Dostawy - 318156-2017

Wyświetl widok skrócony

11/08/2017    S153

Polska-Warszawa: Bomby

2017/S 153-318156

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (00-065 dla przesyłek kurierskich)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Osoba do kontaktów: Tadeusz Pieciukiewicz
E-mail: iu.15.2016@ron.mil.pl
Tel.: +48 261873329
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa bomb ćwiczebnych BDU-50.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1,
61-325 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1) część I – dostawa 100 szt. bomb ćwiczebnych BDU-50 w wersji A/B lub nowszej lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP, zapewniających możliwość wykorzystania w kompletacji z eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP zestawami naprowadzania bomb kierowanych typu JDAM i Paveway.
Termin realizacji części I do 30.11.2017.
2) część II – dostawa 100 szt. bomb ćwiczebnych BDU-50 w wersji A/B lub nowszej lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP, zapewniających możliwość wykorzystania w kompletacji z eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP zestawami naprowadzania bomb kierowanych typu JDAM i Paveway.
Termin realizacji części II do 31.10.2019.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35333100 Bomby

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 367 750 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 100
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IU/20/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 030-054929 z dnia 11.2.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IU/20/A/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017/364 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa bomb ćwiczebnych BDU-50 w roku 2017
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Cenrex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-051
Państwo: Polska
E-mail: cenrex@cenrex.pl
Tel.: +48 223327200
Faks: +48 223327222
Adres internetowy: www.cenrex.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 223 850 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: IU/20/B/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2017/365 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa bomb ćwiczebnych BDU-50 w roku 2019
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Cenrex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-051
Państwo: Polska
E-mail: cenrex@cenrex.pl
Tel.: +48 223327200
Faks: +48 223327222
Adres internetowy: www.cenrex.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 143 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.8.2017