Szolgáltatások - 486897-2021

27/09/2021    S187

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 187-486897

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067112021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067112021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés-Szeged,Alsóváros-Újszeged közötti szakasz

Hivatkozási szám: EKR001067112021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési feladatok: Szeged, nagykörút Alsóváros és Újszeged közötti szakasz (új Tisza-híddal) terveinek elkészítése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladatok (környezetvédelmi engedély és KHT módosítása, teljeskörű engedélyezési tervek elkészítése, területigénybevételi terv elkészítése, teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, szabályozási terv módosítása, engedélyek beszerzése és rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban, minden szakágban) az alábbi létesítményeknél:

- Szeged, Nagykörút bezárása (Szeged - Újszeged között hiányzó szakaszok; ), Petőfi Sándor sgt. és Boldogasszony sgt. közötti nagykörúti közút szakasz (0,6 km) átépítése 2x2 forgalmi sávosra; Boldogasszony sgt. és Temesvári sgt. között új 2x2 sávos nagykörúti közútszakasz (1,2 km) kiépítése

- a meglévő Nagykörút szakaszok forgalmi felülvizsgálata a Petőfi Sándor sugárút és a tervezett szegedi hídfő között (a megváltozott forgalmi viszonyoknak megfelelő csomóponti kialakítás tervezése, a közösségi közlekedés lehetőség szerinti előnyben részesítésével),

- új 2x2 forgalmi sávos közúti Tisza-híd (kerékpárút és gyalogút átvezetéssel), amelynek az alépítménye alkalmas kell legyen a távlati vasúti felépítmény fogadására

Tervezendő Tisza híd főbb paraméterei:

A három részből álló új közúti Tisza-híd teljes hossza: 471 m.

Szegedi oldali feljáró híd: folytatólagos, többtámaszú felsőpályás, öszvér gerenda híd, hossza 100 m, támaszkiosztása: 2x50,00 m

Mederhíd: folytatólagos többtámaszú, alsópályás acél ívhíd, öszvér pályalemezzel, az ívtartó csak a középső nyílásban helyezkedik el hossza: 220 m, támaszkiosztása: 40+140+40 m

Újszegedi oldali híd: folytatólagos, többtámaszú felsőpályás, öszvér gerenda híd, hossza 145 m, támaszkiosztása: 2x46,00+30,00+23,00 m

Az új közúti Tisza-hidat úgy szükséges megtervezni, hogy egyidejűleg kiépítésre kerülhessenek a vasúti hídpillérek is szerkezetileg közös alépítménnyel.

- az Újszeged vasútállomás átalakítása az új körúti szakasznak megfelelően (vágánybontási és ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése) és az utasforgalmi kapcsolat biztosítása az új körútszakaszhoz.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projekt(ek)ben, amely(ek) legalább 2x2 forgalmi sávos országos és/vagy helyi közút létesítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű Engedélyezési és/vagy teljeskörű Kiviteliterv elkészítését is magába foglalta (min. 0, max. 8 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2) AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontban meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3) AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. c) pontban meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontban meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, amelynek keretében az egyes munkarészek szoros, egymásra épülő rendszert képeznek, amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az észszzerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné az előkészítési projekt határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, illetve az AK köteles ellenőrizni, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá..

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (3) bek. és (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

Ajánlatkérő a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (11)-(12) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése, Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra tervezéséhez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra tervezéséhez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 700 000 000,- Ft összeget.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen

a) a beruházások, projektek ismertetését,

b) az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését,

c) a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!) elkülönítve a szakmai többlettapasztalatként értékelési szempontra megajánlott szakmai referenciákat.

d) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén a III.1.3) pont M/2. alpontban előírt valamennyi dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az AF III.1.3) M/2.1 alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Az AF II.2.5) 1. értékelési szempontra tett vállalás alátámasztásaként ugyanakkor bemutathatók olyan az alkalmassági követelmény igazolásához bemutatott projekttel/projektekkel időben átfedésben lévő projektek is, amelyek nem kerültek az alkalmassági követelmény igazolása körében bemutatásra. A nevezett értékelési szempontra tett vállalás alátámasztása esetén, az átfedés lehetőségét tehát kizárólag projektek tekintetében zárja ki Ajánlatkérő, időben nem.

Az AF III.1.3) M/2.2.-2.4. alpontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

Az M/2.2. és M/.2.4. alk. min. követelmény esetén: amennyiben a szakember az a)-c) pontok közül a c) pontnak felel meg (azaz az előírt jogosultsággal rendelkezik), úgy az alkalmassági követelmény igazolására nem szükséges az a) vagy b) pontban meghatározott szakmai gyakorlatot is igazolni, hanem elegendő az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztása érdekében az ajánlatban a jogosultságot igazoló kamarai igazolás becsatolása.

Ez esetben Ajánlatkérő az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására bemutatott szakmai gyakorlatból kizárólag azt fogadja el, amely a jogosultság megszerzését követő időszakra esik (és időben nincs átfedésben a d) pont igazolására bemutatott 36 hónapos szakmai gyakorlattal sem és megfelel a d) pontban meghatározottaknak is).

Az M/2.3., alk. min. követelmény esetén: amennyiben a szakember az a)-b) pontok közül a b) pontnak felel meg (azaz az előírt jogosultsággal rendelkezik), úgy az alkalmassági követelmény igazolására nem szükséges az a) pontban meghatározott szakmai gyakorlatot is igazolni, hanem elegendő az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztása érdekében az ajánlatban a jogosultságot igazoló kamarai igazolás becsatolása. Ez esetben Ajánlatkérő az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására bemutatott szakmai gyakorlatból kizárólag azt fogadja el, amely a jogosultság megszerzését követő időszakra esik (és időben nincs átfedésben a c) pont igazolására bemutatott 36 hónapos szakmai gyakorlattal sem és megfelel a c) pontban meghatározottaknak is).

Karakter korlát miatt folyt. köv.: VI. 3. pont További információk

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. legalább 1 darab, egybefüggően legalább 1,0 km összhosszúságú új, legalább 2x2 sávos országos és/vagy helyi közút

a) teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése tárgyú szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával és/vagy

b) teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése tárgyú szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

Az M/1.1 pont a) alpontja szerinti esetben a referenciának tartalmaznia kell az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését) melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta.

M/1.2. legalább 1 db, új, vízfolyás feletti, legalább 350 m szerkezeti hosszúságú és legalább egy db 100 m támaszközzel rendelkező legalább 2x1 sávos országos és/vagy helyi közúti híd

a) teljeskörű engedélyezési tervének elkészítésre vonatkozó referencia és/vagy

b) teljeskörű kiviteli tervének elkészítésre vonatkozó referencia.

Ugyanaz a referencia valamennyi alkalmassági követelmény igazolására bemutatható, amennyiben azoknak megfelel.

M/1.1., M/1.2. . követelmény szerinti mennyiségi előírás több referenciából nem adható össze.

Az M/1.1., M/1.2. referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. Legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel/végzettséggel, vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, valamint

b) legalább 36 hónap közúti engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési projekt irányítása területén szerzett projektvezető és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy az M.2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Projektvezetői gyakorlatként ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projekt-vezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

M/2.2. Legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik

a) egyetemi végzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) főiskolai végzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal vagy

c) «KÉ-K» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében szerzett úttervezői szakmai gyakorlattal.

(Elegendő, ha a szakember az a/b/c) pontok közül egynek felel meg, azonban a d) pontnak való megfelelés az a//b/c) pontoknak való megfelelésen túl is szükséges. A fenti a/b) és d) pontra bemutatott szakmai gyakorlatok között átfedés megengedett).

M/2.3. legalább 1 fő hídszerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «HT» (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és min. 7 év hídszerkezeti tervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal vagy

b) «HT» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és

c) legalább 36 hónap közúti híd engedélyezési és/vagy kiviteli tervének készítésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

(Elegendő, ha a szakember az a)/b) pontok közül egynek felel meg, azonban a c) pontnak való megfelelés az a)/b) pontoknak való megfelelésen túl is szükséges. A fenti a) és c) pontra bemutatott szakmai gyakorlatok között átfedés megengedett).

M/2.4. legalább 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

a) egyetemi végzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) főiskolai végzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal vagy

c) «KÉ-KK» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútra vonatkozó forgalmi modellezésben és forgalmi rend felülvizsgálatában szerzett szakmai gyakorlattal.

Az M/2.1., M/2.2., M/2.3. és az M/2.4. pozíció szerinti szakemberek esetében az átfedés nem megengedett..

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

A referencia és a szakemberek gyakorlati ideje tekintetében Ajánlatkérő az országos közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a)-cb és helyi közút alatt 8. § (2) bekezdés a-b) pontja szerinti fogalmakat érti.

A III.1.3) pontban használt fogalmak alatt AK az alábbiakat érti:

a) Teljeskörű engedélyezési terv: az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési terv.

Nem magyarországi referencia esetén a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek

b) Teljeskörű kiviteli terv: az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó terv.

c) Egybefüggő út: folytonos, megszakítás nélküli útszakasz.

d) Ajánlatkérő az M/2. pont szerint országos és helyi közút tervezése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakításának, átépítésének, felújításának vagy korszerűsítésének tervezési munkáit érti, a 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet szerint.

e) AK támaszköz alatt egy hídnyílás alátámasztásainak az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságát érti.

f) AK a híd szerkezeti hossza alatt az egybefüggő hídnyilások közül a két legszélső alátámasztás közti hosszat érti.

g) AK „országos, helyi közúti híd” alatt olyan hídszerkezet, amely országos, helyi közút, annak forgalma átvezetését szolgálja.

Folyt.köv. VI.3.További infó

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevékenységekről.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezői díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF

A szerződés hazai finanszírozású.. A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek. - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. - 2017. évi CL. tv. - 2007. évi CXXVII. tv.

A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/10/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/10/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

III.1.3. pont Alkalmasság igazolásának módja folyt köv:

Az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat - valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a szakember önéletrajzában. E körben AK elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de az önéletrajzban hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés. Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, így az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

III.1.3. Alkalmasság minimumkövetelményei pont folyt. köv:

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 8 db, a legkedvezőtlenebb 0 db. A 2-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, a legkedvezőtlenebb 0 hónap. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szerint értékeli. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1. minőségi szempontra bemutatott projektek időben átfedésben lehetnek az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal. Az átfedés lehetőségét tehát AK kizárólag projektek tekintetében zárja ki, időben nem.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 200 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 9 700 000,- Ft.

Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M/2. alábbi alpontjaiban felsorolt szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal:

M/2.1. pont - „KÉ-K” jogosultság

M/2.2. pont - „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. pont - „HT” jogosultság

M/2.4.pont - „KÉ-KK.” jogosultság

Részletesen a dokumentációban.

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 30 nap.

12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

15. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.

16. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Frank Andrea Noémi 01338

17. A felhívásban alkalmazott rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum

18. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.

19. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap)

20. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/09/2021