Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 259643-2020

04/06/2020    S107

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2020/S 107-259643

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: Toth.Katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266882020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266882020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

RMT készítése (Duna Alagút, vasúti fejlesztés)

Hivatkozási szám: EKR000266882020
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése

Ajánlattevő feladata „Budapest vasúti átjárhatósága: a Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati pályaudvarhoz vezető, új vasúti összekötő alagút létesítésének, a Nyugati pályaudvar központi pályaudvarrá alakításának, a fejpályaudvarok és budapesti vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzem működési körülményei fejlesztésének előkészítése, a vasúti üzem alól felszabaduló területek funkcióváltása - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT)” elkészítése.

A jelen felhívásban alkalmazott egyes rövidítések:

Ajánlatkérő=AK

Ajánlattevő=AT

Ajánlati dokumentáció=AD

Műszaki Leírás=ML

Részletes megvalósíthatósági tanulmány=RMT

Közbeszerzés=kb

Szerződéstervezet= SZT

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71335000 Mérnöki tanulmány
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elsődleges célok:

— a környezetvédelmi, klímavédelmi, társadalmi és gazdaságfejlesztési célokat szolgáló vasúti közlekedés versenyképességének és forgalmi részarányának növelése,

— átjárhatósági fejlesztési programot tartalmazó, a műszaki, környezeti, területfejlesztési és megtérülési vonatkozásokat egyaránt vizsgáló RMT készítése,

— a budapesti vasúti bevezető vonalak és pályaudvarok, mint szűk keresztmetszetet jelentő, elavult létesítmények struktúrájának kapacitásbővítő, megújító, hatékony területfelhasználást eredményező, komplex hálózati fejlesztési programjának részletes kidolgozása,

— a vasúti és az egyéb közösségi közlekedés utasforgalmi integrációjának erősítése Budapesten és elővárosi térségében,

— az alulhasznosított, felszabadítható vasúti területek és a közvetlen környezetüket adó barnamezős zónák területfejlesztésének előmozdítása,

— a kidolgozásra kerülő fejlesztési program alapján vasútfejlesztési projektgenerálás és végrehajtási organizáció előkészítése,

— a fejlesztési program társadalmasítása.

Az RMT keretében elkészítendő munkarészek (részletesen a Műszaki Leírás tartalmazza):

1. Módszertani előkészítő munkarész,

2. Nagyvárosok vasúti átjárhatósági programjai és eredményei - Nemzetközi benchmark,

3. Részletes igényelemzés és forgalmi modellezés, a Műszaki Leírásban meghatározott Átjárhatósági Fejlesztési Program szolgáltatási és menetrendi koncepciója,

4. Átjárhatóságot szolgáló új, az országos vasúti pályahálózat részét képező, min. 4, max. 7 km hosszú (nyomvonalváltozattól függően), legalább 2 vágányú vasúti alagúti vonalszakasz és felszíni kapcsolatai - Nyomvonal-kijelölési és műszaki változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány, valamint RMT és építészeti Masterplan,

5. Kötöttpályás alapú hálózati és utasforgalmi integráció Budapesten és elővárosi térségében - Változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány,

6. Kiemelt budapesti állomások, mint közhasználatú építmények (4 db, benne a jelenleg napi 65 ezer fő le- és felszálló utasforgalmat lebonyolító Nyugati pályaudvar), építészeti és funkcionális Masterplan - Változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány, valamint kész Masterplan és a Műszaki Leírás szerinti tervpályázati előkészítő dokumentáció,

7. Vasútvonalak menti budapesti barnamezős tömbök (min. 350 ha) városfejlesztési terve - Változatelemzési és döntés-előkészítő tanulmány, valamint tanulmányterv,

8. Átjárhatósági Fejlesztési Program hozzájárulása a klímabarát vasúti áruszállítási és logisztikai rendszer bővítéséhez és jobb területhasználatához,

9. Átjárhatósági Fejlesztési Program részletes, menetrendi terve és regionális vasúti infrastruktúra igénye - Részletes Tanulmány,

10. Átjárhatósági Fejlesztési Program klíma- és környezetvédelmi hatásai,

11. Területfejlesztési és gazdaságélénkítési értéktöbbletek ösztönzése, számbavétele, a Program megvalósítására történő visszacsatolása,

12. Átjárhatósági Fejlesztési Program költségbecslése, részletes közgazdasági költség-haszon elemzése, a hasznok átfogó figyelembevételével,

13. Végrehajtási Program - Közbenső állapotok organizációja, valamint engedélyezési és kiviteli tervezés szerinti szakaszokra és projektekre bontás,

14. Egyesített Záró Dokumentáció, Vezetői összefoglaló, Döntéshozói összefoglaló kötet, Közérthető összefoglaló kötet,

15. Projekt társadalmi kommunikációs feladataiban az AK munkájának támogatása.

AK a tárgyi kb. von. támogatási kérelmet kíván benyújtani az IKOP-3.1.0-15 programban. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (5)-(6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). Az AD II. kötetét képező Szerz.tervezet alapján AK dönthet a szerződés hatályba lépéséről abban az esetben is, ha a Szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet más forrásból módjában áll biztosítani.

Kar.korl. miatt folyt. III.1.3) pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovatban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Technikai bejegyzés, opció nincs.

Karakterkorlátozás miatt folyatatás a III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovatból:

M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266.KR) szerinti - „KÉ-VA” és/vagy „KÉ-VK” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a fentiek szerinti valamely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles közlekedés-építőmérnök vagy okleveles közlekedésmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy közlekedés-építőmérnök vagy közlekedésmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— továbbá aki legalább 60 hónap közlekedési stratégiák készítése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki mesterképzésben és/vagy osztatlan képzésben szerzett felsőfokú közgazdász vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik; továbbá vasúti közlekedési projektek költség-haszon elemzésének készítésében min. 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, akként, hogy ezek közül legalább egy nagyprojekt*** volt;

*** A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 28. pontja szerinti nagyprojekt: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 100. cikke szerinti projekt

M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR szerinti - „KÉ-VA” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; továbbá legalább 36 hónap vasúti üzem- és/vagy vasúti pályatervezői gyakorlattal rendelkezik;

M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR szerinti - „KÉ-VA” és/vagy „KÉ-KK” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a fentiek szerinti valamely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles közlekedés-építőmérnök vagy okleveles közlekedésmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy közlekedés-építőmérnök vagy közlekedésmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik,

— továbbá aki legalább 36 hónap összközlekedési (vagyis legalább a közösségi közlekedési alágazatokat és motorizált egyéni közlekedést is tartalmazó) forgalmi modellezésben szerzett gyakorlattal rendelkezik.

M.2.5 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR szerinti - „É” és/vagy „TT” és/vagy „TK” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a fentiek szerinti valamely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök végzettséggel, és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy okleveles településmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy okleveles tájépítész mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

AK az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az M.2.1, M.2.3 és M.2.4 szakemberek esetében a jogosultság mellett meghatározott speciális tapasztalat szakmai gyakorlati ideje egybe is eshet a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamával.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15

II.2.14)További információk

A teljesítési részhatáridőket a Szerződéstervezet tartalmazza. A II.2.7) pontban a szerződés időtartama technikai bejegyzésnek minősül. A szerződés mellékletét képező Teljesítési Ütemterv szerint az utolsó mérföldkő teljesítésének („végleges szállításának”) a határideje (a Szerződés hatálybalépéstől számítva) 480 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (AISZ), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok;

I. Előzetes igazolás:

Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek (AISZ) a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A Mo-i letelepedésű AT-k, valamint adott esetben az AISZ vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alk-i köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani

Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyil-át, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

— Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint

— Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint

Szakmai nyilvántartásban szereplés:

SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo-on letelepedett gazd. szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával (az „α” szakasz megjelölésével) kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alk. min. köv-nek megfelel.

Kar. korl. miatt folyt. a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából (vasúti létesítményre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és/vagy döntés-előkészítő tanulmány és/vagy tanulmányterv és/vagy költség-haszon elemzés készítése) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P.1 alk. feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyil. benyújtása nem lehetséges, a nevezett alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek-ben és a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltakra tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bek-ben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alk. feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bek. foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], és az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő h.i. tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Kar.korl. miatt folyt. a megelőző III.1.1 rovatból:

A tárgyi alk. köv. von. kapacitást nyújtó szervezet bevonása nem lehetséges. A tárgyi köv. vonatkozik a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozókra is.

Az SZ.1-ben meghat. nyilvántartás adatait Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén az AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzékből (http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#; https://mmk.hu/kereses/tarsasagok?uj=1&keresett_kifejezes=&search-submit=Keres&muvelet=%2Fkereses%2Ftarsasagok%3Fuj%3D1). Ha a gazd-i szereplő az elektronikus névjegyzékben nem szerepel, a Kr. 26.§ (3) alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást az ajánlat keretében be kell nyújtania,figyelemmel a Kr. 21. § (1) b)-re is.

A nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

Ha AT az SZ.1 alk-i köv-nek nem felel meg, alkalmatlannak minősül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1.1 a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 1 200 000 000,- Ft értéket;

P.1.2 a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti létesítményre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és/vagy döntés-előkészítő tanulmány és/vagy tanulmányterv és/vagy költség-haszon elemzés készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 200 000 000,- Ft értéket

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.3) pont „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rovatból”:

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 14. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatból:

10) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66.§(6)] A nyilatkozatot űrlapon kell benyújtani. (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani, amelyre vonatkozó rendelkezések az AD I. kötetben!)

11) AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)

12) A IV.2.6) pontban foglaltakra vonatkozóan AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

13) AK a 322/2015 (X.30.) K.rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - tervezői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 25 millió HUF/káresemény, és legalább 50 millió HUF/kárév. AT-nek az ajánlata keretében nyilatkozatot kell benyújtania a felelősségbiztosítás igazolásának szerződés hatályba lépéséig történő rendelkezésre bocsátásáról.

14) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [Szakemberek többlettapasztalata] tekintettel ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1-M.2.5 alk-i min.köv-ek von. megjelölésre kerülő szakemberek a nevezett min.köv-eknek megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során AK által figyelembe vehetők. Az igazolások benyújtásának követelménye vonatkozik az adott esetben a II. ért. szempont 6. alszempontja von. bemutatásra kerülő szakemberre is.

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.3) pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovatban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.

A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő ÉS befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím;telefonszám/e-mail), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

AT-nak az ajánlat keretében az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről. E szakemberek megnevezésének mellőzése adott esetben az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után figyelemmel arra, hogy az értékelésre kerülő szakember(ek) azonosítása feltétlenül szükséges az ajánlattevői megajánlás ellenőrzésének és a Kbt. 71. § (9) bek. szerinti „egyenértékű szakember” meghatározásának szükségességére tekintettel.

Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot, valamint a minimumkövetelmény szerinti nyelvtudást ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a szakemberek előírt végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

AT-nak az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével (Pl. M.2.1). A nyilatkozatban meg kell nevezni a szakemberrel (űrlap szerinti: „szakértővel”) jogviszonyban álló szervezetet, valamint a „szakértő” jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.2) Az alk min.köv-e(i) rovatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)

M.1.1 olyan tanulmányterv és/vagy döntés-előkészítő tanulmány és/vagy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, amely közforgalmú, országos vasúti pályahálózat* részét képező, min. 300 m hosszú, legalább 2 vágányú vasúti alagút létesítésére és/vagy felújítására vonatkozik;

* közforgalmú, országos vasúti pályahálózat alatt AK a 2005. évi CLXXXIII. tv. szerinti helyi-, illetve sajátcélú vasúti pályahálózatnak, valamint iparvágánynak nem minősülő, közforgalmú vasúti szolgáltatás céljára kijelölt vasúti pályahálózatot ért.

M.1.2 olyan tanulmányterv és/vagy költség-haszon elemzés és/vagy döntés-előkészítő tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, amely legalább 400 000 fős állandó lakosságú, településen található, legalább 50 ha területű barnamezős területre** vonatkozott;

**barnamezős terület: 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2.§ 43. pontja szerinti fogalom értendő ez alatt. M.1.3 olyan építészeti tanulmánytervek elkészítésére vonatkozó referenciával, amelyek egy legalább napi 45 000 fő le- és felszálló utasforgalmat bonyolító, az Európai Gazdasági Térséghez vagy Svájchoz tartozó, legalább 400 000 fős állandó lakosságú* településen található vasútállomás utasforgalmi létesítményeire vonatkoztak.

AK rögzíti, hogy az M.1 szerinti egyes alk-i min.köv-eknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető akként, hogy egy adott min.köv. (pl. M.1.1) szerinti komplex követelménynek egyazon referencián belül kell megvalósulnia.

Teljesített referencia alatt a teljesítésigazolással elismert szerződésszerű teljesítést érti AK.

Kar.korl. miatt folytatás a II.2.11) rovatban (annak érdekében, hogy az M.2 alk.min.köv-ek azonos helyen szerepeljenek.

Kar.korl. miatt folyt. a II.2.4) pontból:

A teljesítési ütemtervben elkülönítésre kerülnek az ún. bírálati- és végleges szállítások határidői.

A dokumentáció „bírálati szállítás” keretében benyújtandó elemére vonatkozóan is egyértelmű követelmény annak teljes körűsége, minden megvizsgálandó, megtervezendő feladatot tartalmaznia kell. A benyújtott dokumentáció AK által megvizsgálásra kerül. A hibák jelzését követően AT javítja a dokumentációt és ez alapján kerül sor AT részéről a végleges szállításra.

Részletes szabályok és a feladatok pontos meghatározása az AD részét képező ML-ben és SZT-ben.

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.2) Alk.min. köv-ei rovatból [eredetileg VI.3) rovat]

15) AK rögzíti, hogy a nyertes AT-nek az M.2.1 alkalmassági min.köv. von. bemutatott szakembert kell a szerződés teljesítése során projektvezetőként bevonni. E szakember helyett projektvezetőként a bemutatott szakemberrel mind az alkalmassági min. köv., mind a többlettapasztalati megajánlás szempontjából legalább egyenértékű szakembert kell bevonni a szerződés teljesítésébe szükséges esetben.

16) AK a szerződéstervezetben teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását írta elő. Kérjük az erre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételét és az előírt biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó EKR űrlap alkalmazásával a kapcsolódó nyilatkozat ajánlat keretében történő benyújtását.

17) AK rögzíti, hogy az M.2.1 és M.2.3-M.2.5 alk. köv. von. bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezniük kell az előírt jogosultsággal, vagyis ez a szerződéskötés feltétele [amennyiben a jogosultság(ok) megszerzésére nem kerül sor, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül]. Ez a követelmény vonatkozik az adott esetben a II. ért. szempont 6. alszempontja vonatkozásban bemutatásra kerülő szakemberre is.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A támogatási szerződés megkötése esetén szállítói finanszírozás.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-okés különösen az SZT részletesen tartalmazzák.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (4), (5),(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft.

A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azon fizetési h.i.-ként a számla kiállításától szám. 45 naptári nap szerepeljen. Kapcsolódó részletes szabályok: SZT-ben.

Késedelmi Kötbér: napi mértéke az adott Mérföldkőhöz kapcsolódó nettó Vállalkozási Díjrész 0,5 %-ának megfelelő összeg

Max-a: teljes nettó Vállalkozási Díj 10 %-a

Szerződésszegési Kötbér: szerződésszegésenként a teljes nettó Vállalkozási Díj 0,05 %-a

Max-a: teljes nettó Vállalkozási Díj 2,5 %-a

Meghiúsulási Kötbér: a teljes nettó Vállalkozási Díj 20 %-a.

Teljesítési-, jótállási-, előleg-visszafizetési biztosíték a SZT-ben előírtak szerint.

Előleg: max 30 %

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/07/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/07/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (eljárás EKR linkje):

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266882020/reszletek

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás.

2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő minden dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.

3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) szerinti, a jelen AF II.2.5)-ban meghat. legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal (a II. ért. szempont esetében az alszempontokkal) együtt a következők:

I. Ajánlati ár [súlyszám: 50]

II. Szakemberek többlettapasztalata [súlyszám: 50]

1. alszempont: Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (jogosultság megszerzéséhez szüks. időtartam, továbbá közlekedési stratégiák készítése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi gyakorlat) felül legalább 400 000 fős állandó lakosságú település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozásában szerzett tapasztalattal (db) [8]

2. alszempont: Az M.2.2 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (vasúti közlekedési projektek költség-haszon elemzésének készítése) felül barnamezős terület** ingatlanpiaci-közgazdasági elemzésében szerzett tapasztalattal (db) [8]

3. alszempont: Az M.2.3 min. köv. szerinti szakembernek az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (jogosultság megszerzéséhez szüks. időtartam, továbbá vasúti üzem- és/vagy vasúti pályatervezői gyakorlat) felüli vasúti üzem- és/vagy vasúti pályatervezői többlettapasztalata (hónap) [8]

4. alszempont: Az M.2.4 min. köv. szerinti szakembernek az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán [jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartam, továbbá összközlekedési (vagyis legalább a közösségi közlekedési alágazatokat és motorizált egyéni közlekedést is tartalmazó) forgalmi modellezési gyakorlat] felüli összközlekedési forgalmi modellezési többlettapasztalata (hónap) [8]

5. alszempont: Az M.2.5 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai tapasztalaton [jogosultság megszerzéséhez szüks. időtartam] felül legalább 1 db, legalább 10 ha ter-ű barnamezős terület fejlesztési koncepciójának és/vagy az érintett barnamezős területre vonatkozó Étv. 9/B § (2) bek. szerinti településrendezési eszköz (vagy azzal egyenértékű eszköz) elkészítésében szerzett tapasztalattal (hektár) [10]

6. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan a 266.KR szerinti „É” besorolású jogosultsággal rendelkező (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal, azaz okl.építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rend.) szakember, aki rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamú szakmai tapasztalaton felül legalább 1 db, legalább 10 000 m2 szintterületű közhasználatú épület**** tervezésére vonatkozó építészeti tanulmányterv elkészítésében szerzett tapasztalattal (m2) [8]

**** közhasználatú épület alatt AK az 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pontjában meghat. közhasználatú építmény fogalmat érti, de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.

A *-gal megjelölt fogalmak esetében AK hiv-ni kíván az alk-i köv-ek esetében megadott definíciókra.

AK az egyes ért-i szempontok esetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rend-ek szerint.

A II. ért. szempont 3. és 4. alsz-ok esetében az arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részl. kifejtésre kerülő rend-ek szerint.

Kar.korl. miatt folyt:VI.4.3

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

Kar.korl. miatt folyt. a VI.3 pontból:

A II. értékelési szempont 1., 2., 5. és 6. alszempontjai esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rend-ek szerint.

Az ajánlat felolvasólapján az adott értékelési alszempont tekintetében az 1., 2.alszempontok esetében darabszám, a 3. és 4. alszempontok esetében hónapszám, az 5. és 6. alszempontok esetében a bemutatott (többlet)tapasztalat számszerűsíthető adatának megadása (hektár, m2) szükséges.

A II ért. szempont alszempontjai esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:

Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:

II. értékelési szempont:

1. és 2.alszempontok: 3 db

3. és 4. alsz.: 36 hónap

5. alsz.: 20 hektár

6. alsz.: 20 000 m2

AK rögzíti továbbá, hogy nem kerül meghat. olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben alszemponttól függően 0 db, vagy 0 hónap vagy (az 5. és 6. alsz. esetén) „0” tartalmú megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában. A 6. alszempont von. nem kötelező szakember bemutatása. Ilyen esetben a felolvasólapon „0” feltüntetése szüks.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szakmai alk. körében bemutatott tapasztalatok nem mutathatók be az értékelés keretében. Az alk. keretében bemutatásra kerülő tapasztalatok és az értékelés alá eső többletreferenciák egymástól elkülönülnek. Az alk-i köv-ek von. bemutatott tapasztalatok von. AK nem ad AT-knek többletpontot.

AK kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71. § (9) bek. a) pontjában foglaltak szerint:

„Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja”

A fentiek alapján szíveskedjenek körültekintően eljárni a többlettapasztalat megajánlása során, és kizárólag a megfelelően alátámasztható többlettapasztalatot szerepeltessék az ajánlatban, ugyanis AK a fentiek alapján akkor is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, ha az AT által a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező (vagy még kedvezőbb) érték kerül alátámasztásra, de AT nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) bek alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi fordítását is elfogadja.

5) A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.

6) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

7) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1,M.2,SZ.1

8) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.

9) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.2) Az alk. minimumkövetelménye(i) rovatban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/06/2020