V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 243398-2017

27/06/2017    S120

Slovensko-Bratislava: Železničné lokomotívy a tendre

2017/S 120-243398

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Poštová adresa: Rožňavská 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 832 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Patrícia Mokrá
E-mail: mokra@centralna.sk
Telefón: +421 949885855
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36847488
Poštová adresa: 36847488 Kozmonautov 3/A
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 949 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Patrícia Mokrá
E-mail: mokra@centralna.sk
Telefón: +421 949885855
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.centralna.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.6)Hlavná činnosť
Iná činnosť: poskytovanie dopravných služieb verejnosti v oblasti osobnej železničnej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prenájom viacsystémových rušňov.

Referenčné číslo: PM_ZSSK_HKV
II.1.2)Hlavný kód CPV
34610000 Železničné lokomotívy a tendre - MA08 - MA09
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je prenájom 10 ks viacsystémových rušňov – hnacích koľajových vozidiel (ďalej len „HKV“) za účelom rozšírenia parku HKV pre osobnú železničnú dopravu o moderné vozidlá spĺňajúce technické špecifikácie interoperability TSI a najprísnejšie environmentálne kritériá s minimálnymi predpokladanými nákladmi na údržbu a za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej dopravy v rámci Grafikonu vlakovej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34622200 Železničné osobné vozne
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je prenájom 10 ks viacsystémových rušňov – hnacích koľajových vozidiel (ďalej len „HKV“) za účelom rozšírenia parku HKV pre osobnú železničnú dopravu o moderné vozidlá spĺňajúce technické špecifikácie interoperability TSI a najprísnejšie environmentálne kritériá s minimálnymi predpokladanými nákladmi na údržbu a za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej dopravy v rámci Grafikonu vlakovej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: 1. Cena za nájomné za jedno Hnacie koľajové vozidlo na jeden kalendárny mesiac v EUR bez DPH / Relatívna váha: 70
Kritérium kvality - Názov: 2. Cena za každý celý kilometer prejdený Hnacím koľajovým vozidlom nad dohodnutý rozsah 180 000 kilometrov za obdobie šiestich kalendárnych mesiacov v EUR bez DPH / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: 3. Počet dní odstavenia jedného Hnacieho koľajového vozidla z prevádzky z titulu plánovanej údržby počas 120 kalendárnych mesiacov jeho prevádzky s predpokladaným kilometrickým prebehom 3 600 000 km / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 90
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Všeobecné informácie:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený obstarávateľom tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

2.1 Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky – nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Odôvodnenie:

Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona – zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Všeobecné informácie:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2017 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží minimálne 1 referenciu / zmluvu s plnením rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, nájom v zmysle ktorej nebol ukončený skôr ako tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že spôsobilou referenciou resp. zmluvou s plnením rovnakého charakteru je zmluva, ktorej predmetom je prenájom aspoň 10 ks elektrických rušňov na obdobie aspoň 10 rokov a spôsobilou referenciou resp. zmluvou s plnením obdobného charakteru je zmluva, ktorej predmetom je prenájom aspoň 10 ks elektrických rušňov na obdobie aspoň 5 rokov.

Odôvodnenie:

Uchádzač musí garantovať schopnosť realizovať predmet zákazky v požadovanej kvalite a kvantite s dôrazom na požadovaný rozsah kilometrického prebehu hnacích koľajových vozidiel počas doby nájmu.

III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:

Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/07/2017
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/05/2018
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/07/2017
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uvedená lehota sa vzťahuje na otváranie ponúk časť „Ostatné“. Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v listinnej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 21.07.2017, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.

2. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku.

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

3. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať rámcovú dohodu o poskytovaní služieb, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

4. Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Dokumenty, ktoré je povinný obstarávateľ zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú zverejnené v Profile obstarávateľa na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/06/2017