Supplies - 293156-2020

24/06/2020    S120

Poland-Szczecin: Tramway passenger coaches

2020/S 120-293156

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
National registration number: 320604492
Postal address: ul. Klonowica 5
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-241
Country: Poland
E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Telephone: +48 913114147
Fax: +48 913114147

Internet address(es):

Main address: http://www.ts.szczecin.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy nowych nadwozi, elementów i podzespołów do zmontowania dwóch częściowo niskopodłogowych, przegubowych, wieloczłonowych tramwajów dwukierunkowych z możliwością wykorzystania prawa opcji

Reference number: 17/ZP/DZ/2020
II.1.2)Main CPV code
34622100 Tramway passenger coaches
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy tramwaju dwukierunkowego, przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego, w ilości 2 (dwóch) sztuk oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego i szkolenie pracowników, z możliwością wykorzystania prawa opcji polegającego na zamówieniu i dostawie dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwaju dwukierunkowego przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34630000 Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
71631000 Technical inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Szczecin, ul. Klonowica 5.

II.2.4)Description of the procurement:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy tramwaju dwukierunkowego, przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego, zwana dalej „dostawą podzespołów z nadzorem nad montażem tramwaju dwukierunkowego” w ilości 2 (dwóch) sztuk oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego i przeszkolenie pracowników, z możliwością wykorzystania prawa opcji polegającego na zamówieniu i dostawie dodatkowych nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwaju dwukierunkowego przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego realizowana przez wykonawcę na rzecz zamawiającego z podziałem na dwa etapy:

1) etap I – obejmuje dwie (2) dostawy podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów dwukierunkowych 2 (dwóch) sztuk tramwaju dwukierunkowego oraz dostawę niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo – naprawczego z realizacją: a) pierwsza dostawa (komplet do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 180 dni od zawarcia umowy, b) druga dostawa (komplet do montażu drugiej sztuki tramwaju dwukierunkowego oraz specjalistyczne wyposażenie obsługowo naprawcze) do 240 dni od zawarcia umowy;

2) etap II – obejmuje opcjonalnie do dwóch (2) dostaw podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów dwukierunkowych, realizowaną w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania z realizacją: a) pierwsza dostawa (komplet do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 120 dni od powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, b) druga dostawa (komplet do montażu drugiej sztuki tramwaju dwukierunkowego) do 180 dni od powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. XV SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1) Kryterium Cena (C) – 90 %. Sposób przyznania punktów wg wzoru: cena najniższa ÷ cena oferty ocenianej x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %. Jako cenę służącą do obliczenia punktów w tym kryterium zamawiający przyjmie cenę łączną brutto podaną w ofercie wykonawcy, stanowiącą cenę za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.

2) Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego” (G) – 10 %. Sposób przyznania punktów wg wzoru: Okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego oferty ocenianej ÷ Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego (360 m-cy) x 100 pkt x znaczenie kryterium 10 %.

Przez konstrukcję tramwaju dwukierunkowego zamawiający rozumie część konstrukcji nośnej i ramy tramwaju, której głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń zewnętrznych i ciężaru własnego.

Uwaga: „Okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego” dotyczy zmontowanego tramwaju dwukierunkowego. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję zmontowanego tramwaju dwukierunkowego wynosi 120 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego wynosi 360 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego krótszy niż 120 miesięcy, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 360 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego” zostanie mu policzony termin 360 miesięcy, jako maksymalny okres.

S = C + G Największa liczba punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi na konstrukcję tramwaju dwukierunkowego / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 90 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 28/09/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), zwiększającym przedmiot zamówienia o dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów dwukierunkowych, zgodnie z ceną jednostkową podaną przez wykonawcę w ofercie. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że zamawiający może zlecić dostawę podzespołów z nadzorem nad montażem maksymalnie do 2 (dwóch) sztuk tramwajów dwukierunkowych, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych z tym zastrzeżeniem, że wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

2. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, dotyczące: ceny, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu naliczenia kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron, będą takie same jak te, które zostały zawarte we wzorze umowy – załączniku nr 2 do SIWZ - w stosunku do podstawowego przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, w tym o ilości tramwajów dwukierunkowych przewidzianych do realizacji w ramach opcji.

4. Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji to dostawa podzespołów z nadzorem nad montażem tramwajów dwukierunkowych w ramach opcji musi być wykonana do 240 dni od powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji.

5. Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji zawarty jest w rozdz. XV SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Tryb: przetarg nieograniczony;

2. Sekcja II.2.7): data 28.09.2020r. to termin orientacyjny zawarcia umowy, biorąc pod uwagę terminy: składania/otwarcia ofert, związania ofertą. Zamówienie w I etapie będzie realizowane do 300 dni od zawarcia umowy, a przy skorzystaniu z prawa opcji do 240 dni od powiadomienia (do 31.12.2021r.) wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Szczegóły w § 3 wzoru umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

NIE DOTYCZY

Z uwagi na limit znaków, zamawiający informuje (dotyczy zapisów sekcji VI.3), że:

— wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ. Odesłanie do: http://portal.smart.pl/ts.szczecin.pl

— Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia (w sposób określony w rozdz. V pkt 3 SIWZ) w terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i 21 Pzp.,

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego ubiegania się o zamówienie publiczne.

Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia n wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa jw. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

Terytorium RP składa dokumenty zgodnie z rozdz. VI SIWZ;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. dokumenty wymienione w sekcji III ogłoszenia;

3) oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom: Opis materiałów/produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdz. XV pkt 10 ppkt 1-2 SIWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

Zamawiający poza dokumentami, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu) wezwie wykonawcę w zakresie, o którym mowa w rozdz. V pkt 5 ppkt 3, do złożenia opisu rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w: art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Pzp za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust.4 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) Pzp; ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) sporządzonego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Instrukcję wypełniania JEDZ oraz edytowalną wersję formularza, lub elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.Wykonawca może wykorzystać wzór formularza JEDZ - zał. nr 5a do SIWZ (w formacie *.doc) pn. Tramwaj dwukierunkowy - wstępny formularz JEDZ lub JEDZ przygotowany wstępnie dla przedmiotowego postępowania (w formacie *.xml) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Odrębny formularz JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa: a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Formularz JEDZ powinien być przesłany przez wykonawcę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wykonawców, który składa dany formularz. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; b) każdy podmiot udostępniający swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. JEDZ powinien być przesłany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot trzeci. Oświadczenia te mają potwierdzać brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję „α”. W tym przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej - Platformie). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej Tabeli Kursów NBP przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów NBP.

Uzupełnienie do sekcji III.1.2) pkt 3:

Dokument, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach opisanych w sekcji III.1.2. pkt 1, ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert JEDZ/JEDZE zgodnie z opisem ujętym w sekcji III.1.2 pkt 2.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i /lub dokumentów na potwierdzenie, że: wykonawca spełnia warunki udziału tj.:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – główną dostawę polegającą na dostawie minimum 1 (słownie: jednego) tramwaju, który posiadał w części pasażerskiej minimum 25 % niskiej podłogi, przez którą zamawiający rozumie taką powierzchnię podłogi, której wysokość w części pasażerskiej przeznaczonej dla osób stojących i siedzących nie przekracza 350 mm od poziomu główki szyny (pgs) i jest zlokalizowana w jednym z członów tramwaju. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wadium należy wnieść w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale IX SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Szczegółowe warunki i terminy zapłaty określone zostały w § 6 wzoru umowy – zał. nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, szczegółowo określone w § 11 ww. wzoru umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/07/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/07/2020
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) u zamawiającego. Komisja przetargowa dokona odszyfrowania i otwarcia ofert. Informacja z ww. otwarcia zostanie zamieszczona niezwłocznie na Platformie zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Uzupełnienie sekcji I.1): e-mail: przetargi@t.szczecin.pl.

2. Uzupełnienie sekcji IV.2.6) Związanie ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego:

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz;

2) JEDZ/JEDZE w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Szczegóły opisano w sekcji III.1.2) ogłoszenia;

3) Formularz kalkulacji cenowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz;

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z rozdz. IV pkt 3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - zał. nr 3 do SIWZ;

5) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wadium ustanawia przynajmniej jeden wykonawca, lub wykonawcy wspólnie;

6) Odpowiednie pełnomocnictwa opisane w SIWZ w rozdz. V pkt 1 ppkt 6 i 7, które należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Podstawy wykluczenia: o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Pzp za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) Pzp.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp – wg zał. nr 4 do SIWZ.

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia (w sposób określony w rozdz. V pkt 3 SIWZ) w terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i/lub dokumentów (wymienionych w sekcji III.1.1) ogłoszenia na potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania tj. dokumenty wymienione w sekcji III.1.1) ogłoszenia,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. dokumenty wymienione w sekcji III ogłoszenia,

3) Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom: Opis materiałów/produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdz. XV pkt 10 ppkt 1-2 SIWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności.

9. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1) ppkt 1lit. a).

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

11. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; aukcji elektronicznej; wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.; udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.;

12. Zasady składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia określone są w rozdz. III SIWZ.

13. Z uwagi na limit znaków wymagane dokumenty i zasady ich składania określone są w Rozdz. V SIWZ. Odesłanie do: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy wnoszenia odwołań określa art. 182 ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/06/2020