Építési beruházás - 405938-2019

29/08/2019    S166

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 166-405938

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe: http://gov.pecs.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Hivatkozási szám: EKR000511302018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002- Új pécsi vásárcsarnok megépítése.

Nyertes Ajánlattevő feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 059 997 775.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45112420 Alapásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45213141 Vásárcsarnok kivitelezése
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45233120 Közút építése
45233128 Körforgalom építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45261400 Szigetelési munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312310 Villámvédelmi munkák
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332200 Vízvezeték-szerelés
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45442100 Festés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7622 Pécs, Zólyom utca 4. számú 18933/6 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezett épület adatai

Telek területe:13 462 m2

Beépített bruttó alapterület: 6550 m2

Tervezett zöldfelület: 862 m2

Épület nettó alapterülete: 5607 m2

Parkoló: 1210 m2

Hulladék tároló: 77 m2

Hűtőház építése: 1 egység

Parkoló építése: 67 db

Víz,szennyvíz,csapadékvíz építés:.Közműcsatorna építés: 562m.Szennyvízcsatorna építés:36,5mI.vóvíz építés:54m

Útépítés, közúti körforgalmom építés, térburkolás: Térburkolás:310m2.Új út közúti körforgalom és járda építése: cca.440m.

Vállalkozó feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

A projekt eng.köteles tev.Épület építési eng száma 201700008536, iratazonosító:IR-000193534/2017.Út építési engedély száma ÚT/473/26/2017

AK felhívja ATk figyelmét az alábbiakra:

A kivitelezés megkezdése előtt nyertes AT feladata a minden szakágra kiterjedő teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezési munkálatok abban az esetben kezdhetők meg, ha a Megrendelő részéről a tervek jóváhagyásra kerültek.

Az elkészült kiviteli tervet 8 papíralapú példány+1 példány digitális alapú CD/DVD adathordozón elhelyezett, pdf. és szerkeszthető .dwg formátumban szükséges a Megrendelő részére benyújtani.

A nyertes AT feladatai:

— Vállalkozó feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a Létesítmény jelenlegi állapotából kiindulva az összes vizsgálati, kivitelezési munka és próba határidőben és jogszabályban előírt és kiváló minőségben történő elvégzése,

— Vállalkozónak a Létesítményt az alábbi alapelvek betartásával és alapvető követelményeknek való megfelelés biztosításával kell megterveznie és megépítenie:

— a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani,

— a munkaterület szükséges őrzése,

— felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,

— valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes ATt terheli,

— a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,

— minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása,mely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban AKnek átadja,

— az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása,

— minden olyan dokumentum elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges,

— az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok,szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni,

— átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban,

— valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása,ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása,

— a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása,

— a környezetben,környező építményekben okozott sérülések,károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,

— Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dok. elkészítése,és átadása AKnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges,

— Nyertes AT feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés,és adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége nyertes ATt terheli,

— rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mell-ént megküldött tervdok.,műszaki leírás,árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelm. tartalm

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.1./ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú,az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002

II.2.14)További információk

Szakember esetében az ajánlathoz csatolandó az ajánlati elem alátámasztására a szakember önéletrajza a KD szerinti tartalommal, amennyiben Ajánlattevő a dokumentumot az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja, úgy az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 199-449891
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91960654
Postai cím: Cinkotai út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Telefon: +36 709676940
Fax: +36 12573576
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 059 997 775.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M.1.2. közúti körforgalom építési munkáira vonatkozó referencia, M.2.2. Építménygépész FMV, M.2.4. Építészeti tervezési

Szakterület szakember

Alvállalkozók megnevezése, adószáma: Soltút Kft. 10642166-2-03, Varga József ev. 64197807-1-23, Veszprémi Tervező Kft. 11322586-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő: B Build & Trade Kft., 1172 Budapest, Cinkotai út 49. adószám: 23927164-2-42, kisvállalkozásnak minősül.

További Ajánlattevők:

I. ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. 10738885-2-20

II. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. 12961555-4-43

III. KŐHÁZ Építőipari és Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 12., 11562380-2-02 és Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft. 7630 Pécs, Edison Utca 3/A 13104795-2-02 és Gépész-Tér Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 12. 14427336-2-02

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2019