Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 326626-2017

19/08/2017    S158

Magyarország-Debrecen: Közúton folyó munkák

2017/S 158-326626

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/belvaros-forgalom-technika-kerekpar
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Piac utca 20. I. emelet 124. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Piac utca 20. I. emelet 124. iroda
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Paróczai Bernadett, osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen, Belváros forgalomtechnikai javítása és kerékpárosbaráttá tétele.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233140 Közúton folyó munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Belváros forgalomtechnikai javítása és kerékpárosbaráttá tétele.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45233221 Útburkolati jelek festése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Széchenyi, Piac, Kossuth, Sas, Burgundia, Cegléd, Faraktár, Hajnal, Szent Anna, Vágóhíd, Baross, Nap, Klaipeda, Sumen, Miklós, Csapó utcák, Méliusz tér és a kerékpáros övezet kijelölés területei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

22 db hangolt jelzőlámpás csomópont átépítése.

Összesen mintegy 12 504 m2 útburkolat építés/felújítás gépjárműforgalom folyamatos fenntartása mellett.

Faraktár utca útszélesítés.

19 helyen új gyalogátkelőhely illetve meglevő gyalogátkelőhely mellett kerékpáros átvezetés létesítése.

Fakivágás és fatelepítés.

Magyar Telekom Nyrt. alépítmény hálózat és légkábel kiváltás.

Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel kiváltása saját alépítményben.

DV INFO Kft. optikai jelzőkábel kiváltás.

DV INFO Kft. optikai kábel kiváltás jelzőlámpa alépítményben.

DIGI Kft. optikai jelzőkábel kiváltás.

DIGI Kft. optikai kábel kiváltás jelzőlámpa alépítményben.

UPC Magyarország Kft. alépítmény hálózat kiváltás.

Faraktár utca kisnyomású gázvezeték felhagyása és 3 db leágazó átkötés.

Érintett csomópontok közvilágítási hálózatának átépítése.

Erőátviteli 1 és 11 kV-os kiváltása.

Csatlakozó 1 kV-os földkábel kiváltás.

Közvilágítási földkábel építése.

Kerékpárforgalmi létesítmények:

Megközelítőleg 3390 m kerékpáros létesítmény készül:

Kossuth utca: elválasztott gyalog-kerékpárút 234,88 m.

elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút 75,69 m.

Kossuth utca szervízútján Cegléd utcáig: kerékpáros nyom: 426,33 m.

Cegléd utca: kétirányú szakaszon nyitott kerékpársáv.

Cegléd utca egyirányú szakaszán forgalommal ellentétes irányú kerékpársáv: 223,20 m.

Szent Anna utca: egyesített gyalog-kerékpárút 928,00 m.

Sumen utca: elválasztott gyalog-kerékpárút 85,15 m.

Miklós utca: forgalommal megegyező és ellentétes irányú kerékpársávok: 596,85 m.

Csapó utca: mindkét oldalon kerékpáros nyom kijelölése.

Terv szerinti helyeken kerékpáros övezet kijelölése.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan állandó munkatárs szakember, aki városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik I/N / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan állandó munkatárs szakember, aki jelzőlámpás forgalmi csomópont kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik I/N / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Debrecen, Belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele” Azonosító száma: TOP -6.4.1-15-DE1-2016-0002.
II.2.14)További információk

A II.1.5. pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.

Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.

Értékelési részszempontonként adható pontszámok alsó határa:0 pont, felső határa:10 pont.

A pontozás módszere: 1.,2., részszempontok: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtott igazolásoknak jelen felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(M1)-(M2)-(M3) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, folyamatos gépjárműforgalom fenntartása mellett megvalósított, legalább 8 000 négyzetméter útfelújítási és/vagy útépítési referenciával.

(M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 2 200 méter kerékpárút-építési és/vagy kerékpárút felújítási és/vagy kerékpárút kijelölési referenciával.

(M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 8 csomópontból álló hangolt jelzőlámpás rendszer kialakítására irányuló referenciával.

Az (M1) és (M2) jelű referenciák tekintetében átfedés lehetséges. Az (M1) és (M2) jelű alkalmassági követelmények összesen legfeljebb 3 db referenciából (szerződésből) teljesíthetők.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A beszerzés ellenértéke részben pályázati, részben saját forrásból kerül finanszírozásra utófinanszírozással (támogatás intenzitása az elszámolható költségekre:100 %). Előleg a Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerint biztosított. Az előleget a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban kell elszámolni úgy, hogy a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában kell csökkenteni. 3 részszámla és 1 végszámla nyújtható be.

Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti határidővel történik átutalással. Ha a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-a alkalmazandó.

Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximum a nettó vállalkozási díj 20 %-a, Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Jótállás: 5 év; kezdete a teljesítésigazolás kiállításának napja. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Jelen építési beruházás célja a belvárosi városrész közlekedési helyzetének javítása elsősorban forgalomtechnikai beavatkozásokkal, fenntartható közlekedésfejlesztési szempontok figyelembe vételével. A belváros forgalomterhelése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló, a debreceni Nagyállomást és környezetét érintő beavatkozással, illetve az ahhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások és útlezárások következtében jelentősen megnő, erre tekintettel jelen beruházás megvalósításának időzítését az ajánlatkérőtől függetlenül, a NIF Zrt. által megvalósítandó beruházás által okozott hatások bekövetkezéséhez szükséges igazítani. Tekintettel arra, hogy a belvárosi övezet forgalomterhelésének növekedése már november hónaptól kezdődően várható, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásához – figyelemmel a megvalósításhoz szükséges időigényre is – nem áll rendelkezésre az általános, gyorsítás nélküli eljárási szabályok szerinti időtartam.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/09/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/09/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére -az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre- történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.

5.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható.

6.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 2 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének és igazolásának módját a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok.

8.) A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.

9.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 20 000 000 HUF/esemény, 100 000 000 HUF/év. Tárgya: építési-szerelési felelősségbiztosítás.

13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beruházás helyszínének egy része jelenleg is vállalkozási szerződéssel érintett munkaterület, erre tekintettel a szerződéskötés feltétele a kivitelezési munkák összehangolását biztosító, a munkaterületen dolgozó vállalkozóval való megállapodás megkötése.

15.) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2017