Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 337958-2014

Normál nézet megjelenítése

04/10/2014    S191

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2014/S 191-337958

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatások

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály
Címzett: Schifner Marianna
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok rendelkezésre tartása rendelkezésre tartási szerződés keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 2: Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok rendelkezésre tartása.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások, 50110000 Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Alacsonypadlós, szóló, elektromos autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítása karbantartással az alábbiak szerint:
5 db +140% (7 db) alacsonypadlós szóló elektromos autóbusz rendelkezésre állásának biztosítása, járművenként tervezetten évi 69 000 +15 % hasznos kocsikilométer mennyiségben.
A szolgáltatás megkezdésekor új, egyszintes, szóló, kéttengelyes, az álló utasok rendelkezésére álló felület 100 %-ában alacsonypadlós, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi kivitelű autóbusz konstrukcióval, nehézüzemű, a forgalomba állításhoz szükséges teljesítéskor hatályos környezetvédelmi normát teljesítő elektromos hajtáslánccal, utasbarát kialakítással rendelkező autóbusz Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátása az elvárás. A járművek Ajánlatkérő telephelyén tárolhatók, a takarítást, az elektromos energiát és a járművezetőket Ajánlatkérő biztosítja. A karbantartással, javítással kapcsolatos részletes feladatok és feltételek meghatározására az ajánlattételi szakaszban kerül sor.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 129 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesíthet, melynek mértékét az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § (1) bekezdése és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése szerint teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a közös ajánlattevők részére, nyertességük esetén projekttársaság létrehozásának lehetőségét biztosítja a kiegészítő iratokban meghatározottak szerint.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
- Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a jelentkezésben a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a jelentkezésében a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a jelentkezésben csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: G.1.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évből legalább az egyik évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 115 000 000 HUF-ot.
G.2.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben mérleg szerinti eredménye egynél több évben nem volt negatív.
Megkövetelt igazolási mód
G.1.
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a jelentkezéséhez csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 14.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.
G.2.
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező üzemi (üzleti) tevékenységének eredményéről szóló nyilatkozatát is.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap során teljesített, legalább 2 darab elektromos hajtású autóbusz gyártására vagy értékesítésére vagy bérbeadására vagy rendelkezésre tartására vonatkozó referenciával. Az előírt mennyiséget nem feltétlenül egy referencialevélnek kell tartalmaznia, továbbá a különböző típusú referenciák összeadódhatnak.
M/2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap során teljesített, legalább 2 darab elektromos hajtású autóbusz karbantartására és/vagy javítására vonatkozó referenciával.
Megkövetelt igazolási mód
Mindkét feltétel esetében a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) ismertetnie kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva.
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. hasznos kocsi-kilométerre eső ajánlati ár. Súlyszám 97

2. energiafelhasználás/(hasznos kocsikilométer). Súlyszám 3

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BKV Zrt. T-298/13.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.10.2014 - 10:30
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.10.2014 - 10:30
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye:
Dátum: 30.10.2014. (év/hó/nap) Időpont 10:30 óra
Helyszín: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. B303/b tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-a alapján a jelentkezőket az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 28.11.2014.
4. Ajánlatkérő a felhívásban III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. Jelentkezőnek a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján jelentkezésében meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
7. A jelentkezések benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 08:00 és 14:00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303. irodában. A részvételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség a jelentkezések személyes benyújtására. A postán benyújtott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a jelentkezések átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételre jelentkező viseli.

8. Az ajánlatkérő a kiegészítő iratokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu). A kiegészítő iratok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a kiegészítő iratokat jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a kiegészítő iratokat letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét a jelentkezők által a kiegészítő iratok részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. A felhívás II.3 pontjában foglalt 129 hónapos időtartamot Ajánlatkérő a VI.3.14. pont és a következők figyelembevételével határozta meg:
A rendelkezésre tartási (üzemeltetési) időtartam legalább 96 hónap, ami további 24 hónappal meghosszabbítható.
11. A mennyiségi eltérés megrendelésének és az időbeli meghosszabbítás feltételeit ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban, a tárgyalások során határozza meg.
12. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az első részszempont esetén a pontszám megadásának módszere: fordított arányosítás, a második részszempont esetén pontkiosztás. A módszer(ek) részletes ismertetése az ajánlattételi dokumentációban történik.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéssel kapcsolatban ajánlatkérő hitelező bankjai kifogást emelhetnek, mely kifogás olyan oknak minősül, amely alapján ajánlatkérő - a Kbt. 76.§ (1) bekezdés d) pontja szerint - a szerződés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat és az eljárás eredménytelenné nyilváníthatja. A szerződés megkötésével szemben továbbá a Fővárosi Közgyűlés is kifogást emelhet, amely alapján ajánlatkérő a szerződést annak megkötésétől számított legfeljebb 90. napig hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondhatja. Mindezek alapján a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 90. napig szerződés teljesítése nem kezdődhet meg, felmondás esetén a nyertes ajánlattevő semmilyen költség vagy kár felmerülésére az ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.
14. A részvételi határidő a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján sürgősségre tekintettel lett megállapítva.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (2)–(7) bekezdése szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
1.10.2014