Szolgáltatások - 630716-2022

14/11/2022    S219

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2022/S 219-630716

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Technológiai és Ipari Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: 15764412241
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
E-mail: bernadett.fucsko@tim.gov.hu
Telefon: +36 17956535
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/tim
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kieg. kormányzati szakpolitikai feladatok 2022 (2)

Hivatkozási szám: EKR001381742022
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó további kiemelt, kiegészítő kormányzati szakpolitikai feladatok ellátása, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek elvégzése vállalkozási szerződés keretében, a felhívás II.2.4) pontjában és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 258 400 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Tanulmányok benyújtásának helyszíne: AK székhelye

tanácsadási tevékenység végzésének helye: központi kormányzati intézmények Magyarország területén

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó további kiemelt, kiegészítő kormányzati szakpolitikai feladatok ellátása, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek elvégzése vállalkozási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett.

A jelen közbeszerzési eljárás alapján megrendelésre kerülő tevékenységek kapcsolódnak az ajánlatkérő és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány - Századvég Konjunktúrakutató Zrt. konzorcium közös ajánlattevők által kötött, kormányzati szakpolitikai tanácsadás (2020-2022) tárgyú vállalkozási szerződés (mint alapprojekt) szerinti tevékenységhez.

A Kormány külpolitikai tevékenységéhez és döntéshozatalához elengedhetetlen egy, a hazánkat, a mindenkori magyar Kormányt, illetve Európát, mint földrajzi területet, valamint az Európai Uniót érintő aktuális és nagyobb volumenű ügyeket vizsgáló, a teljes Európai Unió lakosságára (valamint az EU-val szoros gazdasági, politikai, kulturális, földrajzi kapcsolatban álló néhány további ország lakosságára) reprezentatív közvéleménykutatás-sorozat lebonyolítása. A felmerülő témáknak reflektálniuk kell a lakosságot érintő legfontosabb társadalmi ügyekre (többek közt: bevándorlás, szubjektív gazdasági helyzetkép, jövőkép, tágan értelmezett politikai események, személyek megítélése, felmerülő döntési opciók előzetes hatásvizsgálata stb.)

Ennek érdekében felmérést kell végezni az EU tagállamaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Nagy-Britanniában, kiegészítve a Balkán országaival (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Törökország és Moldova), összesen 38 országban.

A kutatás olyan aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az egyes országok közvéleményében, melyek terén az egyes tagállami és az európai közvéleményben tapasztalható attitűdök a kormányzati döntéshozatal szempontjából kiemelten fontos információtartalommal bír. A kutatás kiemelt erőssége, hogy a kutatási kérdések és a kérdőív - az országspecifikus témákat leszámítva, mint például a helyi politikai szereplők megítélése - ezekben az országokban mind megegyezik. Fontos továbbá, hogy a kérdéstematikának az egész EU-ra és a vonatkozó országok lakosságára illeszkednie kell, azaz kizárólag olyan témaköröket vizsgál, amelyre egész Európa területén reflektálni képesek az adatközlők.

1.1. Adatfelvételi tevékenység az alábbi módszertani megkötésekkel minden országban egységesen:

- CATI módszer

- 1 000 fős minta országonként

- reprezentatív minta a legfontosabb szociodemográfiai dimenziók szerint az egyes országokban (korcsoport, nem, befejezett iskolai végzettség és településtípus szerint)

- A kiválasztásból eredő torzításokat súlyozási eljárással szükséges korrigálni.

- célcsoport: felnőtt korú lakosság (18+)

- a kérdőív hossza átlagosan 15 perc

- országonkénti nyelvi kérdőív mutációk (az adott ország hivatalos nyelveinek mindegyikén)

- az adatfelvétel eredménye (gyakoriság) országonként egy darab és egy összesített grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xls) formátumban

1.2. Kvantitatív közvéleménykutatási elemzés az EU tagállamaira, Norvégiára, Svájcra, Nagy-Britanniára, kiegészítve a Balkán országaival (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Törökország, Moldova), összesen 38 országra vonatkozóan, amely aktuális társadalmi, politikai és közéleti témákat vizsgál az európai, valamint az egyes országok közvéleményében az alábbi paraméterek szerint:

- Az elemzés alapját országonként egy darab és egy összesített grafikus MS Power Point (.pptx) és MS Excel (.xlsx) formátum képezi

- Elemzés minden ország önálló eredményeiről

- Összegző elemzések az EU összes országának, valamint a kutatásban résztvevő további országok eredményeiről

Karakterkorlátozás miatt folytatás a "V.3) További információk" pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

Ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, „kormányzati szakpolitikai tanácsadás (2020-2022)” tárgyában (TED 2020/S 041-097069), mely ajánlati felhívása VI.4.3) pont 7) alpontja jelezte, hogy az Ajánlatkérő az Előzmény eljárás által megvalósított alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kieg. kormányzati szakpolitikai feladatok 2022 (2)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19228053241
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sarkozi.eszter@szazadveg.hu
Telefon: +36 202808140
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Századvég Konjunktúrakutató Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27094974241
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sarkozi@szazadveg.hu
Telefon: +36 202808140
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 258 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az ajánlattevő adószámát:

Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10. asz.: 19228053-2-41, - nem tartozik a Kkvt. hatálya alá) - Századvég Konjunktúrakutató Zrt. (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10., asz.: 27094974-2-41, mikrovállalkozásnak minősül) Közös Ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2022