Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 4796-2015

Normál nézet megjelenítése

07/01/2015    S4

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2015/S 004-004796

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály
Címzett: Schifner Marianna
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Új szóló és midi autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Új szóló és midi autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121100 Tömegközlekedési buszok

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
15 db + 400 % az alábbi megoszlásban:
1. rész: Alacsonypadlós szóló autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban: 10 db + 400 %
2. rész: Alacsonypadlós midi autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban: 5 db + 400 %.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Alacsonypadlós szóló autóbuszok beszerzése
1)Rövid meghatározás:
Alacsonypadlós szóló autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121100 Tömegközlekedési buszok

3)Mennyiség:
Alacsonypadlós szóló autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban: 10 db + 400 %.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
Rész száma: 2 Elnevezés: Alacsonypadlós midi autóbuszok beszerzése
1)Rövid meghatározás:
Alacsonypadlós midi autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121100 Tömegközlekedési buszok

3)Mennyiség:
Alacsonypadlós midi autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban: 5 db + 400 %.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesíthet, melynek mértékét az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a járműre 24 hónap teljes körű jótállást, a vázszerkezetre és a rozsdamentes szerkezetekre (vázszerkezet szilárdsági probléma /váztörés/, valamint korróziós károsodás miatt a kocsiszekrény javítására, felújítására, illetve nagyjavítására ne legyen szükség) legalább 15 év jótállást, kell vállalnia a jármű átadásának napjától számítva km-től és üzemórától függetlenül az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint. A meghatározott teljes körű jótállási határidőn felüli többletjótállás mértékét ajánlatkérő bírálati szempontként értékeli.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint teljesíti, Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdasági társaság vagy jogi személy létrehozatalát.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a jelentkezésben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a jelentkezésben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a jelentkezésben csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha az előző három üzleti évből legalább az egyik évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte
az 1. részre történő jelentkezés esetén az 500 000 000 HUF-ot,
a 2. részre történő jelentkezés esetén a 240 000 000 HUF-ot.
Megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a jelentkezéséhez csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 14. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha
— az 1. részre történő jelentkezés esetén rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített, legalább nettó 312 000 000 HUF értékű,
— a 2. részre történő jelentkezés esetén rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített, legalább nettó 150 000 000 HUF értékű,
autóbuszok és / vagy autóbusz-vázszerkezetek gyártására vonatkozó referenciával.
Megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencianyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati ár. Súlyszám 95

2. Teljes körű többletjótállási idő. Súlyszám 5

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen
További információk az elektronikus árlejtésről: A dokumentációban meghatározottak szerint.
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BKV Zrt. TB-478/14
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 29.1.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
29.1.2015 - 10:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye:
Dátum: 29.1.2015 (nap.hó.év.) Időpont 10:00 óra
Helyszín: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15., III. emelet, B303/b tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.
2. Ajánlatkérő a Kbt.77. §-a alapján a jelentkezőket az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja.
3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 28.2.2015.
4. Ajánlatkérő a felhívás III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. Jelentkezőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján jelentkezésében meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
7. Jelentkezőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján tett nyilatkozatát a jelentkezéshez csatolnia kell.
8. A jelentkezések benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 14:00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303 irodában. A részvételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség a jelentkezések személyes benyújtására. A postán benyújtott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a jelentkezések átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételre jelentkező viseli.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 24.12.2014-e és 4.1.2015-e között a BKV Zrt. székháza zárva tart, ebben az időszakban jelentkezések nem adhatók le.

9. Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes). A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét a jelentkezők által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11. A járművek gyártásközi állapotban, kiszerelt vázszerkezetként kerülnek megvásárlásra, a további szükséges részegységek, eszközök, szerelvények leszállíttatása mellett. A jármű fényezése, gépészeti összeszerelése, belső terének kialakítása a gyártó művezetése mellett, ajánlatkérő kivitelezésében valósul meg. Az elkészült járművek üzembe helyezését (elektromos rendszerek programozása, menetpróba), forgalomba helyezését (műszaki vizsgáztatás, forgalmi engedély) nyertes ajánlattevő végzi. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a kiírás tárgyát képező autóbusztípus gyártási jogát ajánlatkérő részére átadja (a szerződéses alapmennyiség legyártását követően: szóló esetében a 10. jármű; midi esetében az 5. jármű).
12. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az első részszempont esetén a pontszám megadásának módszere: értékarányosítás, a második részszempont esetén a pontszám megadásának módszere: pontkiosztás. A módszer(ek) részletes ismertetése az ajánlattételi dokumentációban történik.
13. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag olyan autóbusz ajánlható meg, amelynek főegységei rendelkeznek magyarországi szakszervizzel.
14. A részvételi felhívás II.2.1 pontjában meghatározott +400 %-os mennyiség megrendelési feltételeinek rögzítésére a tárgyalások során, az eljárás ajánlattételi szakaszában kerül sor.
15. A járművek műszaki átadás-átvételét megelőzően Ajánlattevőnek térítésmentes képzést és szükség szerinti konzultációkat kell tartania magyar nyelven a járművek összeszerelésében részt vevők és a gépjárművezetők számára.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (2)–(7) bekezdése szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.12.2014