A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 354667-2016

12/10/2016    S197

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése

2016/S 197-354667

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK – Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivanics Attila
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741262
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://letoltes.cordict.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79., I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79., I. em. 7.
Város: Budapest,
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.cordict.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig

II.1.2)Fő CPV-kód
45234126 Villamospálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234126 Villamospálya építése
45233120 Közút építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45234128 Villamosperon építési munkái
45234160 Felsővezeték építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XI. kerület, Etele út Fehérvári út és Etele tér közötti szakasza, valamint a Könyves Kálmán körút Győrffy István út és Mester utca közötti szakasza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalkozási szerződés keretében elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése

A kivitelezés rövid leírása:

Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út – Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás részbeni átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. A mintegy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagy átmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbeton teher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses betonvályúban elhelyezkedő 49E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előre gyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel építendő, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A közúti vasúti műszaki szempontok és a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út és a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. A teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki.

A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt közmű kiváltásokra, azok védelembe helyezésére, újak építésére van szükség.

A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út – Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.

Elvégzendő munkák főbb mennyiségei:

„A” munkarész:

— villamos pálya építése: 3 447 vm,

— áramátalakító építése: 1 db,

— villamos megállóhely építése: 3 db,

— Végállomási jelzőberendezés telepítése: 1 db,

— közúti jelzőlámpás csomópont építése, átalakítása: 7 db,

— villamos felsővezeték építése: 4 200 fm,

— DN 300-as gázvezeték: 597 m,

— 10 kV-os kábel fektetése: 6 915 m,

— DN 200 PVC csatornacső építése: 590 m,

— DN315 PVC csatornacső építése: 510 m,

— zöldfelület megújítása: 32 238 m²,

— tervezés 1 készlet.

„B” munkarész:

— villamos pálya építése: 2 852 vm,

— tervezés: 1 készlet.

A tervezés tekintetében ajánlatkérő 1 készlet alatt a nyertes ajánlattevő által készítendő – a műszaki leírásban meghatározott – tervek összességét érti, a szerződésben meghatározott példányszámban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás idő hossza (36–72 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Többlet szakemberek száma (0–2 fő) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 396
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00007.
II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pontban meghatározott érték, technikai érték.

A II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

— az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-nek hatálya alá,

— a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12–16. §),

— a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek.-ben meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.-ben foglaltak alapján ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlatában a kizáró okok hiányának igazolására.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások kiválthatóak, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 27–44. §).

Amennyiben az ajánlatban megnevezett ajánlattevő, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében a kizáró okok hiányát igazoló adatbázis elérhetőségét. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevőknek olyan nyilatkozatot kell csatolniuk, amely nem régebbi keltezésű jelen ajánlati felhívás megküldésének napjánál.

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (1)–(3) bekezdésére és 16. §-ra.

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. §-ára.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont): Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető nyilvántartás (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) alapján vizsgálja.

Ajánlatkérő előírja a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában a saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredmény kimutatásának egyszerű másolata – feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, (http://e-beszamolo.im.gov.hu/) a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, beszámoló csatolása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.

Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan, mert az időszak után kezdte meg működését, a tevékenységének megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti infrastruktúra kivitelezése) árbevételére vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről kell nyilatkoznia.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)–(3) bekezdése. A P1) pont esetében a Kbt. 65. § (7); valamint (8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenységének megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

A P2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); valamint (8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat nem kéri megadni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.

(A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti infrastruktúra kivitelezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 3 500 000 000 HUF értéket.)

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés.)

Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 4 500 000 000 HUF értéket.

A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat:

M.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolandók az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) év legjelentősebb műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházásainak ismertetését tartalmazó referenciák.

A referenciának (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat, figyelemmel a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakra:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, a részéről információt adó személy neve, elérhetőségét,

— az építési beruházás tárgyát, azaz az elvégzett munka műszaki tartalmának ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét/mennyiségét,

— a teljesítés idejét (a befejezési határidő – ami a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja, legalább év és hónap bontásban történő megjelölésével),

— a teljesítés helyét,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakembereknek csatolniuk kell saját kezűleg aláírt:

— szakmai önéletrajzot, amelyben végzettségük, képzettségük bemutatása mellett megadják a szakmai gyakorlatuk idejét (év/hónap-tól év/hónap-ig terjedő bontásban a gyakorlati időt jelentő hónapok számának feltüntetése mellett) azon szakterület tekintetében, amely alkalmasság igazolására az ajánlattevő be kívánja vonni őket,

— valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §).

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával vagy referenciákkal, az alábbiak szerint:

M.1.1. Legalább nettó 4 000 000 000 HUF értékű, legfeljebb két szerződésből származó referenciával, amely felszíni vasúti pályaépítés, és vasúti áramellátás építés szakági munkákon kívül az alábbiak közül legalább egy szakági munkát tartalmazott:

— jelző és/vagy biztosítóberendezések,

— műtárgy,

— peronépítés.

„Felszíni vasúti pályaépítés” keretében Ajánlatkérő felszínen vezetett vasút pályaépítést ért, beleértve a felszíni nagyvasúti és a felszíni közúti vasúti pályaépítést is.

M.1.2. Legalább 1 vágánykilométer közúti vasúti pálya építésére vonatkozó, legfeljebb két szerződésből származó referenciával, amely tartalmazott legalább 1 km hosszú, közúti vasúti felsővezeték-rendszer építést is.

„Vasúti pályaépítés” alatt Ajánlatkérő M.1.1. és M.1.2. alkalmassági minimumkövetelmények esetében a vasúti létesítmény új nyomvonalon való megvalósítását, vagy hatósági engedélyezési körbe eső teljes körű rekonstrukcióját (alépítményig történő visszabontás, majd új építése azonos nyomvonalon) érti.

M.1.3. Legalább 1 db, közúti vasúti jelző és/vagy biztosítóberendezés építésére vonatkozó, legalább 50 000 000 HUF értékű, legfeljebb két szerződésből származó referenciával.

Ajánlatkérő M.1.3 esetében közúti vasúti jelző alatt az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet 5.2.2.1. szerinti vasúti jelzőt érti.

M.1.4. Legalább 70 000 000 HUF értékű, legfeljebb két szerződésből származó, vasbeton szerkezetű, térszint alatti műtárgy építésére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő kizárólag új vasbeton műtárgy létesítését fogadja el.

M.1.5. Legalább 5 000 m² zöldterület létesítésére és/vagy felújítására vonatkozó, legfeljebb két szerződésből származó referenciával.

Ajánlatkérő zöldterület alatt a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 27. § (1) pontja által meghatározottakat érti.

A fenti alkalmassági követelmények (M.1.1–M.1.5.) igazolása során egy referenciával több alkalmassági kritérium teljesítése is lehetséges.

M.2.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

M.2.1.: legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki legalább 5 év, közúti vasúti kivitelezési munkákban szerzett projekt vezetői irányítási tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;

M.2.2.: legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki legalább 3 év, vasúti gyengeáramú (jelzőberendezés, biztosító berendezés) építési munkákban szerzett irányítási tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;

M.2.3.: legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki legalább 3 év, vasúti erősáramú építési munkákban szerzett irányítási tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;

M.2.4.: legalább 1 fő felsőfokú kertészmérnök és/vagy tájépítész végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 3 év kivitelezési munkákban szerzett irányítási tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, 1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat nem kéri megadni.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó hibásan, nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben teljesíti az „A” vagy „B” részfeladathoz tartozó egyes mérföldkövek megvalósítását az egyes részhatáridőkre, de ezen hibák a rendeltetésszerű használatot nem gátolják, úgy a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben póthatáridőt szab a hibák kijavítására. Ilyen esetben a kijavítás időszakára a póthatáridő alatt Megrendelő a hibásan megvalósított építményrész vagy eszköz bekerülési értékének 0,5 %-ára jogosult a kitűzött póthatáridő minden naptári napja után a teljesítésig, de legfeljebb a kötbéralap 10 %-áig. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő – amennyiben Megrendelő nem él további szavatossági jogával – a hibásan megvalósított építményrész vagy eszköz bekerülési értéke 10 %-nak megfelelő egyösszegű hibás teljesítési kötbérre jogosult.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 13/01/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21. Rumbach Center 5. emelet (Jobb szárny) 513-as szoba.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

2) Benyújtandó dokumentumok:

— nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)–b) sz. adatokról,

— nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bek. foglaltakra. A Kbt. 66. § (2) bek. sz. nyilatkozatot eredeti aláírt példányban,

— EEKD a Kbt. 67. § (2) szerinti tartalommal,

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás,

— alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet/személy bevonása tekintetében ajánlattevő nyilatkozni köteles az EEKD II. rész C. pontja szerint. Igen válasz esetén ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a kapacitást nyújtó szervezet által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67. § (3) bek. megfelelően,

— az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet/személy az eljárást megindító felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

3) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti: mértéke 40 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy az Ajánlatkérőnek a Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01453621-00400008 számú fizetési számlájára történő befizetéssel teljesítheti, feltüntetve a befizetés jogcímét pl.: „ajánlati biztosíték – »1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig«”.

4) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdés értelmében a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

5) A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII.11.) Kr. meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelniük a kamarai névjegyzékben:

M.2.1.: MV-KÉ;

M.2.2.: MV-VV;

M.2.3.: MV-VV;

M.2.4.: K.

6) A Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

7) A részekre bontás sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt, mert a projekt részei szervesen egymásra épülnek. Organizációs, szervezési szempontból nem lehet őket szétválasztani.

8) Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás keretében új, ajánlatában korábban meg nem nevezett gazdasági szereplőt nevez meg, az új gazdasági szereplő vonatkozásában teljes körűen biztosítja a felmerült hiányok pótlását.

9) Az alkalmassági feltételek és igazolások a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva.

10) A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie az ajánlattételi határidő lejártáig. Kérjük, hogy az ajánlattevők szíveskedjenek a regisztrációs lapot kitölteni és visszaküldeni.

11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne: Budapest, XI., Etele tér Somogyi út felé eső metró kijárat, fent a lépcsőnél, időpontja: 21.10.2016. 9:00 óra.

12) Ajánlatkérő 300 000 000/kár és 500 000 000/év Contractor”s all risk felelősségbiztosítást ír elő, melyet a szerződéskötés napjáig szükséges bemutatni. A részleteket a dokumentáció tartalmazza.

13) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 76. § (9) d) pontjába foglaltakra.

14) Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: dr. Lajtai Bálint László; Lajstromszáma: 00125.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának bírálati szempontjai esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszám alsó és felső határa: 1–10.

Az ajánlatban szíveskedjenek egyszerű nyilatkozatot benyújtani a „többlet szakemberek száma” értékelési szemponttal kapcsolatban.

Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg a módszereket, amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

— jótállási idő hossza (36–72 hónap): egyenes arányosítás,

— többlet szakemberek száma (0–2 fő): egyenes arányosítás.

Ár: fordított arányosítás.

Az „A” részben a Budafok, a „B” részben pedig a Ferencváros kocsiszín előtti vágányszakasz átépítése miatti vágányzár a teljes budapesti villamoshálózat járműellátására hatással van. A két érintett kocsiszín működésének együttes organizációja a közszolgáltatási feladatok ellátása miatt szükséges, ezért Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít.

A III.2.2) pont folytatása:

Késedelmi kötbér: Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára az adott „A” vagy „B” részfeladathoz kapcsolódó mérföldkőre eső teljes nettó Vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott „A” vagy „B” részfeladathoz kapcsolódó mérföldkőre eső teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-át.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Vállalkozói díj 30 %-a.

Teljesítési biztosíték: A Szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (5) bekezdés a) pontja alapján nyújtani. A Teljesítési biztosítéknak a Szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjáig kell érvényben lennie.

Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: a 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint.

Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36–72 hónap (ajánlattevő megajánlása alapján).

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték): A Szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal.

Forgalomkorlátozási kötbér: napi 100 000 HUF a szerződéstervezetben foglaltak esetekben az abban foglaltak szerint.

Fizetési feltételek:

A kifizetés szállítói finanszírozással, a kifizetések pénzneme: HUF. A támogatás intenzitása „A” feladatrész esetén 100 %, „B” feladatrész esetén 0 %.

Részszámlázás a szerződéstervezet szerint.

Előleg: 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint.

Teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) szerint állít ki.

A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

Ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § szakasz (2)–(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint a 322/2015. (X.30.) Kr. 30–32. §-aiban meghatározottak szerint történik.

A Szerződés 5 % Tartalékkeretet tartalmaz a nettó ellenértéken felül.

Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum és szerződéstervezet tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2016