Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 643197-2020

Submission deadline has been amended by:  119222-2021
31/12/2020    S255

Polska-Warszawa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2020/S 255-643197

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 45/20/LPI/1/PZP/33
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 134
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Karp
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Tel.: +48 539188648
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cpk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”

Numer referencyjny: 170/20/KRI/16/PZP/JK/94
II.1.2)Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla odcinka Katowice – Jastrzębie – Godów – granica państwa, którego celem jest analiza przebiegów nowej linii kolejowej, wykonanie analiz technicznych, środowiskowych oraz ekonomicznych i na ich podstawie rekomendacja wariantu inwestorskiego w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. Ponadto przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych oraz studium geologicznego na potrzeby opracowania Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla wariantu inwestorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (dalej jako „Studium” lub „STEŚ”) dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa” (dalej jako “Projekt”).

Projekt obejmuje odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 zawierający się pomiędzy stacjami Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru wariantu) i granicą państwa, jej przedłużenie po stronie czeskiej do Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika wraz z następującymi powiązaniami z infrastrukturą PKP PLK S.A.:

• z linią kolejową nr 140 (w zależności od wariantu) na odcinku pomiędzy stacjami Łaziska Górne i Mikołów – powiązanie zapewniające zjazd z linii nr 170 na linię nr 140 w kierunku stacji Mikołów;

• z linią kolejową nr 169, powiązanie zapewniające zjazd w kierunku stacji Łaziska Średnie, Tychy (w zależności od wariantu);

• z linią kolejową nr 148, pomiędzy stacjami Rybnik a Szczejkowice, powiązanie obukierunkowe zapewniające zjazd z przyszłej linii kolejowej nr 170 w kierunku Rybnika oraz Żor;

• z linią 158 w pobliżu stacji Wodzisław Śląski i planowanego przystanku Wodzisław Śląski Centrum.

Wykonawca musi uwzględnić transgraniczny aspekt projektu. W tym zakresie niezbędna będzie współpraca z SZ – czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej. Współpraca ta będzie koordynowana przez Zamawiającego. Dodatkowym aspektem niezbędnym do uwzględnienia jest lokalizacja stacji granicznej, w zakresie której należy dokonać uzgodnień z odpowiednimi organami państwowymi.

Dla całego przebiegu planowanej linii Katowice – Ostrawa należy wykonać zakres prac analitycznych ujętych i uszczegółowionych w rozdziałach 4.1, 4.2 i 4.3 OPZ. Pozostałe prace, w tym zakres techniczny ograniczone są do odcinka granica państwa – Katowice Piotrowice/Katowice Podlesie będą wymagały uzgodnień ze stroną czeską w celu zachowania spójności i komplementarności projektu.

Dla odcinka linii nr 139 pomiędzy stacjami Katowice a stacją Tychy, prowadzone są już prace studialne w ramach Studium wykonalności zleconego przez PKP PLK S.A. Kwestie włączenia planowanej linii 170 należy uzgodnić z wykonawcą lub z rezultatami ww. studium.

W miejscach włączeń do istniejących linii kolejowych Wykonawca powinien uwzględnić potencjalne projekty zgłaszane w ramach programu Kolej+ o ile poziom szczegółowości informacji o nich będzie to umożliwiał, np. dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 140 czy budowę przystanku Wodzisław Śląski – Centrum. Kwestie te wymagają uszczegółowienia w ramach prac Wykonawcy i przeprowadzenia uzgodnień z PKP PLK S.A. oraz władzami samorządowymi i Zamawiającym.

Wykonawca STEŚ zobowiązany jest do wzajemnej koordynacji prac z Wykonawcami powyższych projektów (przyjmując za priorytet harmonogram realizacji STEŚ).

W ramach Projektu Wykonawca realizuje prace przewidziane dla Etapów II, III i IV Studium. Rezultaty prac Etapu I stanowiące punkt wyjścia do prac Wykonawcy zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Uszczegółowienie informacji na temat zakresu analiz Etapu I znajduje się w rozdziale 3 OPZ.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Tom III SIWZ.

3. Instrukcja Dla Wykonawców (IDW) stanowi Tom I SIWZ.

4. Wzór umowy stanowi Tom II SWIZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 496
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Utworzenie nowej kompleksowej transgranicznej linii w ramach sieci TEN-T łączącej rejony Katowic i Ostrawy (Faza I)", nr działania 2019-PL-TA-0064-S

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp (Upzp) tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Przez pojęcie" SmartPzp" należy rozumieć platformę pod adresem https://portal.smartpzp.pl/cpk

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w powyższym zakresie.

1. Z Postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców:

1) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z Postępowania na podstawie Upzp:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c i pkt 15-23,

b) art. 24 ust. 1 pkt 14 Upzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Upzp – zgodnie z art. 133 ust. 4,

c) art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4

2) którzy nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu określonych w ust. 2, uszczegółowionych przez Zamawiającego w Rozdziale VI IDW.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Upzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Upzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia każdy z takich Wykonawców z osobna zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w ust. 1.

9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Upzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział

W przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

10. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Upzp Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.

11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający za spełniających warunek udziału w Postępowaniu uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

a) posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 2 500 000,00PLN, w każdym roku;

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

2. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu,

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej powyżej:

a) część sprawozdania finansowego –rachunek zysków i strat, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających aktywa i zobowiązania – za ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe,

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA I – W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawcy składają łącznie.

UWAGA II – W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, należy przedłożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunek udziału w Postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że:

1. posiada odpowiednie doświadczenie tj.w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: opracował minimum dwie Dokumentacje Wstępne, każda dla budowy lub przebudowy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej o:

a)zakładanej prędkości projektowej minimum 160 km/h, oraz

b)długości przynajmniej 50 km z minimum jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem inżynieryjnym takim jak: most lub tunel, lub wiadukt, oraz

c)zakładanym obciążeniu ruchu minimum 20 par pociągów na dobę.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz usług - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 8 do IDW – wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.

2. dysponuje Personelem Kluczowym skierowanym do realizacji Zamówienia o następujących kwalifikacjach:

a)Kierownik Projektu:

— Wykształcenie wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie

— certyfikat metodyki zarządzania projektami na poziomie Prince2 Practitioner lub PMP, lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, lub MBA z zakresu zarządzania projektami.

Jeżeli studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie ukończone zostały na kierunku zarządzanie projektami nie jest niezbędne przedstawienie certyfikatu metodyki zarządzania projektami na poziomie Prince2 Practitioner lub PMP, lub ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami lub MBA z zakresu zarządzania projektami.

Kwalifikacje: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu Dokumentacji Wstępnej w charakterze kierownika projektu po stronie wykonawcy dla budowy lub przebudowy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej o:

+zakładanej prędkości projektowej minimum 160 km/h,

+długości przynajmniej 50 km z minimum jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem typu most lub tunel lub wiadukt zakładanym obciążeniu ruchu minimum 20 par pociągów na dobę.

b)Koordynator Grupy Roboczej Prognozy Ruchu

Kwalifikacje: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 Dokumentacje Wstępne obejmujące prognozy ruchu dla infrastruktury liniowej dla odc. co najmniej 15 km z wykorzystaniem międzygałęziowego modelu ruchu.

c)Koordynator Grupy Roboczej Analizy Ruchowo-Eksploatacyjne

Kwalifikacje: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 5 analiz ruchowo – eksploatacyjnych w zakresie ruchu kolejowego, w tym:

+co najmniej 2 analizy na potrzeby realizacji Dokumentacji Wstępnej lub dokumentacji obejmującej projekt budowlany w charakterze eksperta ds. analiz w zakresie ruchu kolejowego, gdzie przedmiotem opracowania był obszar odwzorowany w modelu mikrosymulacyjno – analitycznym, obejmujący przynajmniej jedną stację węzłową wyposażoną w co najmniej 35 rozjazdów,

+co najmniej 3 analizy na potrzeby realizacji Dokumentacji Wstępnej lub dokumentacji obejmującej projekt budowlany, gdzie przedmiotem opracowania był obszar samodzielnie odwzorowany w modelu mikrosymulacyjno – analitycznym obejmujący przynajmniej jedną stację węzłową.

d)Koordynator Grupy Roboczej Projektowanie / Projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń

Kwalifikacje: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu (po stronie wykonawcy lub zamawiającego) jako projektant lub koordynator branżowy w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych co najmniej 1 dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentacji Wstępnej dla budowy lub przebudowy linii kolejowej definiowanej wg TSI jako P4 lub o analogicznych parametrach.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

e) Ekspert w branży mostowej

— Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń

— Kwalifikacje: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu (po stronie wykonawcy lub zamawiającego) jako projektant lub koordynator w branży mostowej co najmniej 2 dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentacji Wstępnych obejmujących łącznie co najmniej:

+ 1 dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentację Wstępną w zakresie budowy lub przebudowy mostu lub wiaduktu kolejowego,

+ 1 dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentację Wstępną w zakresie budowy lub przebudowy tunelu kolejowego lub drogowego.

f) Ekspert w branży kolejowe sieci trakcyjne

— Uprawnienia uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

— Kwalifikacje: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu (po stronie wykonawcy lub zamawiającego) jako projektant lub koordynator branżowy w branży kolejowe sieci trakcyjne co najmniej 2 dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentacji Wstępnych w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej dla budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie łącznie co najmniej 1 szlaku i 1 stacji kolejowej, obejmującej przynajmniej 4 tory główne

g) Ekspert w branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym

— Uprawnienia: budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń

— Kwalifikacje: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu (po stronie wykonawcy lub zamawiającego) jako projektant lub koordynator branżowy w branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym co najmniej 2 dokumentacji projektowych (obejmujących projekt budowlany lub projekt wykonawczy) lub Dokumentacji Wstępnych dla budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie łącznie co najmniej 1 szlaku i 1 stacji kolejowej, obejmującej przynajmniej 4 tory główne, wyposażonej w komputerowe systemy urządzeń stacyjnych SRK (sterowania ruchem kolejowym).

Przez sformułowanie „zrealizował”, „brał udział”, „wykonał”, „opracował”, itp. Zamawiający rozumie udział danej osoby w opracowaniu dokumentacji przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jeżeli okres opracowywania dokumentacji był krótszy, to przez ten okres.

Przez sformułowanie „Dokumentacja Wstępna” Zamawiający rozumie opracowanie:

• Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego lub

• Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami koncepcji programowej lub

• Studium Wykonalności.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1186) (dalej: „Prawo Budowlane”) przez budowę Zamawiający rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przez przebudowę Zamawiający rozumie wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Wskazane przez Wykonawcę osoby mogą pełnić funkcje Koordynatora poszczególnych Grup Roboczych tylko w jednej dziedzinie. Na stanowisko Kierownika Projektu wskazana zostanie oddzielna osoba, która nie będzie łączyć innych funkcji w Projekcie.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz osób - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 150 000,00 PLN.

Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 Upzp w zależności od wyboru Wykonawcy. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz zgodnie z rozdziałem XI IDW.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w Formularzu Ofertowy, zgodnie z rozdziałem XXI IDW.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

— jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z nich,

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VII ust. 9 IDW składa każdy z nich,

— są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII, przy czym:

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 8 pkt 1 IDW składa każdy z nich,

b) dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 8 pkt 2 lub 3 IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2–3 IDW.

Pozostałe informacje są w rozdziale IX IDW.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w Wzorze umowy (WU) – Tom II SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 197-478091
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/04/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu w formie JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik 3 do IDW. Zasady wypełniania JEDZ zostały zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także JEDZ oraz dokumenty wymienione w ust. 3 dotyczące każdego z tych podmiotów.

3. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f Upzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) i pkt 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o wydaniu lub braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 7 do IDW),

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 7 do IDW);

UWAGA I – W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokumenty wymienione w lit. a-c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

O Zamówienie.

UWAGA II – W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów dokumenty wymienione w lit. a-c składa także podmiot, który udostępnia Wykonawcy zasoby.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na SmartPZP informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca przekazuje oświadczenie na zasadach określonych w Rozdziale X IDW.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a)-c) składa dokumenty określone w Rozdziale VII ust. 10 -15 IDW.

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem portalu SmartPzp (https://portal.smartpzp.pl/cpk).

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Wykonawca składając ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie zasad zarządzania i jest zobowiązany do stosowania tych zasad przy realizacji przedsięwzięcia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020