Supplies - 538900-2018

07/12/2018    S236    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Data-processing machines (hardware)

2018/S 236-538900

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Direktsiya „Komunikatsionni i informatsionni sistemi“ — MVR
129010698
ul. „Shesti septemvri“ No. 29
Sofiya
1000
Bulgaria
Contact person: Miroslav Hristov
Telephone: +359 29824090
E-mail: mhristov.cis@mvr.bg
Fax: +359 29885050
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.mvr.bg

Address of the buyer profile: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/oткрита-процедура/преглед/открита-процедура/оп656-18
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР
129010698
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 23
София
1000
Bulgaria
Contact person: Марияна Иванова; Татяна Латинова; Мария Гогич
Telephone: +359 888929402 /+359 888936603 /+359 889781401
E-mail: dcis@mvr.bg
Fax: +359 29885050
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: http://www.mvr.bg

Address of the buyer profile: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на онлайн криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво Confidentiel UE/ЕU Confidential“

II.1.2)Main CPV code
30210000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката включва следните дейности:

1. Доставка на:

— 43 броя криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво Confidentiel UE/EU Confidential включително,

— 3 броя сървъри,

— специализиран софтуер за управление на онлайн криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво Confidentiel UE/ЕU Confidential в комплект с необходимите администраторски смарткарти и четци за смарткарти,

— 100 броя смарткарти за работа със системата.

2. Провеждане на обучения в учебен център на производителя на криптографските средства:

— 6 (шест) служители на възложителя — основен начален курс за потребители,

— 6 (шест) служители на възложителя — курс за напреднали потребители,

— 3 (трима) служители на възложителя — курс за администратори.

3. Осигуряване на гаранционна поддръжка на доставеното оборудване:

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 955 800.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
30230000
30160000
48222000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР, гр. София, ул. „Шести септември“ № 29

II.2.4)Description of the procurement:

Предмета на поръчката включва следните дейности:

1. Доставка на:

— 43 броя криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво Confidentiel UE/EU Confidential включително,

— 3 броя сървъри,

— специализиран софтуер за управление на онлайн криптографски средства за IP среда за обмен на европейска класифицирана информация до ниво Confidentiel UE/ЕU Confidential в комплект с необходимите администраторски смарткарти и четци за смарткарти,

— 100 броя смарткарти за работа със системата.

2. Провеждане на обучения в учебен център на производителя на криптографските средства:

— 6 (шест) служители на възложителя — основен начален курс за потребители,

— 6 (шест) служители на възложителя — курс за напреднали потребители,

— 3 (трима) служители на възложителя — курс за администратори.

3. Осигуряване на гаранционна поддръжка на доставеното оборудване:

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 955 800.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Изграждане, развитие и поддръжка на автоматизирани полицейски информационни системи“, финансиран от фонд „Вътрешна сигурност“.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изискват.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Не се изискват.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участникът да прилага системи за управление на качеството.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 доставка с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, се разбира доставка на мрежово и/или комуникационно оборудване.

Под обем, сходен с обема на обществената поръчка, се разбира изпълнена доставка на стойност минимум 50 % от прогнозната стойност на поръчката.

За доказване на изискването се представят следните документи и доказателства: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът да разполага с квалифициран екип за изпълнението на поръчката, съставен най-малко от:

2.1. Ръководител проект — 1 експерт, притежаващ: висше образование — образователно-квалификационна степен „магистър“ в области „Комуникационна техника и технологии“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Компютърни системи и технологии“ или еквивалент или минимум 5 години професионален опит по специалността; опит в реализацията на най-малко 2 (два) проекта в областта на информационните технологии, включващи изграждане инфраструктура за пренос, съхранение и управление на данни или изграждане на мрежи и технологии за сигурност.

2.2. Архитект техническа инфраструктура — 1 експерт, притежаващ: висше образование — образователно-квалификационна степен „магистър“ в области „Информационни и комуникационни технологии“ или „Компютърни системи и технологии”“, или „Комуникационна техника и технологии“, или еквивалент; опит в реализацията на най-малко 1 (един) сходен проект в областта на информационните технологии, включващ изграждане инфраструктура за пренос, съхранение и управление на данни или изграждане на мрежи и технологии за сигурност.

2.3. Специалист „Комуникационно и мрежово оборудване“ — 1 експерт, притежаващ: висше образование — образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в области „Информационни и комуникационни технологии“ или „Компютърни системи и технологии“, или „Комуникационна техника и технологии“, или еквивалент; опит в реализацията на най-малко 1 (един) сходен проект в областта на информационните технологии, включващ изграждане инфраструктура за пренос, съхранение и управление на данни или изграждане на мрежи и технологии за сигурност.

За доказване на изискването се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалент с обхват на дейност, идентичен или сходен с предмета на поръчката;

За доказване се представя сертификат ISO EN 9001:2015 или еквивалент с обхват на дейност, идентичен или сходен с предмета на поръчката, който удостоверява съответствието на участника със стандарта за управление на качество.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2019
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/01/2019
Local time: 14:00
Place:

гр. София, ул. Шести септември № 29, дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП, при наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в процедурата, при наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, при обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие и/или изискване, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, или който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация, не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП, както и когато в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, или е допуснал аритметична грешка в ценовото предложение.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Възложителят определя 20 % от размера на гаранцията за изпълнение да е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора за обществена поръчка.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/12/2018