Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 371542-2019

07/08/2019    S151

Magyarország-Kecskemét: Magasépítési munka

2019/S 151-371542

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513567
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kecskemet.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR000318402018
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira.

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6000 Kecskemét, Katona József tér 14. Hrsz.: 466

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira”

Építési beruházás ismertetése

A tervezett beruházás a 6000 Kecskemét, Katona József tér 14. Hrsz.: 466 szám alatt található, három épületrészből álló, mindösszesen 4 035,6 m2 fűtött alapterületű oktatási épület épületenergetikai fejlesztését tartalmazza. A felújítás során sem alapterületi, sem funkcionális változás nem történik.

A fejlesztés során megvalósul

— az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje (összesen 220 db, felülete összesen 734,76 m2),

— a homlokzati falak utólagos talajnedvesség elleni szigetelése,

— a homlokzati falak utólagos külső oldali hőszigetelése (2 822 m2),

— magastető hőszigetelése (410 m2),

— padlásfödémek hőszigetelése (1 732 m2),

— lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése (38 m2),

— projektarányos akadálymentesítés,

— hőközpontok korszerűsítése és szabályozhatóvá tétele, HMV rendszer korszerűsítése.

Az épület energetikai minőség szerinti besorolása az előzetes számítások alapján HH-ről (Gyenge) EE-re módosul (Átlagosnál jobb). A számítások a 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerint történtek.

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 10 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (többlet vállalás, hónap,- max. 24) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az adott eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 148-337821
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Zrínyi Ilona Ált. Isk. energetikai korszerűsítése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdése f) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a Miniszterelnökség Közbeszerzési

Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 24.6.2019 napján nem támogató tartalmú tanúsítványt bocsátott ki az eljárásban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2019