Tjenesteydelser - 441790-2015

Vis forkortet udgave

16/12/2015    S243

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2015/S 243-441790

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Kombit A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Att: Tom Bøgeskov
Telefon: +45 33349400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kombit.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/128748

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152660&B=KOMBIT

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=152660&B=KOMBIT

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: Kombit fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: De danske kommuner

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kontrakt om udvikling, implementering, videreudvikling, vedligehold, support og drift af en it-løsning (Ydelsesrefusion).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København S.

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
KOMBIT ønsker på vegne af de danske kommuner at indgå kontrakt om udvikling, implementering, videreudvikling, vedligehold, support og drift af en fælleskommunal it-løsning (Ydelsesrefusion), der samler informationer og sikrer beregningsgrundlaget af statens refusioner og kommunernes medfinansiering på baggrund af informationer om offentlige ydelser.

Udbuddet gennemføres på baggrund af Lov nr. 994 af 30.8.2015, der medfører, at statens procentvise refusion af forsørgelsesydelser fra 2016 kommer til at afhænge af, hvor længe borgeren har modtaget ydelserne. Jo længere forløb, jo lavere refusion fra staten. Læs lovgrundlaget her, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174051 Der forventes at foreligge en bekendtgørelse fra STAR for den udbudte løsning første kvartal 2016.

Indtil Ydelsesrefusion er idriftsat i 2018, indebærer den politiske aftale, at STAR i samråd med KL skal sikre en opgørelse af kommunernes refusioner via en midlertidig it-løsning i 2016 og 2017. Den midlertidige løsning foretager en refusionsberegning på grundlag af oplysninger, som STAR som udgangspunkt allerede har. Denne løsning er ikke omfattet af nærværende udbud. Den her udbudte Ydelsesrefusion løsning skal idriftsættes primo 2018, således, at regnskabsåret 2018 kan regnskabsaflægges korrekt.

Yderligere information om projektet findes på siden http://www.kombit.dk/ydelsesrefusion, der løbende opdateres med nyheder om projektet, ligesom der kan findes foreløbig udkast til det kommende udbudsmateriale.

Udbuddet af Ydelsesrefusion omfatter bl.a.:
Udvikling, videreudvikling, vedligehold, support og drift af en løsning, der:
a) på baggrund af indhentede data til en månedlig frist kan beregne refusion og medfinansiering med hensyn til de ydelser, som er omfattet af loven og relaterede bekendtgørelser, indenfor de tidsfrister, som er fastlagt af KOMBIT.
b) på baggrund af beregningen kan kontere refusion og medfinansiering i kommunernes økonomisystemer samt levere beregningsresultatet til STAR og andre myndigheder, med henblik på at de kan afregne refusion og medfinansiering med kommunerne, a-kasserne og Udbetaling Danmark med flere.
c) på baggrund af beregningen kan levere dokumenterede beregningsdata samt overbliksskabende tabeller på den fælleskommunale Serviceplatform med henblik på kommunernes anvendelse af disse data i ledelsesinformationssystemer (LIS) eller i andre udbredte analyseværktøjer til brug for analyse og planlægning af beskæftigelsesindsatsen. Eventuelt vil data ligeledes skulle anvendes i den fælleskommunale FLIS-løsning samt øvrige offentlige løsninger.
d) på baggrund af beregningen kan levere relevante statistiske data til Danmarks Statistik og til STAR med flere i de formater, som er aftalt imellem KOMBIT og disse myndigheder.
e) på baggrund af beregningen kan udstille data om alle berørte borgeres refusionshistorik til kommunernes jobcentersystemer via den relevante snitflade på den fælleskommunale Serviceplatform. Eventuelt vil data ligeledes skulle anvendes i den fælleskommunale SAPA-løsning samt øvrige offentlige løsninger.
f) understøtter effektiv og faglig support omkring løsningen for kommuner, indberettere og modtagere af data med hensyn til datakvalitet og kvalitet af beregningen.
g) enkelt og kosteffektivt kan videreudvikles med henblik på ændrede satser eller regler, tilgang og afgang af refusioner eller af ydelser, tilføjelser af ikke lovomfattede ydelser og refusioner, tilgang og afgang af forsørgelsestrapper mv. via en dynamisk løsningsarkitektur og en effektiv proces for videreudvikling og tilpasninger, mv.
Projektledelsen sker under anvendelse af Prince 2 eller tilsvarende projektledelsesprincipper, og der ønskes et iterativt udviklingsforløb med høj grad af involvering af KOMBIT og projektets kommunale faggruppe m.fl., hvor der løbende leveres fungerede programmel med relevans for kommunerne.
KOMBIT tager ansvar for at involvere de parter, som løsningen skal integrere til, eller som på anden måde er betydende for løsningens udviklingsforløb, herunder fx Serviceplatformen, SKAT, STAR, eller de mange indberettere og aftagere af data.
Vedligehold, support og drift:
Driftsopgaven med løsningen har som sit primære mål at gennemføre korrekt beregning og afregning mv. rettidigt inden for den månedlige frist.
Leverandøren må forvente, grundet refusionsområdets store økonomiske betydning for kommunerne mv., at indtage en central rolle i forhold til at sikre kvaliteten af data og beregninger. Det vil yderligere sige, at leverandøren skal yde support og sikre koordinering, samarbejde og opfølgning i forhold til tredjepartsleverandører af data og funktionalitet, som ordregiver har indgået aftale med, for dermed at sikre den aftalte service.
KOMBIT baserer sin tilgang til drift og forvaltning på ITILv3. Leverandøren skal være opmærksom på, at kontrakten indeholder en tredeling af driftsopgaverne i henholdsvis Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold. Opdelingen er et led i KOMBITs driftsstrategi og skal sikre, at KOMBIT i kontraktperioden kan opsige dele af driftsleverancen. KOMBIT ønsker dermed at opnå sammenhængende og driftsstabile tværgående løsninger.
Det skal bemærkes, at driften mv. af Systemet sker i henhold til persondatalovens § 41, stk. 4, hvilket vil sige, at behandling af visse data skal ske i Danmark i henhold til praksis fra Datatilsynet.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212517 Udvikling af it-programmel, 72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72250000 System- og supporttjenester, 72263000 Implementering af programmel, 72265000 Konfigurering af programmel, 72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72310000 Databehandling, 72317000 Datalagring

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 75 000 000 og 140 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Nærværende kontrakt indeholder kvalitative optioner samt optioner på forlængelse af kontrakten. Optioner på forlængelse af kontrakten fremgår af pkt. II.2.3), og de kvalitative optioner vil fremgå af udbudsmaterialet.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 048 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder over 100 000 DKK, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.97 samt erklæring på tro og love om, at ansøger ikke er i en af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, artikel 45, stk. 2, litra a)-d) + g) angivne udelukkelsesgrunde.
Skabelon 1 skal anvendes. Skabelon 1 findes i EU-Supply CTM under »Dokumenter«.
Hvis ansøger er et konsortium, skal skabelonen vedlægges for hver konsortiedeltager.
Hvis ansøger er et konsortium skal skabelon 3 (konsortieerklæring) endvidere vedlægges.
Skabelon 3 findes i EU-Supply CTM under »Dokumenter«.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal give oplysninger om følgende, samt vedlægge årsregnskaber, der dokumenterer oplysningernes rigtighed:
a) ansøgers omsætning, b) ansøgers egenkapital, c) ansøgers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation)
Oplysningerne vedr. a) til c) samt årsregnskaber afgives for hvert af de tre seneste afsluttede regnskabsår. Hvis ansøgers virksomhed er etableret indenfor de seneste tre år, afgives de senest tilgængelige oplysninger. En ansøger kan basere sig på andre enheders formåen, jf. udbudsdirektivet art. 47, stk. 2, f.eks. koncernforbundne selskaber eller underleverandører. Ønsker ansøger at basere sig på en underleverandørs eller anden enheds formåen, skal skabelon 2 (støtteerklæring) vedlægges for hver underleverandør eller anden enhed, som ansøger baserer sig på. Skabelon 2 findes i EU-supply CTM under »Dokumenter«. Ansøger bedes endvidere afgive oplysninger vedr. a) til c) i tabellen i EU-Supply CTM med klar angivelse af de enkelte enheders formåen samt vedlægge årsregnskaber for hver underleverandør eller anden enhed, som ansøger baserer sig på.
Hvis ansøger er et konsortium, skal oplysningerne vedr. a) til c) samt årsregnskaber vedlægges for hver konsortiedeltager. Afgivelse af oplysningerne samt vedlæggelse af årsregnskaber skal ske via EU-Supply CTM (se også pkt. VI.3) Yderligere oplysninger).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: A) Ansøgers gennemsnitlige omsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 300 000 000 DKK.
b) Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 100 000 000 DKK.
c) Ansøgers EBITDA ( Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) skal samlet set i de seneste 3 afsluttede regnskabsår være positiv.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal besvare følgende i sin ansøgning om prækvalifikation: Ansøger skal angive maksimalt 5 referencer for de betydeligste leverancer af lignende løsninger eller tjenesteydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år, jf. beskrivelsen af anskaffelsen i pkt. II.1.5).
Ansøger skal angive sine referencer i EU-supply CTM (se også pkt. VI.3) Yderligere oplysninger), og referencelisten skal indeholde oplysninger om kunden inklusiv kontaktoplysninger og kontraktens omfang, samt angivelse af, hvornår leverancen er udført. Der skal udarbejdes en kortfattet beskrivelse af løsningen/tjenesteydelsen med angivelse af referencens relevans for indeværende kontrakt.
KOMBIT lægger vægt på ansøgers erfaring med følgende 4 områder.
1) Erfaring med lignende volumenstunge beregningssystemer baseret på et stort antal datakilder
2) Erfaring med sammenlignelig forvaltning af komplekse lovbaserede løsninger og tung faglig supportunderstøttelse
3) Erfaring med sammenligneligt komplekst samarbejde med et stort antal interessenter
4) Erfaring med sikker drift, vedligeholdelse og videreudvikling af lignende systemer/tjenesteydelser.
Erfaringerne skal angives i EU-supply CTM, hvor der vil fremgå uddybende spørgsmål til de 4 anførte områder.
KOMBIT forbeholder sig retten til at føre stikprøvekontrol af de anførte referencer hos de angivne kunder.
En ansøger kan basere sig på andre enheders formåen, jf. udbudsdirektivet art. 48, stk. 3, f.eks. koncernforbundne selskaber eller underleverandører. Ønsker ansøger at basere sig på en underleverandørs eller anden enheds formåen, skal skabelon 2 (støtteerklæring) vedlægges for hver underleverandør eller anden enhed, som ansøger baserer sig på. Skabelon 2 findes i EU-supply CTM under »Dokumenter«. Ansøger bedes besvare spørgsmålene i EU-Supply CTM med klar angivelse af, hvilke referencer der vedrører en underleverandør eller anden enhed. Hvis ansøger er et konsortium, kan referencerne afgives samlet for konsortiet eller for hver konsortiedeltager.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt flere end 5 egnede virksomheder afgiver en konditionsmæssig ansøgning om prækvalifikation, vil ordregiver invitere de 5 bedst egnede ansøgere til at deltage i tilbudsprocessen. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der er bedst egnede, vil ordregiver udvælge på baggrund af, hvilke ansøgere der har anført de bedste og mest relevante referencer i henhold til de efterspurgte og afgivne oplysninger i pkt. III.2.3). Ved udvælgelsen vil ordregiver lægge vægt på ansøgers erfaring inden for de nævnte områder angivet i pkt. III.2.3), og ordregiver vil inddrage evt. oplysninger indhentet ved stikprøvekontrol, jf. pkt. III.2.3).
Opmærksomheden henledes på, at antallet af afgivne referencer ikke tillægges selvstændig betydning, idet det er det samlede billede af referencernes omfang og relevans i forhold til det udbudte, der er afgørende.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 135-249547 af 16.7.2015

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Ansøgning om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i punkt III.2) angivne betingelser for deltagelse. Ansøger skal således afgive samtlige i pkt. III.2.1) og III.2.2) angivne oplysninger, erklæringer mv. for at komme i betragtning som eventuel tilbudsgiver. Derudover skal ansøger afgive de i pkt. III.2.3) angivne oplysninger til brug for udvælgelsen efter pkt. IV.1.2). Det bemærkes, at ansøger skal anvende de anførte skabeloner i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3). Skabelonerne findes på www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under »Dokumenter«.

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Identiteten/navnet på den enhed, som ansøger om prækvalifikation, skal angives i EU-Supply, og gerne med evt. selskabsform (f.eks. A/S eller ApS) og CVR-nr. eller lignende. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud, herunder at der ikke følger en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på www.eu-supply.com/kombit.asp

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrerer sig på EU-Supply CTM via følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Ad pkt. II.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten i overensstemmelse med § 6, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011, udbydes som en offentlig kontrakt.
Ad pkt. II.2.1) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.
Ad pkt. II.3) Kontraktens varighed: Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens ikrafttræden.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.
Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden:
1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalender regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11.12.2015