Szolgáltatások - 229742-2021

Submission deadline has been amended by:  294541-2021
07/05/2021    S89

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 089-229742

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000331412021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000331412021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Albertfalva Külső Körv. megállóh utasforg. terv.

Hivatkozási szám: EKR000331412021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hiányzó vasúti mh-ek és állomások utasforgalmi létesítményeinek tervezése:

1. rész: Albertfalva megállóhely utasforgalmi létesítményei engedélyezési és kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítése

2. rész: Külső Körvasút új megállóhelyeinek utasforgalmi létesítményei engedélyezési és kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Albertfalva mh. utasforgalmi lét. terv.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatás megrendelése

A fővárost és agglomerációját érintő elővárosi vasútvonalak, illetve HÉV-vonalak komplex fejlesztésével a kormány azt a célt tűzte ki, hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiával (BAVS) összhangban 2040-ig átfogó és egymásra épülő beruházások megvalósítása révén jelentősen növekedjen az elővárosi vonalakon utazók száma, csökkentve ezzel a Budapestre terhelődő autóforgalom környezeti, egészségügyi és gazdasági terheit. Ennek részét képezi a 40a számú vonalon Albertfalva megállóhely tervezése. Ezáltal a Budapest és Székesfehérvár közötti 30a számú vasútvonalon már meglevő megállóhellyel azonos színvonalú kötöttpályás közlekedési kapcsolat jön létre, elősegítve a XI. és XXII. kerületben élő emberek közlekedését. A cél, hogy a BAVS-al összhangban középtávon 10-15 perces ütemű elővárosi forgalom jöjjön létre a hiányzó átszállási pontokkal együtt, egyúttal növekedjen a vasútnak a városi közlekedésben betöltött szerepe. Részben fedett és akadálymentes, 250 méter hosszú magasperonok létesülnek, emellett P+R parkolók a Kővirág sornál, valamint mindkét oldalon B+R tárolók is épülnek. A megállóhely gyalogosan, személygépkocsival és kerékpárral is megközelíthető lesz. A kelenföldi irányú bal peron a meglévő - Kővirág sort és a Sáfrány utcát összekötő - gyalogos aluljáróhoz kell, hogy kapcsolódjon, akadálymentes, akár liften keresztüli megközelítést biztosítva a peron és az aluljáró között. A pusztaszabolcsi irányú jobb peron esetében szintén előírás az akadálymentes kapcsolat lehetővé tétele.

További feladat a Leányka utca térségében helyszínrajzi vizsgálat keretében megállóhely és a környezetében levő közösségi közlekedési útvonalak, valamint a Savoya Park üzletközpont közötti akadálymentes gyalogos és kerékpáros, valamint közúti kapcsolat vizsgálata.

A jelen tervezési feladatnak a tervezési területen belül a 10 éves időtávlattal kell számolnia, valamint lehetővé kell tennie a 20 éves távlatú ütem jelentős mértékű áttervezés-bontás nélküli továbbtervezését. Cél emellett, hogy a létrejövő műszaki tartalom költséghatékony módon megépíthető és hosszútávon üzemeltethető legyen. az elővárosi vasúti közlekedés integrációja Budapest közlekedési hálózatába, új, színvonalas átszállási lehetőségek megteremtésével összhangban a 40a vasútvonal - jövőbeli - személyforgalmi szerepével, a vasúti közösségi közlekedés integrálása a városi közlekedésbe, a városban betöltött szerepkör növelésével.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés ”Albertfalva megállóhely utasforgalmi létesítményei engedélyezési és kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítése” tárgyában

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat, a tervezési feladatokat:

— 1 db új vasúti megállóhely létesítésének engedélyezési és kiviteli tervezése és engedélyeztetése a 40a sz. vv.-on Albertfalva néven 250 m hosszú peronnal, akadálymentes megközelítéssel (meglévő gyalogos aluljáró felhasználásával, új lift építésével), P+R parkolóval, B+R tárolóval,

— Albertfalva mh. környezete rendezésének és parkosításának, közöségi közlekedési megállókkal való kapcsolatának engedélyezési és kiviteli tervezése,

— A 30a vonalon fekvő Albertfalva mh. peronliftjének elektromos hálózatba való bekötésének, a peronberendezések és utastájékoztató rendszer szükség szerinti cseréjének engedélyezési és kiviteli tervezése,

— Tenderdokumentáció készítése

— 1 db helyszínrajzi vizsgálat és kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálat elkészítése a 40a sz. vv.-on a Leányka utcai lakótelepnél, amely kiterjed 1 új vasúti megálló, valamint a környezetében található közösségi közlekedési útvonalak megállóhelyeinek, továbbá a Savoya Park üzletközponttal való akadálymentes gyalogos és kerékpáros kapcsolatának biztosítására, P+R parkolóra, B+R tárolóra is.

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét várhatóan a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz biztosítja.

AK a tárgyi kb. von. támogatási kérelmet kíván benyújtani. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). Az AD II. kötetét képező Szerz.tervezet alapján AK dönthet a Szerződés hatályba lépéséről abban az esetben is, ha a Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet más forrásból módjában áll biztosítani.

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1.–M.2.4. pontokban megadott szakemberek többlettapasztalata (hónap száma, min: 0 hó, max: 36 hó) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Jelenleg nem határozható meg pontos azonosítószám:

Ajánlatkérő tervei szerint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében fog Támogatási Szerződést kötni a Támogatóval.

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 17 hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 510 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külső Körvasút új megállóh. utasforg.lét.terv.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatás megrendelése

A fővárost és agglomerációját érintő elővárosi vasútvonalak, illetve HÉV-vonalak komplex fejlesztésével a kormány azt a célt tűzte ki, hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiával (BAVS) összhangban 2040-ig átfogó és egymásra épülő beruházások megvalósítása révén jelentősen növekedjen az elővárosi vonalakon utazók száma, csökkentve ezzel a Budapestre terhelődő autóforgalom környezeti, egészségügyi és gazdasági terheit. Ennek részét képezi a Külső Körvasúton Pestújhely, Rákosfalva megállóhelyek létesítésének, valamint Rákosszentmihály állomás utasforgalmi létesítményekkel való ellátásának és a meglévő Újpalota megállóhely átépítésének tervezése. Ezáltal a Külső Körvasúton azonos színvonalú kötöttpályás közlekedési kapcsolatok jönnek létre, elősegítve a XVI., XV. és XVI. kerületben élő emberek közlekedését. A cél, hogy a BAVS-al összhangban középtávon 10-15 perces ütemű elővárosi forgalom jöjjön létre a hiányzó átszállási pontokkal együtt, egyúttal növekedjen a vasútnak a városi közlekedésben betöltött szerepe. Részben fedett és akadálymentes, 160 méter hosszú magasperonok létesülnek, emellett P+R parkoló Rákosszentmihályon, valamint minden helyszínen B+R tárolók is épülnek. A megállóhelyek gyalogosan, kerékpárral, valamint városi közösségi közlekedési eszközökkel is megközelíthetők lesznek. Minden peron akadálymentes, akár liften keresztüli megközelítést biztosítva a peron és egyes helyszíneken a gyalogos aluljáró, más esetben az állomási előtér között.

További feladat a Külső Körvasúton döntés-előkészítő tanulmányt követően a vonali és állomási biztosítóberendezés átépítésének, valamint vonatbefolyásolás kiépítésének tervezése, mely által a vonalon leközlekedtethető vonatok mennyisége megnövekedhet, ezáltal csökken a zavarérzékenység is.

A jelen tervezési feladatnak a tervezési területen belül a 10 éves időtávlattal kell számolnia, valamint lehetővé kell tennie a 20 éves távlatú ütem jelentős mértékű áttervezés-bontás nélküli továbbtervezését. Cél emellett, hogy a létrejövő műszaki tartalom költséghatékony módon megépíthető és hosszú távon üzemeltethető legyen. A projekt célja az elővárosi vasúti közlekedés integrációja Budapest közlekedési hálózatába, új, színvonalas átszállási lehetőségek megteremtésével, összhangban a Külső Körvasút - jövőbeli - személyforgalmi szerepével, a vasúti közösségi közlekedés integrálása a városi közlekedésbe, a városban betöltött szerepkör növelésével.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „Külső Körvasút új megállóhelyeinek utasforgalmi létesítményei engedélyezési és kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítése” tárgyában

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat, a tervezési feladatokat:

— 2 db új vasúti megállóhely (Pestújhely, Rákosfalva) engedélyezési és kiviteli tervezése és engedélyeztetése 160 m hosszú peronnal, akadálymentes megközelítéssel a MÁV Zrt. előzményes terveinek felhasználásával,

— 1 db meglévő vasúti megállóhely (Újpalota) átépítésének engedélyezési és kiviteli tervezése és engedélyeztetése: a meglévő peronok 160 m hosszúságra való átépítése a MÁV Zrt. előzményes tervei alapján, továbbá városi közösségi közlekedési kapcsolatok javításához szükséges infrastruktúra beavatkozások tanulmánytervi szintű vizsgálata,

— 1 db meglévő vasútállomás (Rákosszentmihály) utasforgalomra való megnyitása új, 160 m hosszú peron és gyalogos aluljáró létesítésének engedélyezési és kiviteli tervezése és engedélyeztetése a szükséges vágányhálózat (várhatóan 14 csoportkitérő tervezése) módosításokkal együtt, továbbá közösségi közlekedési kapcsolatok javításához szükséges infrastruktúra beavatkozások tanulmánytervi szintű vizsgálata,

— valamennyi érintett helyszín esetében a megállóhelyek városi környezetbe történő építészeti integrálásának megtervezése,

— tervezési feladat a Külső Körvasút, azaz Rákos (kiz.)-Angyalföldi elágazás (kiz.) vonalszakasz forgalmi-üzemi vizsgálata, továbbá a biztosítóberendezési, vonatbefolyásolási, útátjáró-biztosítási, vasúti pálya és esetlegesen további szakágak szempontjából történő műszaki vizsgálati tanulmány elvégzése, amely a bővítendő vonatforgalom biztonságos, gördülékeny, flexibilis lebonyolításához szükséges fejlesztési műszaki tartalmat vizsgálja meg, elemzi, és készíti elő megalapozott, részletes tervdiszpozíció szintjén a budapesti Külső Körvasút és a csatlakozó vonalszakaszok tekintetében,

— tervezési feladat Angyalföld elágazás-Rákosszentmihály szakaszon a térközi közlekedés kialakítása,

— Angyalföld elágazás új, távvezérelt biztosítóberendezéssel való ellátásának tanulmánytervi szintű vizsgálata, Megrendelői döntés alapján tervezése,

— Tenderdokumentáció készítése

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét várhatóan a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz biztosítja. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés).

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1.-M.2.4. pontokban megadott szakemberek többlettapasztalata (hónap száma, min: 0 hó, max: 36 hó) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható a Kbt. 141. § rendelkezései alapján.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Jelenleg nem határozható meg pontos azonosítószám:

Ajánlatkérő tervei szerint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében fog Támogatási Szerződést kötni a Támogatóval.

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 17 hónap időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított 510 naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

AK az összes (mindkét) rész tekintetében az alábbi kizáró ok alkalmazását írja elő:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Többek között a Kbt. (2021.02.01. napjától hatályos) 62. § (1) bek. c) pont és a 321/2015. (X. 30.) KR. (2021.02.01. napjától hatályos) 1. § (2)-(3a) bekezdései és 2. § (4) bekezdése, valamint 8. § c) pontja és 10. § c) pontja rendelkezései is irányadóak.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

AK az összes (mindkét) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását és az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:

Szakmai nyilvántartásban szereplés:

SZ/1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. melléklet szerinti hasonló nyilv.-ban való szereplés követelményét.

SZ/1) Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK az összes (mindkét) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:

AT köteles csatolni:

P1) P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (közforgalmú vasúti infrastruktúra megépítésének vagy felújításának tervezéséből) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek-ben és a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltakra tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bek-ben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alk. feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bek. foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], és az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Karakterlimit okok miatt az AF III.1.3) (mindkét részre irányadó) M.2. pont folytatása

M.2/2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

­a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 7. pont szerinti KÉ-VK (Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) jogosultsággal és vasúti utasforgalmi létesítmények tervezésében legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal VAGY

­a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 6. pont szerinti KÉ-VA (Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület) jogosultsággal és vasúti utasforgalmi létesítmények tervezésében legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal

­VAGY

­az előírt (KÉ-VK) jogosultság hiánya esetén:

— okleveles közlekedésmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) vasúti utasforgalmi létesítmények tervezésében szakmai tapasztalattal VAGY

— közlekedésmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) vasúti utasforgalmi létesítmények tervezésében szakmai tapasztalattal VAGY

­az előírt (KÉ-VA) jogosultság hiánya esetén:

— okleveles közlekedés-építőmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) vasúti utasforgalmi létesítmények tervezésében szakmai tapasztalattal VAGY

— közlekedés-építőmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) vasúti utasforgalmi létesítmények tervezésében szakmai tapasztalattal.

M.2/3. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

­a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 30. pont szerinti T (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultsággal és vasúti terhet viselő műtárgyak tervezésében legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal VAGY a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 29. pont szerinti HT (Hídszerkezeti tervezési szakterület) jogosultsággal és vasúti terhet viselő műtárgyak tervezésében legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal VAGY

­az előírt (T) jogosultság hiánya esetén:

— okleveles szerkezet-építőmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) vasúti terhet viselő műtárgyak tervezésében szakmai tapasztalattal VAGY

­az előírt (HT) jogosultság hiánya esetén:

— okleveles szerkezet-építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal) végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 7 év (84 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) vasúti terhet viselő műtárgyak tervezésében szakmai tapasztalattal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK az összes (mindkét) rész tekintetében az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P/1. ha a felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásból, vagyis:

— az 1. rész tekintetében (közforgalmú vasúti infrastruktúra megépítésének vagy felújításának tervezéséből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 100 000 000,-HUF-ot, azaz a nettó egyszázmillió Ft-ot,

— a 2. rész tekintetében (közforgalmú vasúti infrastruktúra megépítésének vagy felújításának tervezéséből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 300 000 000,-HUF-ot, azaz a nettó háromszázmillió Ft-ot.

Karakterlimit okok miatt az AF III.1.3) (mindkét részre irányadó) M.2. pont folytatása

M.2/4. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

­a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 2. pont szerinti É (Építészeti tervezési terület) jogosultsággal és közösségi vagy közhasználatú fő rendeltetést betöltő (kereskedelmi funkciójú épületek kivételével) új épület vagy épületegyüttes építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésére vonatkozóan és/vagy gyalogos- és zöldfelületeket egyaránt magában foglaló közterület tervezésében legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal VAGY

­az előírt (É) jogosultság hiánya esetén:

— okleveles építészmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) közösségi vagy közhasználatú fő rendeltetést betöltő (kereskedelmi funkciójú épületek kivételével) új épület vagy épületegyüttes építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésére vonatkozóan és/vagy gyalogos- és zöldfelületeket egyaránt magában foglaló közterület tervezésében legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal.

Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe (azzal, hogy a speciális tapasztalatszerzési időszak átfedésben lehet az általános tapasztalati időszakkal a fentiek szerint).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.: Mindkét rész tekintetében ajánlatot benyújtó AT esetében a Közbeszerzési Eljárás adott részajánlati körében benyújtott ajánlata vonatkozásában nem megengedett az átfedés a szakemberek között (azaz egy rész tekintetében az M.2.1.-M.2.4. alkalmassági követelmények mindegyikére különböző szakember alkalmassági követelménynek való megfelelőségét szükséges igazolni), azonban mindkét rész tekintetében ajánlatot benyújtó AT esetében a részajánlattételi körök vonatkozásában megajánlott szakemberek közötti átfedés megengedett (vagyis adott szakembereket mindkét részajánlattételi körre vonatkozó ajánlat részeként is meg lehet ajánlani az alkalmasság igazolására).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK az összes (2) rész tekintetében az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:

AT köteles csatolni:

M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. b) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatás teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,

— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá igazolódokumentumként csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat másolatát.

A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 22. alpontját is, amely az M.2.1.–M.2.4. pontok szerinti, értékelt szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!

Az M.2.1.–M.2.4. szakemberek (mint értékelt szakemberek) tekintetében a Kbt. (2021.2.1. napjától hatályos) 71. § (9a) bek. szabályai is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK az összes (mindkét) rész tekintetében az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:

M1) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pont és (3a) bek. b) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, alábbi referenciákkal:

1. rész tekintetében:

M.1.1): 1 db országos közforgalmú vasútvonalon található, legalább 160 m hosszú állomásperont vagy megállóhelyperont és gyalogos aluljárót tartalmazó utasforgalmi létesítmény építésével vagy átépítésével kapcsolatos hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referencia;

Részenként a referenciakövetelménynek való megfelelés ugyanazzal a referenciaszerződéssel is igazolható.

2. rész tekintetében:

M.1.1): 1 db országos közforgalmú vasútvonalon található, legalább 160 m hosszú állomásperont vagy megállóhelyperont és gyalogos aluljárót tartalmazó utasforgalmi létesítmény építésével vagy átépítésével kapcsolatos hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referencia;

M.1.2): min. 1 db országos közforgalmú vasútvonalon található állomás átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó, (legalább 8 csoport kitérő cseréjének és/vagy beépítésének tervét is tartalmazó) hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referencia;

Részenként a referenciakövetelménynek való megfelelés ugyanazzal a referenciaszerződéssel is igazolható.

Az M.1. követelménynek való megfelelés tekintetében, mindkét rész vonatkozásában az Ajánlatkérő az állomás és megállóhely alatt a következőt érti:

Megállóhely: Személyforgalmi esetleg korlátozott áruforgalmi szolgáltatásra is berendezett, általában nyíltvonali szolgálati hely, ahol a nyílt vonal vágányán kívül más vágány nincs.

Állomás (pályaudvar): Vonattalálkozásra, továbbá személy- és/vagy áruforgalmi szolgáltatásra berendezett szolgálati hely.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

1. és 2. rész tekintetében:

M.2/1. 1 fő szakmai vezetővel, aki rendelkezik:

­a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 7. pont szerinti KÉ-VK (Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) jogosultsággal és legalább 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett tervezői projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal VAGY

­a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. (Építészeti-műszaki tervezés) 6. pont szerinti KÉ-VA (Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület) jogosultsággal és legalább 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett tervezői projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal

VAGY

­- az előírt (KÉ-VK) jogosultság hiánya esetén okleveles közlekedésmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett tervezői projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal VAGY közlekedésmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett tervezői projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal VAGY

­- az előírt (KÉ-VA) jogosultság hiánya esetén okleveles közlekedés-építőmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal, és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett tervezői projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal VAGY közlekedés-építőmérnök végzettséggel ÉS/VAGY ezzel egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal és (az utóbbi tapasztalati időszakkal történő átfedés megengedésével) legalább 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett tervezői projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

Karakterlimit okokból kifolyólag a jelenlegi AF III.1.3) M.2. pont szerinti műszaki alkalmassági követelmények részletezése az AF III.1.2) pont alk. ig. és alk. min.köv. rovataiban folytatódik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A TSZ megkötése esetén: szállítói fin. (Támogató: ITM)

Kötbérek: késedelmi (0,5%/nap, max 20 %), szerződésszegési (max 2,5 %), meghiúsulási (max 20 %) (a Szerződéstervezetben foglaltak szerint)

Biztosítékok: előleg visszafizetési biztosíték, ajánlati biztosíték (nettó 1 millió Ft a Kbt. 54. § rendelkezései figyelembevételével), 5 % teljesítési biztosíték, 5 % jóteljesítési biztosíték a Szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A teljesítést az AK a Kbt. 2021.02.01. napjától hatályos 135. § (1) bekezdésére is figyelemmel 8 napon belül köteles igazolni. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft (HUF).

Előleg: a Kbt.135.§ (9) bek. alapján.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-okés különösen az SZT részletesen tartalmazzák.

A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azon fizetési h.i.-ként a számla kiállításától szám. 45 naptári nap szerepeljen. Kapcsolódó részletes szabályok: SZT-ben.

Részszámlák: 4 részszámla (10 %-15 %-35 %-20 %) és 1 végszámla (20 %) az alábbiak szerint:

— 1. részszámla: a kapcsolódó feladat: Döntés-előkészítő tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés leszállítása megrendelői véleményezést követően. (1. mérföldkő) A számlázható díj: 10 %,

— 2. részszámla: kapcs. fel.: Vasútépítés (minden szakág) és közútépítési engedélyezési tervek és a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok, közmű-genplán leszállítása bírálat és üzemeltetői jóváhagyás céljából, HÉSZ megalapozó munkarészek. Feladatleírás szerinti végleges környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumok leszállítása és benyújtása az illetékes engedélyező hatóság részére környezetvédelmi engedély megszerzésének céljából. Vasútépítési engedélyezési tervek átadása NoBo/DeBo tanúsításra. (2., 3 mérföldkő) A számlázható díj: 15 %,

— 3. részszámla: kapcs. fel.: Feladatleírás szerinti végleges engedélyezési tervek, melyekben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került. Az érintett engedélyező Kormányhivatalok, Hatóságok részére történő benyújtása engedélyek megszerzése céljából, és annak Megrendelő felé történő igazolása.

Feladatleírás szerinti engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése, ennek Megrendelő felé történő igazolása. Teljes körű engedélyezési szintű tervszállítás. (4., 5. mérföldkő), A számlázható díj: 35 %,

— 4. részszámla: kapcs. fel.: Bírálati teljes körű kiviteli tervek elkészítése és leszállítása bírálat céljából. Vízjogi létesítési terv, vezetékjogi terv. Feladatleírás szerinti végleges teljeskörű kiviteli tervek elkészítése és leszállítása, melyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került (MÁV Zrt. támogató véleményének megszerzése, és annak Megrendelő felé történő igazolása). Megvalósíthatósági tanulmány frissítése. Kisajátítási és egyéb földhivatali tervek elkészítése, záradékoltatása, előzetes régészeti dokumentáció, organizációs tervek leszállítása. Vízjogi és vezetékjogi engedélyek megszerzése. Tenderdokumentáció elkészítése és leszállítása bírálat céljából. (6., 7. mérföldkő), A számlázható díj: 20 %,

— Végszámla (5. részszámla): kapcs. fel.: Végleges tenderdokumentáció, amelyben az összes jogos észrevétel pótlásra, illetve javításra került. (8. mérföldkő) A számlázható díj: 20 %

Az Előleg összege a Tervezési Díj vonatkozásában kiállított részszámlákban kerül elszámolásra, a 272/2014 Kr.-nek megfelelően, olyan módon, hogy hogy valamennyi részszámla esetén - beleértve a végszámlát is - az adott számla értékének az Előleg és a Tervezési Díj arányában kerül jóváírásra az Előleg (30 %) mindaddig, amíg az Előleg teljes elszámolására sor nem kerül, azzal a megszorítással, hogy az Előleg 50 %-ával (ötven százalék) legkésőbb a Szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának (ötven százalék) teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/06/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/06/2021
Helyi idő: 18:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az alábbi Ajánlatkérői előírások az összes (mindkét) rész tekintetében irányadóak:

1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.

2) Az aj.-hozcsatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil.minták kitöltésével képzett nyil.-okat, és az AD I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyil.-okat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).

5) Foly.-ban lévő változásbej. elj. esetében az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégb. által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyil.-ot kell csatolni.

6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben nemleges) nyil.-ot.

7) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az elj.-ba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ.1., P.1., M.1., M.2.

9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. A közös AT-kre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.

11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.

I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:

Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.

II. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:

A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3) M.2.1.-M.2.4. pontokban megadott szakemberek többlettapasztalata (hónap száma), Súlyszám: 50

Alszempontok:

1. Az AF III.1.3) M.2.1. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 36 hó), Súlyszám: 20

2. Az AF III.1.3) M.2.2. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 36 hó), Súlyszám: 10

3. Az AF III.1.3) M.2.3. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 36 hó), Súlyszám: 10

4. Az AF III.1.3) M.2.4. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 36 hó), Súlyszám: 10

A fenti I. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

A fenti II.1.-II.4. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben. A II.1.-II.4. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint hiánypótoltatható hibának.

12) A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

13) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

14) FAKSZ: dr. Sirály Katalin, lajstromszám: 00365.

15) Az aj.hoz csatolandó az AK által a Szerz.terv.-ben meghat. paraméterekkel rendelkező szakmai fel.bizt.-ról (a Szerződés 1-5. részszámlájához kötődő feladatok határidejétől számított 36 hónapig érvényes kb. tárgya szerinti tervezői. tev.-re von.-ó fel.bizt., kárérték limitje legalább [100] millió HUF/káresemény, és legalább [150] millió HUF/kárév) szóló AT nyil.

16) AK a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et alkalmazza, melyre tekintettel az értékelési rangsor 1. helyén álló ajánlat vonatkozásában végzi el az esetleges árindokolási, hiánypótlási, felvilágosítás kérési eljárási cselekményeket.

17) AK az elj.-ban, való részvételt részenként 1 000 000 Ft összegű aj. bizt. nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján. Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (UniCreditBank Zrt-nél vezetett 10918001-00000100-34770000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerz.alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése az ajánlathoz, hivatkozva a kb. rész számára.

18) AK jelzi, hogy az AF II.2.1) és egyéb pontjaiban karakterkorlátok miatt adta meg a következő tartalommal az eljárás megnevezését: Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményeinek tervezése. 1. rész: Albertfalva megállóhely utasforgalmi létesítményei engedélyezési és kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítése. 2. rész: Külső Körvasút új megállóhelyeinek utasforgalmi létesítményei engedélyezési és kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítése.

A közb. dok.-okban is ez utóbbi, teljes megnevezést alkalmazza AK.

19) A jelen közb. elj. a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

20) Jótállás kötelezően elvárt mértéke (szerződéses feltétel): 36 hó. A jótállási köt. kezdete az utolsó szerződéses feladat megrendelői teljesítésigazolását követő nap.

21) Ha hazai forrás fog AK rendelkezésre állni a tervezés vonatkozásában akkor a Szerz.terv.-ben részletezettek szerint az általános fizetési, elszámolási szabályok azzal az eltéréssel alkalmazandóak, hogy a 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet szerinti szabályok nem alkalmazandóak a hazai forrásból finanszírozott pályaszakaszok megtervezésével kapcsolatos díjfizetésre (azaz ezen feladatok vonatkozásában előleget nem biztosít az AK).

22) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pontban megadott szakember időbeli többlettap. értékelési szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M.2.1.-M.2.4. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + (jogosultság hiánya esetén) Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/05/2021