Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 55966-2020

05/02/2020    S25

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2020/S 025-055966

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72026553
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szőke Dóra
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655630
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volan-buszpark.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.volan-buszpark.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001655562019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001655562019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

60db M3/II. kat.autóbusz beszerzése (PÜI lízingsz)

Hivatkozási szám: EKR001655562019
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új vagy Újszerű, alacsony belépésű, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében.

Mennyiség: 60 db

Az újszerű definíció alatt Ajánlatkérő az alábbit érti: az egyes autóbuszok 1. forgalomba helyezésének ideje nem lehet korábbi mint, 2019. március, illetve az ajánlati felhívás feladásának pillanatában a futásteljesítmény (km telítettség) nem lehet több, mint 150 000 km, egyik autóbusz esetében sem.

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszok mindegyikének azonos gyártmányúnak és kivitelűnek (egyformának) kell lennie.

Folytatás: "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" pontban

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új vagy Újszerű, alacsony belépésű, 2 tengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében.

Mennyiség: 60 db

Az újszerű definíció alatt Ajánlatkérő az alábbit érti: az egyes autóbuszok 1. forgalomba helyezésének ideje nem lehet korábbi mint, 2019. március, illetve az ajánlati felhívás feladásának pillanatában a futásteljesítmény (km telítettség) nem lehet több mint 150 000 km, egyik autóbusz esetében sem.

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszok mindegyikének azonos gyártmányúnak és kivitelűnek (egyformának) kell lennie.

M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat és trolibuszokat érti. A járműkategória alábontása (M3/II): a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II. osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amely nem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.

Az ajánlat tárgyát képező járművekre vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és szolgáltatójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania, az ajánlat elkészítéséhez figyelembe kell vennie.

Amelyek az alábbiak:

— 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről,

— 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

Az Ajánlatkérés új, vagy újszerű autóbuszokra szól, 2019. március vagy azutáni forgalomba helyezéssel. Az autóbuszokat érvényes MAGYARORSZÁGi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint olyan bejegyzést, amely alapján az autóbusz alkalmas közforgalmú személyszállítás végzésére.

Valamennyi – a vonatkozó előírásokban rögzített – szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel (5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet tartalmazza).

Amennyiben újszerű autóbuszok kerülnek megajánlásra, és az autóbuszok rendelkeznek gyártói jótállással, Ajánlattevőnek kötelessége biztosítania a gyártói jótállást változatlan formában annak teljes hátralévő időtartama alatt.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

"II.1.4) Rövid meghatározás:" pont folytatása:

M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat és trolibuszokat érti. A járműkategória alábontása (M3/II): a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II. osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amely nem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: 1. 9 éves szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 108
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10.§ 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

B) Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:

SZ.1.)

Az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4) – (9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására be kell nyújtani a tárgyi szolgáltatás nyújtására feljogosító érvényes hatósági engedélyének másolatát.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11) bek. is irányadók.

SZ.1.)

Alkalmatlan a pénzügyi szolgáltatást üzletszerűen végző gazdasági szereplő amennyiben nem rendelkezik a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységre vonatkozó, Hpt. 3. § (3) bekezdése szerinti, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB-nek a kiadott engedélyével.

(Kbt.65.§(1)bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Kr.21.§(1) bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

"III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.

Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett.

A szerződéseskötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumrészét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosíték: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:

M.1) A Kr.21. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciái (továbbiakban: ref) ismertetését.

A ref.-át a Kr.22.§ (3)-(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesülés egyértelműen megállapítható legyen),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11a) bek. rendelkezéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 30 darab új és/vagy használt autóbusz bérbeadására és/vagy pénzügyi lízingbe adására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Folyamatos teljesítés esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A§ alapján ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző kilenc éves (108 hónapos) időszakon belül megkezdett és hat éves (72 hónapos) időszakon belül eső tényleges teljesítéseket veszi figyelembe.

Egy referenciaelőírás több szerződéssel is igazolható.

A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Árubeszerzés pénzügyi lízing konstrukcióban.

Ajánlatkérő az autóbuszok gépértékének 10 %-t kitevő önrészt vállal.

Lízing konstrukció: - finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal,

Futamidő: szerződéskötés minimum 30., legfeljebb 90. napjától számított 108 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért) legfeljebb 3 hónapos (Ajánlatkérő 3 hónap alatt 90 napot ért) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

Finanszírozás devizaneme: HUF

Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 3 % értéket.

Folytatás: "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság" pontban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/03/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/03/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum:.zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.

3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.

4) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5) AK az eljárásban való részvételt nettó 15 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401000-00029696-00000002 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (a részletszabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák)

6) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Felolvasólapot (EKR űrlap)

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) (EKR űrlap)

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

— Nyilatkozatot a gyártói jótállás vonatkozásában

— a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír

8) AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9) A IV.2.6)pontban írt2 hónap alatt AK60 napot ért (az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik)

10) A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

11) A szakmai ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-ét.

14) Irányadó idő: CET

15) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.

16) Ponthatár: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer:

1. részszempont-fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza. Az 1. értékelési részszempont előírására a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) pontjának megfelelően került sor az energiahatékonysági előírások tekintetében, az értékelő táblázatok kitöltésével (figyelemmel a Kbt. 78. § (1) bek-re).

17) FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241, Dr. Takács Éva 00526

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.3) pont folytatása:

18) Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont körében az Értékelési táblázat A.3.” A lízing ügyleti kamatfelárának jelenértéke” táblázatának „F” (Megajánlott éves kamatfelár (%)) oszlopában meghatározott érték vonatkozásában a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján a megajánlható éves kamatfelár mértékének maximumát 3 %-ban határozza meg (az egyes sorok vonatkozásában külön-külön) és felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ezen értéket meghaladó kamatfelárat tartalmazó ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

19) Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

20) A közbeszerzési eljárásban azonos típusú autóbuszok beszerzésére kerül sor, amelyre tekintettel további részajánlattétel nem biztosítható. A volumenhatásból várható árkedvezmény és az egységes üzemeltetés is ésszerűtlenné tenné a részajánlattétel biztosítását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/02/2020