Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 656852-2022

25/11/2022    S228

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 228-656852

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Csilla
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 303529235
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001531462022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001531462022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SMKMOK Marcali kastély tervezés

Hivatkozási szám: EKR001531462022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Marcali kastély és környezetének felújítása és funkcióváltásához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Hermina út 49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése (tervezés, jogosultsághoz kötött) a tervezési programban meghatározottak szerint.

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Marcali kastély 8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21. szám Marcali belterület 1603/1 helyrajzi szám - létesítményeinek felújításával kapcsolatos teljeskörű tervezési feladatok ellátása.

- Vázlatterv és végleges Tervezési Program készítése

- Engedélyes tervek készítése

- Építési Engedély megszerzése

- Kiviteli tervek elkészítése: A kiviteli tervek elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy elvárás a Kórház folyamatos működésének és a zavartalan betegellátásának biztosítása.

A generáltervezés során elvégzendő feladatok az épületekre vonatkozóan: összes bontás: nettó 4 145 m2; összes felújítás: nettó 11 515 m2; összes új építés: bruttó 3 965 m2.

Alább részletezve:

- kastély (műemléki épület) rekonstrukciójának megtervezése: felújításra kerülnek a homlokzatok, határoló elemek, kicserélésre kerül a teljes villamos- és gépészeti hálózat; kialakításra kerül egy skill labor; összesen nettó: 3 260 m2

- Egyéb felújítandó épületek nettó 1 700 m2

- az egészségügyi ellátást biztosító „D” és „M” épületek teljeskörű rekonstrukciójának megtervezése: kicserélésre kerülnek a határoló szerkezetek, villamos- és gépészeti rendszerek és környezetbarát hőenergetikai rendszerek és megújuló energiaforrások kerülnek beépítésre a helyi lehetőségeknek megfelelően, illetve felújításra és bővítésre kerülnek a gyógyászati gázellátás rendszerek összesen nettó: 6 555 m2

- Lebontásra kerülnek a gazdasági épületek (nettó 153 m2), az igazgatási épület (nettó 920 m2), a gyerekosztály (nettó 920 m2) volt épülete, a konyhaépület (nettó 1 600 m2) és egyéb bontandó épületek (nettó 552 m2)

- új épület tervezése átmeneti ellátás biztosítására bruttó 3 490 m2

- közforgalmú gyógyszertár tervezése új építés, bruttó 475 m2

- Kastélypark rekonstrukció megtervezése: kert nettó 31 500 m2, melyből burkolt felület (utak, járdák) nettó 13 400 m2

A kastély épülete műemléki védelem alatt áll (nyilvántartott műemléki érték) és műemléki környezetben található.

A tervek mennyiségét és formátumát a szerződés tervezet VII. pont 3. alpontja tartalmazza. A tervezési feladat részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, G jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, V jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, T jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Súlyszám: 12,5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A II.2.7) pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet tartalmazza. A teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.

3. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.

4. A 2-5. értékelési részszemponttal kap.-ban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bek.-ben foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre von.-ó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre von.-óan csatolt dok. tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre von-ó dok. hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

AK a 2- 5. értékelési részszempontok esetében az alkalmassági követelményeknél előírtakon felül szerzett szakmai gyakorlatot (db) értékeli.

AK az M2)1. M2)2. M2)3. M2)4. alk.-i min.köv-re bemutatott szakemberek többlettap.-át értékeli a 2-5. ért. részszempontok esetében.

AK a Kbt. 77. § (1) bek.-e szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 db-ban határozza meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bek.-e alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bek. b) pontja nem alkalmazandó.

A II. 2. 5. pontban meghat. egészségügyi intézmény, létesítmény megfogalmazás alatt AK az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában foglaltakat érti.

Az értékelési részszemp-hoz kapcsolódó részletes leírás a közbesz-i dok-ban található.

III.1.3) pont folytatása.:

B) AT és/vagy a kap. rend-re bocsátó szerv. nyil.-t, amely tartalmazza:

a) a szakember nevét,

b) az eljárást megindító felhívásban előírt alk. felt.-re való megfelelés részletes bemutatását, az alábbi tart.-mal:

ba) az adott szakemberrel igazolni kívánt alk-ii min.köv. számának megjelölését;

bb) a megajánlott szakember

- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal még nem rend., úgy az ajánlattételi határidőig szerzett min.köv.-nek megfelelő szakmai gyak-nak időtartamát (hónap), valamint a végz-t/képz.-ét vagy

- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal már rendelkezik, úgy a kamarai nyilvt-iszámát és a jogosultság megszerz.-nek időp.-t,

A szakmai tap./gyak. alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alk. min.köv-ei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen: a) a releváns szakmai tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva), b) a szakmai tapasztalat rövid leírása c) szakember munkahelyének megnevezése].

Az AK a szakmai tap-ot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető szakmai tap.-ok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tap.-i idő kiszámítása és megadása során.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetében, a szerződés telj.-e során rend.-re fog állni. [Kr. 21.§ (3) bek. b) pont]

Amennyiben az adott szakember a szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy:

- a szükséges képz./végz. az azt igazoló dok.-k (bizonyítvány, oklevél) benyújtása.

- csatolandó továbbá ATi nyil. arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti kamarainyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől valóvisszalépésének minősül a Kbt.131.§ (4) bek. alapján.

Amennyiben az M.2.1-M.2.5. pontok szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.

AT-nek a műszaki-szakmai alk. igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a Kr. 21-22.§-ai szerint kell eljárnia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-re. A bírálat során AK a Kbt. 69.§ alapján jár el. Min. AT-k tek.-ben a a Korm. rend. 19. § (7) bek. szerint jár el AK.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Az M1)-M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

Előzetes igazolás:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1 2016.), az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§ (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:

Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:

SZ1) (Közös) ajánlattevő (AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Előzetes igazolás:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Igazolás:

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat AT nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek.)

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján.:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított AT-nek.

M1) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.

Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,

c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A szakember bemutatása során csatolandók:

A) Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, a szakember nevét, a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában (űrlap);

Folytatás a II.2.14) pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbiak szerinti referencia munkákkal:

M1.1) legalább nettó 8. 500 m2 alapterületű referencia munka, amely meglévő épület felújításának, illetve új épület építésének és/vagy átépítésének és/ vagy bővítésének engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére vonatkozik.

M1.2) legalább 1 db nettó 2 100 m2 műemléki épület tervezési referencia munka, amely meglévő épület felújításának és/vagy átépítésének és/ vagy bővítésének engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére vonatkozik.

M1.3) min. nettó 4 500 m2 alapterületű egészségügyi létesítmény tervezésében szerzett referencia, amely során gyógyászati gázellátás kiviteli tervezése megvalósult, és labortechnológiai tervezést is tartalmazott.

Az M1) pont szerinti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb öt szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.

Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére ( vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 35. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.5) Legalább 1 fő OT-M-T és/vagy OT-G-T és/vagy OT-R-T kamarai tanúsítással, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

Az M2.5) szakemberrel kapcsolatban irányadó a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozat tanúsításhoz szükséges feltételrendszere.

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az OT-M-T és/vagy OTG-T és/vagy OT-R-T tervezési feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a ATk egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó fenti M2.5 pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013.(VII.11.) Kr. Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Nyertes ajánlattevő Vállalkozó 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult. Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.

A kifizetés a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint történik.

Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés szerinti rendelkezést is.

A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződés megerősítése:

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 2,5%-a (kettő és fél százaléka), jólteljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 2,5%-a (kettő és fél százaléka).

A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a), szerződésszegési kötbér mértéke (felek által elismert 200 000,- Ft /szerződésszegés), a kötbér maximuma 10 500 000,- Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 20 (húsz) százaléka.

Jótállás: 60 hónap.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/12/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/12/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan a Kbt. 68.§, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.

2. A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022.12.01. 11:00 óra Találkozás helye: SMKMO Marcali kastély,8700 Marcali, Széchenyi utca 17-21.,Kórház főbejárat. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3. AK IV.2.6. pont esetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.

4. AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

5. Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát is (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

- Egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)

6. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni.

7. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

8. AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re figyelemmel közbesz.-i elj.-ban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodást az ajánlatba csatolni kell.

9. AK a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.

10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László, lajstromszám: 00172

11. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat. Az értékelési szempontok tekintetében adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont. AK az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás; a 2-5. értékelési szempont tek-ben pontkiosztás módszerét alkalmazza.

12. Ha az ajánlattevő a 2-5. értékelési részszempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott szakember(ek) nevét tartalmazó nyilatkozatot és a szakember(ek) aláírt szakmai önéletrajzát, (amelyből egyértelműen megállapítható a szakember végzettsége/képzettsége), valamint a szakember végzettségét/képzettségét igazoló okirat másolatát.

A szakember aláírt szakmai önéletrajzának tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a szakember neve,

- a szakember végzettsége/képzettsége

- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

- a szakember nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az értékelési részszempontra megajánlott szakember(ek) nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban fel kell tüntetni.

A Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál több ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell az M2) alkalmassági minimumkövetelmény(ek) tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot.

Ajánlatkérő az M2.1), M2.2), M2.3), M2.4) alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakemberek többlettapasztalatát értékeli a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában.

13. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

14. Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 1 fő organizációs folyamatokat tervező szakemberrel, aki min. 1 db nettó 2500 m2 alapterületű nyilvántartott műemléki értékű épülethez kapcsolódó építési munkafolyamatok, technológiai folyamatok térbeli és időbeli szervezése, valamint az építés helyi organizációs folyamatainak tárgyú szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötésre rendelkezni fog a jelen pontban nevezett szakemberrel.

15. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be legalább 2 ajánlatot.

16. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

17. Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

18. AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

19. Jelen ajánlati felhív-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a 322/2015. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.

Folyt. a VI.4)3 pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.3) További információk pont folytatása:

20. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben rögzített időpontig- a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával összhangban a Szerződés teljesítéséhez szükséges, érvényes, az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő tervezői szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következő mértékre: 50 000 000 HUF/káreseményenként és 100 000 000 HUF/év.

21. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

22. További információkat a KD tartalmaz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2022