Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 281963-2021

04/06/2021    S107

Sverige-Eskilstuna: Telefonväxeltjänster

2021/S 107-281963

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Sörmland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0032
Postadress: Inköp
Ort: Eskilstuna
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 631 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Robin Åkerman
E-post: robin.akerman@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionsormland.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Telefonisttjänster till Region Sörmland

Referensnummer: IN-IN21-0084
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64214200 Telefonväxeltjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Region Sörmland har beslutat om förnyad upphandling av telefonisttjänster. Upphandlingen syftar till att täcka Region Sörmlands behov av telefonitjänster helgfri vardag, lördag, söndag samt helgdagar för samtal till kontaktcenter alla dagar året om. Målet med denna tjänst är att leverantören säkerställer servicenivån vid övertagande av Region Sörmlands telefonväxel avseende bemötande, service och hantering av alla sorters samtal och sökningar.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79510000 Telefonsvarartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Region Sörmland har beslutat om förnyad upphandling av telefonisttjänster. Upphandlingen syftar till att täcka Region Sörmlands behov av telefonitjänster helgfri vardag, lördag, söndag samt helgdagar för samtal till kontaktcenter alla dagar året om. Målet med denna tjänst är att leverantören säkerställer servicenivån vid övertagande av Region Sörmlands telefonväxel avseende bemötande, service och hantering av alla sorters samtal och sökningar.

Region Sörmland inbjuder företag, i fortsättningen kallade anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende avtal för telefonisttjänster till Region Sörmland. Tecknat avtal kommer att kunna användas av samtliga avdelningar och verksamheter inom Region Sörmland, i fortsättningen kallade köpare. Behovet avser tjänster på orter där köparen är verksam.

Region Sörmland har ca 7 400 medarbetare fördelade på fyra sjukhus och 19 regiondrivna vårdcentraler. Region Sörmland har samlat olika kontaktytor till ett gemensamt kontaktcenter för att förenkla och förbättra servicen till medborgare och medarbetare i Region Sörmland. Kontaktcenter har fyra huvuduppdrag där telefonväxeln är ett av uppdragen. I uppdraget ingår att ta emot och förmedla samtal vidare inom Region Sörmland, hantera ändringar i jourlisa samt personsökningar, hantera fel som uppstår inom IT-och telefonisystemet, hjälpa till med hänvisningar, avstängningar samt vidarekopplingar av telefon. Kontaktcenter är vanligtvis bemannad med tio personer varje dag (12 totalt) som besvarar samtal vardagar kl. 07.00-17.00 och med en person på lördagar och söndagar kl. 09.00-16.00. Idag tar kontaktcenter emot ungefär 2 300 samtal per vardag och 700 samtal per helg.

Region Sörmland använder sig av en Avaya Aura 8 växel med Tele2 som leverantör. Telefonistplattformen är från Mitel InAttend med hänvisnings-system Mitel Directory Manager och Mitel CMG web. Andra stödsystem som används är Ascom IP – DECT system, personsökaranläggningar med Netpage sökning, TeleQ från Aurora, JourLisa och TOPdesk. För dokumentation, debitering och statistik av telefontrafik och tjänster används Mitel Companion. För mer ingående beskrivning av uppdraget, se p. 3.3.3. Anbudsgivaren ska samverka med köparen och köparens leverantör för Telefoni för att säkra ett smidigt införande av tjänsten. Som en del i leveransen ska anbudsgivaren inkludera projektledare för att säkerställa hög kvalitet på införandet. Den praktiska implementeringen hanteras från köparens sida genom regionens telefonileverantör och vid behov av Regionens IT-avdelning, RSIT.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Utbildning / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Bemötande, / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Referenser / Viktning: 10
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 035-086818
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kalix Tele24 AB
Nationellt registreringsnummer: 556420-8006
Postadress: Box 10151
Ort: Kalix
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 952 27
Land: Sverige
E-post: mats.winge@kalixtele24.se
Internetadress: http://www.kalixtele24.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/05/2021