Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 249970-2016

20/07/2016    S138    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2016/S 138-249970

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK – Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741267
Fax: +36 12351044

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás második részének eredményeként kötött egyedi vállalkozási szerződés.

Tárgy: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000
71241000
71245000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít. A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok leadásának helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése.

Mennyiség: Nyertes Ajánlattevő feladata a keretmegállapodás időtartama alatt az alábbi tevékenységek elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban és adott esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében meghatározottak szerint:

— a már elkészült Megvalósíthatósági tanulmány és Tanulmánytervek felülvizsgálata, kiegészítése a hiányzó rákoskeresztúri szárnyvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányával,

— elvi előzetes típusengedély megszerzése,

— engedélyezési tervek készítése,

— hatósági engedélyek megszerzése,

— kiviteli tervek készítése,

— kivitelezésre irányuló dokumentáció elkészítése.

A fenti tervek készítése során vasúti pálya, perontervezés, vasúti jelző,biztosítóberendezés, környezetrendezés, közúttervezés, közműtervezés, műtárgytervezés, továbbá a műszaki leírásban részletesen meghatározott tervezési feladatok elvégzése szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér napi mértéke a keretmegállapodás második része szerinti nettó ellenszolgáltatás %-ában meghatározva (minimum 0,5 % és maximum 1 %) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempont / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján „legjobb ár-érték arány” értékelési szempont szerint értékeli. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható minimális pontszám 0 (nulla), a maximális pontszám 10 (tíz). Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a tervezési szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén alkalmatlan Ajánlattevő, ha a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy a fenti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő erre való felhívására be kell nyújtania:

— a Kr. 1. §, 5. § (1) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tervezési szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát, amennyiben az a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus nyilvántartásból (http://mmk.hu/kereses/tarsasagok) nem hozzáférhető.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bekezdései, valamint a Kr. 26. §-a.

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

Ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának benyújtásával, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 4. § (1), (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hiányát.

A kizáró okok – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására történő – igazolásának tekintetében a Kr. 8–16. §-ai szerint kell eljárni.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok/igazolások keltezése nem lehet korábbi jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál.

Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy a fenti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő erre való felhívására be kell nyújtania nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év összesített, a közbeszerzés tárgyából (vasúti infrastruktúra tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervkészítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)–(8), valamint a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, amennyiben a közbeszerzés tárgyából ( vasúti infrastruktúra tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervkészítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben nem éri el összesen az 700 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy mind az M1), mind pedig az M2) alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő erre való felhívására be kell nyújtania:

M1) pont kapcsán a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt alkalmassági követelmény meglétét a Kr. 22. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott módon kell igazolni, azaz csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M1) pontjában előírt, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. § (2) bekezdése szerinti referencianyilatkozat vagy – Ajánlatkérőnek minősülő szerződést kötő másik fél esetén – referenciaigazolás formájában.

A Kr. 21. § (2) bekezdés alapján a referencianyilatkozat vagy – Ajánlatkérőnek minősülő szerződést kötő másik fél esetén – referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a teljesítés idejét (a befejezési időpont min. év/hónap bontásban);

b) a szerződést kötő másik fél megnevezését;

c) a referencia tárgyát (a szolgáltatás rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

d) az ellenszolgáltatás összegét;

e) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7) és (9), valamint a Kr. 22. § (5) és 24. § (1) bekezdései. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 22. § (5) bekezdése esetében valamennyi feltételnek az adott referencianyilatkozatból vagy – Ajánlatkérőnek minősülő szerződést kötő másik fél esetén – a referenciaigazolásból kell kiderülnie.

M2) pont kapcsán Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M2) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló összefoglaló nyilatkozatot, amely tartalmazza az alábbiakat:

— a bemutatott szakemberek nevét,

— valamint azt, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.

A bemutatott szakembereknek csatolniuk kell:

— saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során,

— saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hónap bontásban kell megadni.),

— az előírt végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatát.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6), (7) és (9), valamint a Kr. 24. § (1) bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan Ajánlattevő,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 6 évben:

a) legalább 1 db, összesen legalább nettó 600 000 000 HUF értékű, városi gyorsvasút és/vagy országos közforgalmú vasút tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervkészítésre vonatkozó referenciával. A bemutatott valamennyi referenciának ki kell terjednie vasúti pálya és perontervezés és vasúti jelző és/vagy biztosítóberendezés tervezésére is. Az alkalmassági követelmény legfeljebb 2 referencia munkával igazolható;

b) legalább 1 db, összesen legalább nettó 100 000 000 HUF értékű, engedélyezési és/vagy kiviteli tervkészítéshez kapcsolódó környezetrendezésre vonatkozó referenciával. Az alkalmassági követelmény legfeljebb 2 referencia munkával igazolható;

c) legalább 1 db, összesen legalább 4 km hosszú belterületi közút engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 3 referenciamunkával igazolható;

d) legalább 1 db, összesen legalább nettó 50 000 000 HUF értékű, közműtervezésre vonatkozó referenciával;

e) legalább 1 db, vasúti kötöttpályás járművek elvi előzetes típusengedélyezési dokumentáció készítésére vonatkozó referenciával;

f) legalább 1 db, összesen legalább nettó 200 000 000 HUF értékű műtárgy engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával. Az alkalmassági követelmény legfeljebb 2 referencia munkával igazolható.

A fenti alpontokban foglalt alkalmassági követelményeknek való megfelelés adott esetben ugyanazzal a referenciával is igazolható.

M2) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberekkel:

a) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év közlekedéstervezésben szerzett projektvezetési szakmai gyakorlattal;

b) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év városi villamos és/vagy városi gyorsvasúti pálya építésének és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

c) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év műtárgy tartószerkezeti tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

d) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki SIL 4 biztonságintegritási szintre vonatkozó követelményeket teljesítő, kötöttpályás közlekedési eszköz közlekedésének biztosítására szolgáló elektronikus biztosítóberendezési rendszer tervezésében szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik;

e) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 5 év erősáramú rendszerek tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;

f) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év belterületi közút tervezésére (új és/vagy felújítás) tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

g) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év építész tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal;

h) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év kötöttpályás járművek tervezése és/vagy üzemeltetése területen szerzett szakmai gyakorlattal;

i) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év szabályozási tervek készítésében szerzett szakmai gyakorlattal;

j) 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező közgazdász, aki legalább 5 év, közlekedési célú létesítmény költség-haszon elemzése készítésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;

k) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év hídtervezésben (új és/vagy felújítás) szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;

l) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 5 év földalatti műtárgyak tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal;

m) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 5 év közlekedési létesítmények építéstechnológiai tervezésében és organizációjában szerzett szakmai gyakorlattal.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: értékelési r.szempont.

Hibás teljesítési kötbér: 10 %.

Meghiúsulási kötbér: 30 %.

Jótállás: 60 hónap.

Teljesítési biztosíték: 5 %-a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint.

Jótállási biztosíték: : 5 %-a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és fizetési feltételekre vonatkozó további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A felmerülő hatósági-, eljárási díjak és illetékek a nettó ajánlati ár részét kell, hogy képezzék.

Az ellenszolgáltatás a keretmegállapodás második része eredményeként, nyertes Ajánlattevő általi teljesítést, és Ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1), (3), (5)–(6) bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározottak szerinti elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A keretmegállapodásban meghatározott feladatrészek egymásra épülése, azok komplexitása, az érintett feladatok tervezési és hatósági engedélyezési átfutási ideje miatt indokolt a négy éven túli időtartam.
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/08/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/08/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., V. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján meghatározott személyek lehetnek jelen a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál. A bontáson Ajánlatkérő képviselője ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. A 2. értékelési részszempont: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbiakban meghatározott vagy ezzel egyenértékű kamarai jogosultságokkal rendelkező, tervezésbe bevonásra kerülő szakemberek száma: KÉ-VA, T, VZ-TEL, G, TK (minimális mérték 0 fő, maximális mérték összesen 10 fő; jogosultságonként maximálisan 2 fő nevezhető meg).

2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki a jelen felhívás VI.3) pontjának 1. alpontjában megadott URL címen található adatlapot teljes körűen kitölti és cégszerű aláírásával ellátva megküldi az Ajánlatkérőnek.

4. A közbeszerzési dokumentumot legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton – a fentiek szerint – el kell érnie.

5. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

6. Ajánlati biztosíték értéke nettó 25000000 HUF.

7. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlatban a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. Alábbi dokumentumokat az eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani: garanciavállaló nyilatkozat, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

8. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján, erről ajánlattevőnek nyilatkozni kell az ajánlatban.

9. Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1); M1); M2) alkalmassági feltételek).

10. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerint,illetve arról,hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint rendelkezni fog az alábbiakban meghatározott vagy ezzel egyenértékű kamarai jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:

M2)

b) esetében (KÉ-VA);

c) esetében (T);

d) esetében (KÉ-VV);

e) esetében (KÉ-VV);

f) esetében (KÉ-K);

g) esetében (É);

i) esetében (TT);

k) esetében (HT);

l) esetében (GT).

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

11. Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a Keretmegállapodás megkötésének időpontjától kezdődően 100 000 000 HUF/év, valamint 100 000 000 HUF/káresemény összeghatárig kárfedezetet nyújtó szakmai – tervezői tevékenységre vonatkozó, vagy arra kiterjesztett- szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

13. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 44. § (1) bekezdés rendelkezései irányadók.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont alapján a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja az alábbi indokokra tekintettel: a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás műszaki tartalma nem osztható. A műszaki tartalom egységes jellegére tekintettel a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű.

15. Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok tekintetében az értékarányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési szempontok és módszerek részletes kifejtését a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (3) bekezdés alapján 1 ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni. Mivel a keretmegállapodás nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pont alapján írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel fogja a konkrét beszerzéseket megvalósítani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/07/2016