Usługi - 538454-2020

10/11/2020    S219

Polska-Wrocław: Usługi prowadzenia placówek artystycznych

2020/S 219-538454

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Opera Wrocławska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000278942
Adres pocztowy: Świdnicka 35
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kawińska, Natalia Miłostan
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl
Tel.: +48 713708850
Faks: +48 7137508852
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera.wroclaw.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług artystycznych na rzecz Opery Wrocławskiej w charakterze dyrektora artystycznego

Numer referencyjny: ZP/ZWR/03/2020
II.1.2)Główny kod CPV
92320000 Usługi prowadzenia placówek artystycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług artystycznych na rzecz Opery Wrocławskiej w charakterze dyrektora artystycznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 383 739.84 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług artystycznych na rzecz Opery Wrocławskiej w charakterze dyrektora artystycznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego
Wyjaśnienie:

Wykonawca jest światowej sławy śpiewakiem operowym, posiadającym ogromne doświadczenie artystyczne oraz sieć kontaktów zawodowych, których wykorzystanie może posłużyć do budowania wizerunku i renomy Opery Wrocławskiej na świecie. Jego unikatowe doświadczenie zawodowe dają ogromną możliwość rozwijania linii artystycznej zaproponowanej w konkursie przez nowego dyrektora Opery Wrocławskiej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/ZWR/03/2020
Nazwa:

Świadczenie usług artystycznych na rzecz Opery Wrocławskiej w charakterze dyrektora artystycznego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MV Vocal Art Mariusz Kwiecień
Adres pocztowy: osiedle Parkowe Wzgórze 77
Miejscowość: Mogilany
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 32-031
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 383 739.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 932 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2020