Építési beruházás - 246628-2022

10/05/2022    S90

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 090-246628

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenka Regina
E-mail: zelenka.regina@bmsk.hu
Telefon: +36 300196121
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Science Park Szeged JKK kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000776082021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Science Park Szeged Járműipari Kompetencia Központ beruházás

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 782 854 860.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged külterület 01392/27 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 6728 Szeged, II. kerület, Budapesti út 9. szám alatt található, kivett épület, udvar, park megnevezésű ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. Vállalkozási szerződés keretében a „Science park kivitelezés” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása.

A beruházás helye: Szeged külterület 01392/27 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 6728 Szeged, II. kerület, Budapesti út 9. szám alatt található, kivett épület, udvar, park megnevezésű ingatlan.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Az SZTE ELI Science Park Járműipari Kompetencia Központ szabadon állóan elhelyezett, részben földszint + 1 emeletes, részben földszintes oktatási és kutatási rendeltetésű épület, továbbá szabadon állóan elhelyezett, fedett, oldalról nyitott, 24 db térkő burkolatú parkolót tartalmazó építmény, 2 db buszparkoló, a mérésekhez szükséges aszfalt burkolatú gyorsító út, valamint aszfalt burkolatú hozzájáró út. A tervezési területen kialakításra került tűzivíztározó és csapadékvíz szikkasztó is.

Az épület két fő részből áll. Egyrészt a vizsgálatok végzéséhez szükséges fűtött csarnok épületrészből, mely vasbeton vázszerkezetű, szendvicspanel falú és tetőburkolatú. A csarnok épületrészében a technológiához szükséges funkciókat, illetve elektromos és gépészeti szükségleti forrásokat kell biztosítani.

Másrészt áll egy hagyományos épületszerkezetű, blokktégla fal-, és vasbeton födém szerkezetű kétszintes épületből.

A terület megközelíthetősége új úthálózatról történik, egyrészt beléptető sorompón keresztül a személygépjárművekkel érkezők, másrészről a vizsgálandó járművek, buszok automata távirányítású úszókapun keresztül közelíthetik meg az objektumot.

A fejépületben kerülnek elhelyezésre a tervezési programnak és az előírásoknak megfelelő helyiségek, funkcionális kapcsolatok, átjárást biztosítva a csarnok épületrészbe is.

A főbejáraton belépve, szélfogón keresztül egy előcsarnok - közösségi, több funkciós térbe lépünk, ahonnan megközelíthető balra az oktatóterem. Itt kerülhetnek megrendezésre konferenciák, illetve az alapfunkciós oktatás is itt zajlik, közvetlen külső megközelítés lehetőségével.

Jobbra tárgyaló, étterem és konyha-teakonyha kerül kialakításra.

A főbejárattal szemben kerülnek elhelyezésre a nemenkénti vizesblokkok, akadálymentes mosdó kialakításával együtt. Továbbá a vizesblokkoktól jobbra kerül kialakításra a gépészeti tér számára szükséges területet, balra az emelet megközelítését biztosító lépcsőház kerül elhelyezésre.

A lépcsőháztól balra az igényeknek megfelelően készül laborvezetői iroda helyiség.

A két épületrészt funkcionálisan összekötő folyosóról és előcsarnokból is megközelíthető öltöző készül a csarnokban dolgozó személyzet részére.

A lépcsőházon keresztül megközelített emeleti szint, ahol a tanári személyzet részére az emeleten készülnek tanári szobák, illetve konzultációs helyiségek. Ezen a szinten úgyszintén biztosított nemenkénti vizesblokk, illetve a tanári személyzet részére külön nemenkénti mosdó helyiségek. Továbbá itt is kialakításra kerül teakonyha, étkező és tárgyaló.

A projekt részét képezi a Wolfgang Sandner utca meghosszabbítása, valamint a Jármű Kompetencia Központ közmű igényeit biztosító közművek kiépítése is.

A tervezett Wolfgang S. utca meghosszabbítása 2x1 forgalmi sávos, 7 m széles aszfalt útburkolatú út, valamint vele párhuzamosan kerékpárút és gyalogút is kialakításra kerül.

A telken kívüli útépítési és csatorna építési munkák II. ütemben kerülnek kivitelezésre. Ezen projekt keretein belül az I. ütem útépítési és csatornaépítési munkálatai kerülnek kivitelezésre.

Tervezett csarnok és fejépület épületegyüttes nettó alapterület: 2307,30 m2

Tervezett csarnok és fejépület épületegyüttes nettó földszinti alapterület: 1744,00 m2

Tervezett fejépület épület nettó 1. emelet alapterület: 563,30 0m2

Tervezett csarnok és fejépület épületegyüttes nettó alapterület összesen: 4614,6 m2

Telken belüli aszfalt útburkolat: 5748,7 m2

Telken belüli térkő burkolat: 3169,7 m2

Telken kívül aszfalt út, kerékpárút és gyalogút burkolat: 4325,47 m2

Telken kívüli szennyvíz és csapadékvíz vezeték: 237,0 fm

Telken kívüli vízvezeték: 250,63 fm

Telken kívüli kzv. földkábel: 610 fm

Telken kívüli elektromos kábel: 370 fm

Telken kívüli távközlés: 780 fm

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 162-425898
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Science Park Szeged Járműipari Kompetencia Központ beruházás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11391069206
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Fax: +36 62553134
Internetcím: http://www.ferroep.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 528 204 363.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 782 854 860.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építőmesteri és szakipari munkák, Épületgépészeti szerelések, Erősáram szerelés és villámvédelem, Gyengeáram szerelés,

Külső közmű&út, MV-ÉV FMV

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Adószám: 14300327-2-44

Ajánlattevő neve: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9561 Nagysimonyi Arany János Utca 25

Adószám: 25811058-2-18

Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1107 Budapest Fogadó utca 4.

Adószám:13240567-2-42

Ajánlattevő neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi Utca 46.

Adószám: 11149422-2-09

Ajánlattevő neve: "EMEL" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6500 Baja Grauaug Ármin Utca 2/a

Adószám:10633759-2-03

Ajánlattevő neve: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6782 Mórahalom Röszkei Út 46

Adószám:10557606-2-06

Ajánlattevő neve: Dél-Szig Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6728 Szeged Dorozsmai Út 35.

Adószám: 24984931-2-06

Ajánlattevő neve: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6725 Szeged Kálvária Sgt 87/B.

Adószám: 11391069-2-06

Ajánlattevő neve: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219

Adószám:10660612-2-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2022