Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 437745-2016

13/12/2016    S240

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií

2016/S 240-437745

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Sociálna poisťovňa, ústredie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30807484
Poštová adresa: 29. augusta 8 a 10
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 813 63
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Takácsová
E-mail: helena.takacsova@socpoist.sk
Telefón: +421 2906171944
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.socpoist.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: sociálne poistenie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia.

Referenčné číslo: 11295/2016-BA
II.1.2)Hlavný kód CPV
72222300 Služby informačných technológií
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky, zámerom a hlavným cieľom projektu – Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb, je implementácia nových, na klienta (občania a právnické subjekty) / používateľa orientovaných elektronických služieb prostredníctvom zavedenia budúceho dodávaného integrovaného informačného systému Sociálnej poisťovne (IISSP) efektívne podporujúceho procesy výkonu sociálneho poistenia.

Kompletný stručný opis sa z dôvodu obmedzeného počtu znakov v tomto oddieli oznámenia o výsledku verejného obstarávania nachádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania k tejto zákazke uverejnenom dňa 4.4.2013 vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2013 pod číslom 5103-MDS a dňa 4.4.2013 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2013/S 066-110616.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
75112100 Projekty rozvoja verejnej správy
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72246000 Systémové poradenstvo
72222000 Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie
79421200 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
72262000 Vývoj softvéru
72212422 Súbor služieb na vývoj softvéru
72212217 Služby na vývoj softvéru na spracovanie transakcií
72211000 Programovanie systémového a používateľského softvéru
72300000 Dátové služby
72263000 Implementácia softvéru
92312212 Služby súvisiace s vypracovaním príručiek k školeniam
72260000 Služby súvisiace so softvérom
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72267000 Služby na údržbu a opravu softvéru - JA16
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy - JA15
30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava a všetky pobočky Sociálnej poisťovne.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky, zámerom a hlavným cieľom projektu – Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb, je implementácia nových, na klienta (občania a právnické subjekty) / používateľa orientovaných elektronických služieb prostredníctvom zavedenia budúceho dodávaného integrovaného informačného systému Sociálnej poisťovne (IISSP) efektívne podporujúceho procesy výkonu sociálneho poistenia.

Kompletný opis predmetu zákazky sa z dôvodu obmedzeného počtu znakov v tomto oddieli oznámenia o výsledku verejného obstarávania nachádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania k tejto zákazke uverejnenom dňa 4.4.2013 vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2013 pod číslom 5103-MDS a dňa 4.4.2013 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2013/S 066-110616.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: 1. Kvalita / Relatívna váha: 50
Kritérium kvality - Názov: 1.1 Podkritérium č. 1 kritéria č. 1: Požiadavky na súčinnosť SP / Relatívna váha: 9
Kritérium kvality - Názov: 1.2 Podkritérium č. 2 kritéria č. 1: Parametre SLA / Relatívna váha: 8
Kritérium kvality - Názov: 1.3 Podkritérium č. 3 kritéria č. 1: Monitorovanie, optimalizácia a riadenie efektívnosti pracovných procesov a postupov / Relatívna váha: 11
Kritérium kvality - Názov: 1.4 Podkritérium č. 4 kritéria č. 1: Podpora podnikových procesov SP a ich inovácie / Relatívna váha: 11
Kritérium kvality - Názov: 1.5 Podkritérium č. 5 kritéria č. 1: Procesná podpora konania a postupov priznávania nárokov klienta v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov / Relatívna váha: 11
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 2. Cena dodávky / Relatívna váha: 35
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 2.1 Podkritérium č. 1 kritéria č. 2: Dodávka a implementácia / Relatívna váha: 20
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 2.2 Podkritérium č. 2 kritéria č. 2: Poimplementačná prevádzka / Relatívna váha: 15
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 3. Prevádzkové náklady / Relatívna váha: 15
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 3.1 Podkritérium č. 1 kritéria č. 3: Prácnosť služieb po implementácii IIS SP / Relatívna váha: 10
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 3.1.1 Podkritérium č. 1 podkritéria č. 1 kritéria č. 3: Počet a spôsob volaní služieb / Relatívna váha: 5
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 3.1.2 Podkritérium č. 2 podkritéria č. 1 kritéria č. 3: Prácnosť služby po implementácii IIS SP / Relatívna váha: 5
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: 3.2 Podkritérium č. 2 kritéria č. 3: Rozsah podpory bezpapierového spracovania celej agendy vrátane všetkých vnútorných procesov / Relatívna váha: 5
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 21110120023; 21110120030.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Európsky fond regionálneho rozvoja – Operačný program Informatizácia spoločnosti.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažný dialóg
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 066-110616
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom v čase vyhlásenia zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Vzhľadom na časové rozmedzie medzi vyhlásením verejného obstarávania na predmetnú zákazku a odoslaním oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, a to najmä v súvislosti s rozsahom definovaného predmetu zákazky a potrebou jeho zmeny s ohľadom na aktuálny vývoj a smerovanie informatizácie verejnej správy a tendenciu zjednotiť procesy vo verejnej správe.

Kompletné znenie odôvodnenia zrušenia použitého postupu zadávania zákazky na predmet zákazky bude z dôvodu obmedzeného počtu znakov v tomto oddieli oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejnené v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle www.uvo.gov.sk

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom v čase vyhlásenia zákazky.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/12/2016