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyását és a tervdokumentáció ÉTDR-re történő feltöltését követően jogosult a Tervező. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció értékének fennmaradó 10 %-ának megfelelő összegű 2. részszámla benyújtására a (jogerős) véglegessé vált módosított építési engedély Ajánlatkérő általi kézhezvételét követően jogosult a Tervező.

A kiviteli tervdokumentáció értékének 40 %-ának megfelelő összegű 3. részszámla benyújtására a köztes (mérföldkő; közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. melléklete szerint) kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően jogosult a Tervező. A kiviteli tervdokumentáció értékének fennmaradó 60 %-ának megfelelő összegű végszámla benyújtására a végleges kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyásától követően jogosult a Tervező.

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/05/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/05/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.

2. Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.

3. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

8. Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).

11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.

18. Jeges sportlétesítmény alatt olyan sportlétesítményt ért az Ajánlatkérő, mely tartalmazott szabvány műkorcsolya vagy jégkorong pályát vagy annak kialakítási lehetőségét épületszerkezeti és gépészeti szempontból (azaz a létesítményben jégkorong pálya épületszerkezeti vagy gépészeti átalakítás nélkül elhelyezhető, beüzemelhető), min. 500 fős nézőtérrel, a hozzá tartozó funkciókkal és kiszolgáló helyiségekkel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

III.2.2) pont folytatása:

Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 0,25 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke 60 naptári nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít. A késedelmi kötbér esetén a köztes kiviteli terv nettó összege esetében a köztes kiviteli tervre vonatkozó számlaérték az irányadó.

Késedelmi kötbér a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljáráshoz érkezett kérdések megválaszolása és a tervdokumentáció módosítása, javítása, kiegészítése kapcsán: 100 000- Ft/késedelmes naptári nap.

Meghiúsulási kötbér: a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 20 %-a, a kiviteli tervdokumentáció esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 20 %-a.

Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállításának napja. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

Jelen beszerzést Ajánlatkérő állami támogatásból kívánja finanszírozni. Előleg igénylésére nincs lehetőség. A teljesítés során negyedévente jogosult a Tervező számlát benyújtani a tényleges teljesítésnek megfelelően. A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult a Tervező. Valamennyi számlát a Megrendelő általi elfogadását követően jogosult a Tervező.

Jelen tervezési szerződés megkötésének feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen különösen, de nem kizárólagosan az alábbi - tervezői jogosultsággal rendelkező - szakemberekkel:

- Építész tervező (É)

- Tartószerkezeti tervező (T)

- Épületgépészeti tervező (G)

- Épületvillamossági tervező (V)

- Tűzvédelmi tervező (TUE)

- Oltórendszer tervező (TUO)

- Biztonságtechnikai tervező (V)(TUJ)

- Közműtervező (VZ)

- Felvonótechnológiai tervező (F-T)

- Közlekedés tervező (KÉ)

- Kertépítész tervező (K)

- Geotechnikai tervező (GT)

- Geodéziai tervező (GD)

Ezen feltétel elfogadásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlattevőknek.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor nem tudja igazolni a fenti szakemberek rendelkezésre állását, úgy azt Ajánlatkérő a szerződéskötés Nyertes Ajánlattevő érdekkörében történő meghiúsulásának tekinti, mely esetben az ajánlati biztosíték lehívására jogosult Ajánlatkérő, melynek tudomásulvételéről Ajánlattevő szintén nyilatkozni köteles.

Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2022