Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 493661-2020

Submission deadline has been amended by:  554346-2020
19/10/2020    S203

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 203-493661

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 303495047
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000971562020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000971562020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

L. F. Repülőtér közút fejlesztés – Tervezés

Hivatkozási szám: EKR000971562020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása előkészítése kapcsán engedélyezési tervek elkészítése, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése. (K000.04)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
90712100 Városi környezetfejlesztési tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata az építési engedélyezési tervek (ennek részeként döntéselőkészítő dokumentációk) elkészítése, az építési és a létesítéshez szükséges további engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása érdekében az alábbi kapcsolódó útszakaszok fejlesztésére városi környezetben:

– Gyömrői út a Kőér és a Hangár utcák közötti szakasza (cca. 3 km)

– a Ferihegyi repülőtérre vezető útnak az Üllői út–Határ út csomóponttól a Budapest közigazgatási határán kívül a Market Central csomópontjáig tartó szakasza (cca. 12 km).

– Főpálya: Határ út–Lehel utca: 2x1 sáv (cca. 1,6 km)

– Főpálya: Lehel utca–Hangár utca: 2x2 sáv (amelyből 1-1 sáv buszsáv) (cca. 1,7 km),

– Főpálya: Hangár utca –1-es terminál: 2x3 sáv, (cca. 5 km)

– Főpálya: 1-es terminál–Üllői úti csomópont: 2+3 sáv (cca. 3,7 km)

–a Kőér utca Üllői és Gyömrői utak közti szakasza (cca. 1,2 km),

– Hangár utca a Gyömrői és Felsőcsatári utak között (cca. 1,0 km),

– Környezeti Hatástanulmány készítése

– Ferihegyi reptérre vezető gyorsforgalmi út és keresztező utak külön szintű csomópontjainak tervezése

– A fenti szakaszokon a MÁV 100a vasútvonalon 3 új külön szintű átvezetés:

– Kőér utca–Gyömrői út–Vaspálya utca csomópont meglévő szintbeni vasúti keresztezés áttervezése külön szintű keresztezésre

– Lakatos utca –Hangár utca kapcsolatot adó új vasút feletti műtárgy

– Üllői út–Ferihegyi repülőtérre vezető út csomópont és jelenleg szintbeni vasúti keresztezés áttervezése

– Közműkiváltások (vízi közmű, szénhidrogén, távközlés, közvilágítás, elektromos vezetékek, stb.) megtervezése (várhatóan a legnagyobb egybefüggő, új közművezeték hossza: 1 950 m)

– vízvezeték (gerincvezeték) kiváltások (összesen cca. 3 200 m)

– gázvezeték kiváltások (összesen cca. 3 000 m)

– közvilágítás és elektromos hálózat kiváltások

– távfűtési hálózat kiváltások

– távközlési hálózat kiváltások

– Építés alatti organizációs tervek és ideiglenes forgalomterelési tervek elkészítése építési fázisonként

– Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD)/ Környezeti Hatástanulmány (KHT) készítése

– Közművek esetében szolgalmi jogi tervek elkészítése

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M.2.1) pont szerinti szakember 36 hónap feletti, közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezése részszakterületén (KÉ-K) szerzett projektvezetői többlettapasztalata (max. 36 hó) (hó) / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.2) pont szerinti szakember 36 hónap feletti, hídszerkezet tervezési szakterületen szerzett többlettapasztalata (max. 36 hó) (hó) / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.3) pont szerinti szakember 36 hónap feletti, Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület (KÉ-KK) szerzett többlettapasztalata (max. 24 hó) / Súlyszám: 14
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 530
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 530 naptári nap.

II.1.6) pont indoklás: A műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető útnak a fővárosi úthálózatban betöltött szerepe, csomópontrendszere és fizikai kiépítettsége, valamint tervezett ITS rendszere egyaránt megkívánja azt, hogy a teljes útszakaszt egyben kezelve készüljenek el a fejlesztési tervek. A megtervezendő létesítmények mind technológiai mind organizációs szempontból egymásra épülnek, ezeket különválasztani műszaki szempontból nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá.

Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján. Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2 )bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap alapján).A Kr. 15. § -ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra. Az AK által a Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)–(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12–16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)–(3)bek., valamint a Kr.1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

SZ.1. AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (7),(9) bek. és 69. §(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67§ (1)–(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)–(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 900 000 000 HUF-ot.

AK „közúti infrastruktúra fejlesztés” alatt a 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakat érti.

A P.1. alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)–(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.

M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, a 321/2015. Kr. 22. § (1) bek. foglaltak alapján. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell:

– szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

– szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),

– teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)

– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. Ajánlatkérő a Kr. 21/A. § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min. köv.-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végzettséget, képzettséget igazol dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása, valamint a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat további részletezése nem szükséges.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)–(7),(9),(11) bek. és 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásokra vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:

M.1.1) összesen legalább 6,0 km hosszú, új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, egybefüggő, min. 2x2 sávos belterületi vagy külterületi országos közút engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott EVD és/vagy KHT készítést/felülvizsgálatot is.

M.1.2) összesen legalább 1 db új, gyorsforgalmi út vagy országos közút keresztezésében tervezett külön szintű csomópont engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával,

M.1.3) összesen legalább 1 db, belterületen tervezett, jelzőlámpával vezérelt forgalomszabályozású csomópont engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítését is tartalmazó referenciával.

M.1.4) összesen legalább 1 db minimum 500 méter hosszú, egybefüggő vonalas közmű-kiváltás engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítését is tartalmazó referenciával.

M.1.5) legalább 1 db országos közforgalmú vasútvonal és országos közút új, külön szintű keresztezése engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

AK „gyorsforgalmi út” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § a) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ezek alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (a) bek. ac) pontja szerinti utak.

AK „főút út” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § ba) és bb) bek.-iben foglaltakat érti.

AK „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet.

AK „különszinű csomópont” alatt az e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban 5. fejezet Fogalommeghatározásokban foglaltakat érti.

AK „szintbeni csomópont” alatt az e-UT 03.03.21 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

AK „EVD” alatt a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt érti.

AK „KHT” alatt a 314/2005(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatástanulmányt érti.

Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

M.2.1) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) legalább 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezése részszakterületén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal, továbbá

c) projektvezetőként részt vett legalább 1 db új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, gyorsforgalmi út engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében

M.2.2) legalább 1 fő hídtervező szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) legalább 36 hónap hídszerkezet tervezési szakterületen, híd szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő közlekedésmérnök tervező szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-KK” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) legalább 36 hónap Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

c) részt vett legalább egy, belterületen tervezett külön szintű vagy szintbeni közlekedési csomópont tervezésében.

M.2.4) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik

a) a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) névjegyzéke szerinti ÉT-T – Építéstechnológia Tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel, valamint

b) legalább 1 db organizációs terv készítésében szerzett szakmai tapasztalattal.

ÉT-T – Építéstechnológia Tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettség: Okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök (MSc)

ÉT-T – Építéstechnológia Tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat: Az alábbi szakterületen, kivitelezésben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

– Térbeli és időbeli organizációs tervek készítése

– Építőgépek telepítésének tervezése, a megfelelő emelőgépek kiválasztása

– Zsaluzástechnológiai tervek készítése

– Emelési és szereléstechnológiai tervek készítése

– Bontási munkák technológiai terveinek készítése

– Egyéb építéstechnológiai tervek készítése

Ugyanazon szakember csak egy pozícióra jelölhető érvényesen. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Az M.2.1) és 2.3. alkalmassági előírások esetén az adott alkalmassági előírás b) és c) pontjai között időbeni átfedés megengedett.

Az egyenértékű végzettségek körét a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) –(4) bekezdése határozza meg. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (3)–(4) bekezdése szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő egyenértékű végzettségnek minden esetben olyan végzettségeket fogad el, melyek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 8. § (3)–(4) bekezdése alapján egyenértékűnek tekintendők. Ajánlattevőnek az egyenértékű végzettség igazolására csatolnia kell az egyenértékűség tekintetében a jogosultság megállapítására jogosult szerv erre vonatkozó nyilatkozatát, vagy igazolását.

AK „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet érti.

AK „kiviteli terv” alatt az e-UT 03.01.11, Közutak Tervezése Útügyi Műszaki Előírás 1.14.7) pontjában megfogalmazott definíciót érti: „Az építésiengedély-határozat alapján készített az építmények megvalósítására alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat tartalmazó terv”

Híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány, ill. egyéb hatályos szakmai jogszabályok szerinti tartalom értendő.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jótállási biztosítékot köt ki az SZF vonatkozó pontjai szerint.

Tervezési díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, illetőleg a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés alapján átutalással kerül sor.

Irányadó: Kbt. 27/A. §. Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD I. és II. kötetben

A részletek a KD-ban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/11/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/11/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)–(5) bek., Kbt. 35.§ (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK minden részben az előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKR. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 65. § (7) bek.-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)–(4) bek.

10. Nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára, a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően felelősségbiztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a szerz. szerinti tervezési munkákra. Mértéke: minimum 300 000 000 HUF/év és minimum 150 000 000 HUF/ káresemény

11. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(eke)t (ártáblázat) teljes körűen beárazva (.pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls (excel) formátumban is). AT-nek az egyösszegű ajánlati áruk megadása mellett azt meg kell bontani akként, hogy a teljes ajánlati ár maximum 35 %-át kell képezze a vizsgálati, előkészítő anyagok készítése.

13. Ajánlatkérő a helyszíneken helyszíni bejárást nem kíván tartani.

14. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.

15. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000 HUF. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB). bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, vagy a befizetés megtörténtét igazoló banki igazolást az ajánlathoz csatolni kell.

16. AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást egy alkalommal rendel el. AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD)

17. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18. AK jelen eljárásban a Kbt. 81.§ (4)–(5) bek.-t alkalmazza.

19. Értékelés: a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Pontszám:0–10, részletes ismertetés a KD-ban.

20. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Pongor Dániel (lajstromszáma: 00314)

21. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

22. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

23. Rövidítések:

AK – Ajánlatkérő

AT – Ajánlattevő

EKRr. – 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet

Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer

KD – közbeszerzési dokumentumok

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1.Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2020