Árubeszerzések - 475887-2017

28/11/2017    S228

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok

2017/S 228-475887

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkv.hu/beszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Használt, alacsonypadlós, diesel üzemű húzócsuklós autóbuszok beszerzése.

Hivatkozási szám: BKV Zrt. TB-419/17
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

6 db + 100 % használt, alacsonypadlós, diesel üzemű húzócsuklós autóbusz beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Budapest, a BKV Zrt. telephelye, mely a megrendelésben kerül meghatározásra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiségként 6 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű húzócsuklós autóbusz beszerzése flottabeszerzésként a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint. Ajánlatkérő opcionális mennyiségként legfeljebb 6 darab jármű megajánlását várja el. Az opció keretében megrendelendő járművek darabszámáról Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlat függvényében dönt.

A beszerzés során elvárás, hogy a megajánlott flotta homogén legyen, azonos járműgyártmány, azaz egy adott gyártó által legyártott járművekből álljon.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként be kell nyújtani a megajánlott járművel műszaki leírását úgy, hogy abból a feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

6 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű húzócsuklós autóbusz beszerzése.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Szunyogh Judit, 00101.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok fennállnak (lsd a Kbt.62.§(3) és (5) bek. és a 63.§ (3) bek. is).

A Kbt.74.§(1) bek. szerint az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, aki a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás (ajánlat):

— Ajánlattevőnek a 321/2015 Korm.rend. (Korm.rend.) 1.§(1) bek. szerint egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá.

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szereplő a Korm.rend. 4.§(1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányát (lsd a Korm.rend. 4.§(3)-(4) és a 6.§(1)-(2) bek. is).

— A Korm.rend. 15.§(2) bek. szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPDt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő felhívására):

— Az ajánlatkérő a Kbt.81.§(5) bek. szerint a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevőket hívja fel a kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására.

— A Korm.rend.8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-nek hatálya alá (lsd a Korm.rend.14. és 16. §-ait is)

— A Korm.rend.15.§(1) bek. értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

— Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel a következő dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

Amennyiben az ajánlattevő az árbevételi követelményt nem forintban teljesíti, forintra történő átszámítást az ajánlatkérő végzi, az átszámítás alapja az árbevétel évében meghatározott, a Magyar Nemzeti Banknak az üzleti év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyam.

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 115 millió forintot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát a felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése szerint ESPD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő két legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel a következő dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell továbbá a szerződést kötő másik fél megnevezését és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap során teljesített, legalább 3 db M3/I. (városi) kategóriájú autóbusz szállítására vonatkozó referenciával.

A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelmesen teljesített jármű vételárának 0,5 %-a, de legfeljebb 15 %.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett jármű vételárának 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett jármű vételárának 15 %-a.

A további részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: euro (EUR).

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/01/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/01/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

BKV Zrt., 1072 Budapest, Akácfa utca 15. B303/b szoba.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek). A dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A letöltést a közbeszerzési útmutató mellékletét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4)-ben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakat. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a 68. § (4) szerinti tartalommal.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

5. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításakor azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolnia, a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

6. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1980 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303b. irodában. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2.) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

7. A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, ha ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte – köti meg a szerződést.

10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 25.12.2017-e és 1.1.2018-je között a BKV Zrt. székháza zárva tart, ebben az időszakban ajánlatok nem adhatók le.

11. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

12. A hirdetményminta karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

13. A IV.2.6. pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2017