Dostawy - 250766-2017

30/06/2017    S123    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Karabiny

2017/S 123-250766

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2009/81/WE(Obrona)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Osoba do kontaktów: Jarosław Zioło
00-909 Warszawa
Polska
Tel.: +48 261879814
E-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 5,56 mm karabinków reprezentacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w latach 2017-2018) 5,56 mm karabinków reprezentacyjnych, w ilości 490 kpl., przeznaczonych do pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego w czasie asysty honorowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35321200

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, do których ma zastosowanie art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana „ustawą”, ponieważ wyroby te: 1) ujęte są we Wspólnym Wykazie Uzbrojenia Unii Europejskiej, przyjętym przez Radę w dniu 14 marca 2016 r. – 2016/C 122/01 (Dz.U. UE C z dnia 6.4.2016 r.) pod poz. ML1.a. – „broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm”; 2) spełniają definicję sprzętu wojskowego określoną w art. 2 pkt 8a ustawy, tzn. są wyposażeniem specjalnie zaprojektowanym do celów wojskowych i przeznaczonym do użycia jako broń. Powyższe argumenty uzasadniają i wypełniają przesłanki zawarte w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a tym samym obligują do przeprowadzenia postępowania na zasadach wynikających z rozdziału 4a „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa” ustawy. Zamawiający uznaje za konieczne wznowienie dostaw 5,56 mm karabinków reprezentacyjnych przez dotychczasowego Wykonawcę, tj. Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. Pozyskanie karabinków reprezentacyjnych, innych niż wprowadzone na wyposażenie SZ RP 5,56 mm karabinki reprezentacyjne skomplikuje funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego w zakresie techniki lądowej, wymusi konieczność stworzenia nowego, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla innego niż już użytkowany w SZ RP karabinek reprezentacyjny, wymagać będzie rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów. Ponadto wprowadzenie do użytkowania kolejnego rodzaju 5,56 mm karabinka reprezentacyjnego: 1) utrudniłoby realizację procesu szkolenia pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego, w szczególności Dowództwa Garnizonu Warszawa; 2) mogłoby spowodować konieczność zmiany lub opracowania nowych zasad w ceremoniale wojskowym dla tych pododdziałów; 3) nie zapewniłoby jednolitości w wyglądzie zewnętrznym ww. pododdziałów oraz podobieństwa do wersji bojowej 5,56 mm standardowego karabinka MSBS; 4) wymusiłoby przeszkolenie osób funkcyjnych (instruktorów oraz użytkowników) w zakresie eksploatacji nowego karabinka reprezentacyjnego. Zmiana Wykonawcy, a tym samym pozyskanie innych karabinków reprezentacyjnych, spowodowałaby ich niekompatybilność z już wprowadzonymi i użytkowanymi w SZ RP, oraz nieproporcjonalnie duże trudności w jego użytkowaniu i utrzymaniu (w tym w zabezpieczeniu logistycznym). W związku z powyższym, uzasadnione jest udzielenie zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy – Fabryce Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o. w Radomiu – w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4 ustawy, w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
IU/85/VI-145/ZO/WROiB/DOS/SS/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.
ul. Grobickiego 23
26-617 Radom
Polska
E-mail: zarzad@fabrykabroni.pl
Tel.: +48 483899100
Adres internetowy: www.fabrykabroni.pl
Faks: +48 483899334

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań W terminach wynikających z Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.6.2017