Dostawy - 318157-2017

Wyświetl widok skrócony

11/08/2017    S153

Polska-Warszawa: Amunicja do lotniczych działań bojowych

2017/S 153-318157

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (00-065 dla przesyłek kurierskich)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Osoba do kontaktów: Tadeusz Pieciukiewicz
E-mail: iu.stlot@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873329
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa bomb lotniczych Mk-82.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1, 61-325 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Część nr 1 – dostawa w 2017 r. 200 szt. bomb lotniczych Mk-82 lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach zbrojnych RP, w kompletacji:
— bomba lotnicza Mk-82,
— zapalnik FMU-152A/B
2) Część nr 2 – dostawa w latach 2019 (200 szt.) i 2021 (150 szt.) 350 szt. bomb lotniczych Mk-82 lub innych równoważnych dopuszczonych do eksploatacji na samolotach F-16 C/D Block 52+ użytkowanych w Siłach zbrojnych RP, w kompletacji:
— bomba lotnicza Mk-82,
— zapalnik FMU-152A/B
Bomby lotnicze Mk-82 muszą zawierać także komplet niezbędnych do ich użycia technicznych środków
materiałowych (tśm).
Szczegółowy opis przedmiotu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35333000 Amunicja do lotniczych działań bojowych

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 34 522 713 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Gwarancja. Waga 20
3. Resurs techniczny zapalnika lotniczego po rozhermetyzowaniu. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IU/181/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 235-429026 z dnia 6.12.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: IU/IU/181/A/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2016 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa bomb lotniczych Mk-82 w roku 2017
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.6.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Cenrex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-051
Państwo: Polska
E-mail: cenrex@cenrex.pl
Tel.: +48 223327200
Faks: +48 223327222
Adres internetowy: www.cenrex.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 970 881 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: IU/181/B/IX-76/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2016/370 Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa bomb lotniczych Mk-82 w latach 2019 i 2021.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.7.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Cenrex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-051
Państwo: Polska
E-mail: cenrex@cenrex.pl
Tel.: +48 223327200
Faks: +48 223327222
Adres internetowy: www.cenrex.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 551 832 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.8.2017