Dostawy - 67745-2017

Wyświetl widok skrócony

22/02/2017    S37

Polska-Warszawa: Moździerze

2017/S 037-067745

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2009/81/WE(Obrona)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Marciniak
E-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873423
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 60 mm moździerzy LM-60D PLUTON.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2017-2019 60 mm moździerzy LM-60D PLUTON, w ilości 603 kpl., w tym:
— w 2017 r. – 135 kpl.;
— w 2018 r. – 216 kpl.;
— w 2019 r. – 252 kpl.,
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35322400 Moździerze

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 mm moździerzy LM-60D PLUTON, które zostały specjalnie zaprojektowane do potrzeb wojskowych, zgodnie z dokumentacją techniczną – rys. nr 4141.0.0.0000, zatwierdzoną do produkcji seryjnej przez Szefa Oddziału Uzbrojenia i Środków Bojowych Departamentu Rozwoju i Wdrożeń MON, orzeczeniem nr 26/Uzbr. z dnia 18.10.1999 r. i zostały wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych RP Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 195 z dnia 02.08.2000 r. Są one przeznaczone są do użycia jako broń pododdziałów desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i piechoty górskiej do niszczenia siły żywej i środków ogniowych przeciwnika, na przeciwstokach, w wąwozach i za przeszkodami oraz w warunkach wysokiej zabudowy, niszczenia punktów obserwacyjnych i lekkich umocnień. Jednocześnie moździerze występują w poz. ML2a załącznika do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146/1 z późn. zm.) – „Wykaz przedmiotów związanych z obronnością”, który obejmuje broń lufową, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerną, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa, działa bezodrzutowe, broń gładkolufową oraz ich urządzenia redukcyjne. Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiot zamówienia wyczerpuje definicję sprzętu wojskowego, określoną w art. 2 pkt 8a Ustawy, co w pełni uzasadnia przeprowadzenie postępowania na zasadach określonych w Rozdziale 4a „Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” Ustawy. Zamawiający oczekuje wznowienia dostaw 60 mm moździerzy LM-60D PLUTON przez dotychczasowego wykonawcę, tj. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., który aktualnie realizuje umowę nr IU/274/VI-69/ZO/WR/DOS/SS/2013 na dostawę 108 kpl., w latach 2014 – 2017 oraz, aby dostarczone wyroby spełniały wymagania taktyczno-techniczne i parametry jakościowe zawarte w powyższej umowie. Wynika to z konieczności unifikacji sprzętu wojskowego oraz zabezpieczenia potrzeb etatowych nowo formowanych pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozyskanie innych moździerzy może spowodować niekompatybilność pozyskiwanego SpW z moździerzami LM-60D, już wprowadzonymi i użytkowanymi w SZ RP, oraz nieproporcjonalnie duże trudności w ich użytkowaniu, utrzymaniu i zabezpieczeniu logistycznym. Skomplikowałoby to funkcjonowanie istniejącego już podsystemu technicznego w zakresie techniki lądowej, który został utworzony do zapewnienia obsługi i napraw moździerzy LM-60D, w okresie ich docelowej normy eksploatacji wynoszącej 30 lat. Ponadto wymusiłoby to konieczność stworzenia nowego, niekompatybilnego z dotychczasowym, odrębnego podsystemu zabezpieczenia logistycznego przeznaczonego dla przedmiotowego SpW, a dodatkowo wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsługi, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsługi, napraw i remontów. Wprowadzenie kolejnego rodzaju moździerzy uniemożliwiłoby stosowanie zamienników zespołów, podzespołów i części, a ponadto znacznie utrudniłoby realizację procesu szkolenia żołnierzy – niezbędnym byłoby przeszkolenie osób funkcyjnych (instruktorów oraz użytkowników) w zakresie eksploatacji nowego SpW. Uwzględniając powyższe, w ocenie Zamawiającego zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, tj. Zakładom Mechanicznym Tarnów S.A. w Tarnowie, w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4, z jednoczesnym zastosowaniem przepisu wynikającego z art. 131h ust. 7 pkt 1 Ustawy.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
IU/13/VI-20/ZO/WROiB/DOS/Z/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 30
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@zmt.tarnow.pl
Tel.: +48 48146306201
Faks: +48 48146306204

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań W terminach wynikających z Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.2.2017