Szolgáltatások - 525096-2023

01/09/2023    S168

Magyarország-Pécs: Őrzési szolgáltatások

2023/S 168-525096

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 20367664202
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: László Zsanett
E-mail: laszlo.zsanett@zsn.hu
Telefon: +36 202368966
Fax: +36 72500360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.zsokkft.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461192023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461192023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Őrzés-védelmi szolgáltatás ZSÖK NKft. részére

Hivatkozási szám: EKR001461192023
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása a ZSÖK NKft. részére 12 hónap időtartamban, összesen 87 056 óra/12 hónap

időtartamban.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_7630_Pécs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása a ZSÖK NKft. épületeiben (Zsolnay Kulturális Negyed és Kodály Központ), valamint rendezvénybiztosítás a külső és belső helyszíneken megvalósított rendezvényeken 12 hónap időtartamban (összesen 87 056 óra/12 hónap).

Helyszínenként:

1) Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed E02-22 számú épület 4004 óra/év;

2) Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, E32-33 számú épület 4004 óra/év;

3) Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Déli kapu portahelyiség és járőrszolgálat 8760 óra/év;

4) Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, 1. sz. épület - E01 számú épület 17 520 óra/év;

5) Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, E10 számú épület, Északi kapu (Ledina kapu) és éjszakai járőrszolgálat 8760 óra/év;

6) Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, E 31 számú épület, Major utcai bejárat 8760 óra/év;

7) Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed E19 számú épület, Vendégház recepciója 5110 óra/év;

8) Kodály Központ 17 520 óra/év;

9) Rendezvénybiztosítás külső helyszíneken: 10 189 óra/év;

10) Rendezvénybiztosítás belső helyszíneken (Zsolnay Kulturális Negyed és Kodály Központ): 2429 óra/év.

AK fenntartja a jogát arra, hogy a meghatározott óraszámok 70%-ának megfelelő mértékű szolgáltatást rendeljen meg nyertes AT-től, továbbá arra, hogy az összesített óraszámtól (87 056 óra), 30%-ban eltérjen esetleges veszélyhelyzet kialakulása, vagy energiatakarékossági okokból fakadó leállások, zárások miatt.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A karakterkorlátozásra tekintettel a "III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok" pont folytatása:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

AK az alkalmassági követelmény igazolására elfogadja AT-nek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani. Az alkalmassági követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött felhívás esetén kell benyújtani!

M.1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (KR.) 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása) szerinti legjelentősebb szolgáltatásait a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a teljesítés tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.

Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a KR. 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. AK a korábbi teljesítések bemutatásánál a KR. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként a KR. 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR.) 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:

1) nyilatkozat bemutatott szakemberekről (EKR-űrlap),

2) a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza [az M.2.a) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában az önéletrajznak tartalmaznia kell mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával;

az M.2.b) és M.2.c) alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek vonatkozásában az önéletrajznak tartalmaznia kell az értékelés szempontjából releváns tapasztalat szöveges bemutatását és hónapokban meghatározott időtartamát, az időtartam év /hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával],

3) a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír,

4) a szakember végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolata, amely(ek)ből az alkalmassági követelménynek való megfelelés kiderül.

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A teljesítés helye ["II.2.3) A teljesítés helye" részletezése]:

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, 1. sz. épület - E01 számú épület - Zsolnay Vilmos út 16.

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, E10 számú épület, Északi kapu (Ledina kapu) - Felsővámház u. 72.

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed E19 számú épület, Vendégház recepciója - Felsővámház u. 52.

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, E 31 számú épület, Major utcai bejárat - Major u. 21.

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed E02-22 számú épület - Zsolnay Vilmos út 37.

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, E32-33 számú épület - Zsolnay Vilmos út 16.

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Déli kapu portahelyiség - Zsolnay Vilmos út 37.

Pécs, Breuer Marcell sétány 4. (Kodály Központ)

Rendezvénybiztosítás külső helyszínei: a mindenkori területfoglalási engedélyben rögzített terület

7621 Pécs, Széchenyi tér

7621 Pécs, Dóm tér - hrsz. 18295

7621 Pécs, Szent István tér

7621 Pécs, Sétatér

2.) A II.2.7) pont kiegészítéseként AK rögzíti az alábbiakat:

A szerződés időtartama a teljesítés megkezdésétől számított 12 hónap.

A karakterkorlátozásra tekintettel a "VI.3) További információk" pont folytatása:

16. A szerződéskötés feltétele a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy minden szolgálatot teljesítő biztonsági őr rendelkezzen személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal. A teljesítésben részt vevő szakemberek személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolványának másolata legkésőbb a szerződéskötés időpontjában szükséges, a másolatok a vállalkozási szerződés mellékletét képezik. Amennyiben a teljesítésben részt vevő szakemberek személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító dokumentumainak bemutatását nyertes AT elmulasztja, az nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében AK az ajánlatok értékelése során a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést [Kbt. 131. § (4) bekezdés]. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertessége esetén a szolgáltatás ellátásához szükséges munkaerőt biztosítani fogja a szerződés teljes időtartama alatt.

17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

18. AK felhívja a figyelmet, hogy a "IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői" pontban előírt 2., 3. és 4. értékelési szempont szerinti szakemberek nevét az ajánlatban fel kell tüntetni. Amennyiben a szakemberek neve az ajánlatban nem szerepel, a hiány nem hiánypótoltatható.

19. AK felhívja a figyelmet, hogy a 2., 3. és 4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk [Kbt. 69. § (7)].

20. Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

AK megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét. AK célszerűnek tartja, hogy egy gazdasági szereplő végezze őrzés-védelmi

szolgáltatást valamennyi területen, tekintettel arra, hogy AK épületei egy teljes egységet alkotnak, valamennyi egy területen helyezkedik el, így nehéz lenne a területeket jól körül határolhatóan leválasztani, továbbá AK állandó őrzési feladatokat kiegészítve rendeli meg a rendezvények lebonyolításához a plusz őröket, így ha több gazdasági szereplő végezné el a feladatokat, a felosztás nem alkotna egységes őrzés-védelmi szolgáltatást.

AK nem tartja észszerűnek, hogy több gazdasági szereplő végezze el a szolgáltatást, mert az állandó őrzés és a rendezvényi biztosítás azonos, feladatokat nem lehet elkülöníteni, megosztani a felelősséget.

21. Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR). Az ajánlatok felbontásának ideje: 2023. szeptember 13. 13.00 óra. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

23. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.

24. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok

A kizáró okok felsorolása:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.

Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek

rendelkeznie kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedéllyel. A működési engedély érvényessége vonatkozásában a 2005. évi CXXXIII. törvény 7. §-a irányadó.

Az igazolást az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani minden Ajánlattevő:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a személy- és vagyonvédelmi,

valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedély másolatát.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített

- legalább 1 db,

- több (min. 2) helyszínen,

- minimum 45 500 óra/év,

élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:

M.2.a) minimum 1 fő szakmai vezetővel, aki

- felsőfokú rendvédelmi vagy katonai végzettséggel, vagy biztonságszervező I. (OKJ száma: 54 861 01 0000 0000) végzettséggel, vagy a felsoroltak valamelyikével legalább egyenértékű képzettséggel, továbbá

- őrzés-védelmi tevékenység szervezése terén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.b) - M.2.c) legalább 2 fő, "Személy- és vagyonőr" képzettséggel (képzés azonosítószáma: 10323009 / OKJ szám: 32 861 01), illetve azzal legalább egyenértékű képzettséggel rendelkező szakemberrel.

A fenti pozíciók között átfedés nem megengedett. AK a párhuzamos időtartamú, azonos tevékenységre vonatkozó tapasztalatokat a bírálat során kizárólag egyszer veszi figyelembe.

Szakmai felsővezető fogalma alatt AK az AT-nél a szakmai munkát irányító legmagasabb beosztásban lévő vezető szakembert érti. (Például : ügyvezető, vagy vezérigazgató, vagy szakmai igazgató, vagy biztonsági igazgató.)

Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.

Amennyiben az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.

AK felhívja a figyelmet [a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen

felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

A karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése" pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;

- 22/2006 (IV.25) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról;

- 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § szerinti kormányrendelet;

- A belügyminiszter közleménye a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2023. évi összegéről (Magyar Közlöny, 2022. december 28., 74. szám).

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés biztosítékai:

- Késedelemi kötbér: a késedelemmel érintett napon elszámolt, szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a/késedelmes óra mértékű. Maximális mértéke: a havi teljes vállalkozói díj nettó összegének 15%-a.

- Meghiúsulási kötbér: a szerződési időszakból a felmondás gyakorlásakor hátralévő időszakra számított nettó ellenszolgáltatás 15%-a.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).

- A vállalkozási díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően havonként, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint, a számla AK-höz történő benyújtását követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

- AK fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg nyertes AT-t. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: https://kozbeszerzes.hu/
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2., 3. és 4. részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 - 10.

Értékelési részszempontok:

Ár szempont:

1. Nettó ajánlati ár (HUF/fő/munkaóra) / Súlyszám: 70

Minőségi szempont:

2. Az M.2.a) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakembernek az ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata 36 hónapon felüli időtartamának összege (minimum 0, maximum további 24 hónap) / Súlyszám: 14

3. Az M.2.b) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember élőerős őrzés-védelmi tevékenységre vonatkozó szakmai gyakorlatának időtartama (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 8

4. Az M.2.c) alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember élőerős őrzés-védelmi tevékenységre vonatkozó szakmai gyakorlatának időtartama (minimum 0, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 8

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 13/09/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden

kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószámaz EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. ( XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. § -aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.

5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)

létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt

vagy aláírásmintát csatolni.

7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.

8. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

9. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

10. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

11. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.

13. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.

14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában, valamint a 114. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

15. A szerződéskötés feltétele a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján legalább 200 millió Ft/év és legalább 100 millió Ft/kár fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződéssel való rendelkezés a vállalkozási szerződés teljes időtartama (12 hónap) alatt. Az AK által elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási szerződés meglétének igazolása legkésőbb a szerződéskötés időpontjában szükséges, az elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási kötvény másolata a vállalkozási szerződés mellékletét képezi. Az AK által elvárt értékű és időtartamú felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazoló dokumentum bemutatásának elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében AK az ajánlatok értékelése során a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést [Kbt. 131. § (4) bekezdés]. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertessége esetén az AK által előírt felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

A karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a "II.2.14) További információ" pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2023