Árubeszerzések - 68220-2016

Normál nézet megjelenítése

27/02/2016    S41

Magyarország-Budapest: Tömegközlekedési buszok

2016/S 041-068220

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Címzett: Molnár József
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 62560111/4728
Fax: +36 14557904

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.volanbusz.hu

A felhasználói oldal címe: www.volanbusz.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Rátky Miklós
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telefon: +36 13363390
Fax: +36 13363399

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Rátky Miklós
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telefon: +36 13363390
Fax: +36 13363399

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Rátky Miklós
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telefon: +36 13363390
Fax: +36 13363399

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Új, normál padló magasságú, kéttengelyes szóló, (M3/II. osztályú) regionális feladatra alkalmas autóbuszok beszerzése. Árubeszerzés. Pénzügyi lízingszerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Lízing

A teljesítés helye: Magyarország, ezen belül a nyertes ajánlattevő választása szerint elsődlegesen az ajánlatkérő fóti telephelye (EGB Ipari Park, 2151 Fót, 0221/12. hrsz.), vagy ajánlattevő – műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas – telephelye, amennyiben az elsődlegesen megjelölt teljesítési helytől számítva nincs messzebb 50 km-nél a www.google.hu/maps -ba beírt adatok figyelembevételével.

NUTS-kód HU102 Pest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121100 Tömegközlekedési buszok

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
15 db új, normál padló magasságú, kéttengelyes szóló, (M3/II. osztályú) regionális feladatra alkalmas autóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban.
A beszerzés tárgya 15 db egyforma felszereltségű, azonos gyártmányú autóbusz, ezért a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50. § (2) bek.)
Kizárólag új autóbusz megajánlására van lehetőség. Az „új autóbusz” fogalma alatt az ajánlatkérő az első alkalommal forgalomba helyezett autóbuszt érti.
A beszerzendő autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Műszaki specifikáció” tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 78 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186.§- ban foglaltak alapján késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezetnek megfelelően.
Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbusz nettó havi lízing díjának 1/30-ad része.
Kötbérmaximum: 90 napi tétel, melynek elérése esetén az Ajánlatkérő indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér:
Ajánlatkérő a szállítási határidő lejártát követő 60. napot követő naptól jogosult e szerződéstől egyoldalúan elállni.
Ajánlattevő köteles a beszerzés neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés szerinti meghiúsulással érintett autóbuszok nettó gépérték 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő részére.
Hibás teljesítési kötbér (üzemképességi mutató): az Ajánlattevő által ajánlatában vállalt és értékelési szempontként figyelembe vett üzemképességi szint alatti üzemképességi mutató esetén hibás teljesítési kötbér megfizetésének van helye. A kötbér mértéke a vállalt és a tényleges üzemképességi mutató közötti különbségnek megfelelően, százalékonként és havonta 300 000 HUF.
Jótállás (Garancia):
— ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 24 havi jótállás minimum vállalását írja elő,
— a kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont,
— a kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.
(Fődarabok: a motor, a nyomatékváltó, a futóművek és a kormánymű)
Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények kiszereléssel járó vizsgálata, vagy javítása, ill. főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett.
A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint.
Lízing konstrukció:
— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal,- futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 7. hónapjától számított 72 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos)legfeljebb 6 hónapos (180 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,
— finanszírozás devizaneme: HUF,
— kamatozás: változó, 3 havi Bubor alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi Bubor + 6 % értéket,
— a Lízingbeadó (ajánlattevő) minden Bubor változást követően – a legközelebbi pénzügyi értesítő levéllel együtt – köteles megküldeni lízingtárgyanként a teljes hátralékos lízingdíjra vonatkozóan aktualizált – e szerződés 1. számú mellékletét képező – fizetési ütemezést,
— induló díj, önerő: nincs, az adott lízingtárgyra vonatkozó teljes és hatályos általános fogalmi adó összege (jelenleg 27 %) a lízingszerződés aláírását követően a Lízingbeadó (ajánlattevő) által átadott, vagy tértivevényes levélben megküldött számla kézhezvételétől számított legfeljebb 8 napon belül átutalásra kerül a Lízingbevevő (ajánlatkérő) által a lízingszerződésben megadott bankszámlára,
— az első lízingdíj a lízingtárgy átadás – átvételét követő harminc napon belül,- és azt követően a további 71 havi lízingdíj mindig további 30 napon belül, utólagos esedékességgel kerül átutalásra,
— egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet Ajánlatkérő sem a szerződéskötéskor, sem a futamidő alatt nem fogad el, kivéve a szerződésben külön nevesített díjakat,
— lízingszerződés teljesítésének biztosítéka az Ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú főbankszámlája terhére benyújtott beszedési megbízás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Az autóbuszok feleljenek meg az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM rendeletben „a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben „a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rögzített előírásoknak.
Az ajánlat tárgyát képező autóbuszokra vonatkozó, az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és forgalmazójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania, ajánlata elkészítése során ezekre figyelemmel kell lennie, a megajánlott autóbuszoknak ezeknek maradéktalanul kell megfelelniük.
Ezek különösen:
— 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről. Valamennyi a rendeletben rögzített/hivatkozott jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással,
— 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról,
— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,
— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,
— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,
— 151/2003 (IX.22) Kormány rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
— 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:
P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordult elő. Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;
P2) az előző két lezárt üzleti évben összesen, általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el a 250 000 000 HUF (Kettőszázötvenmillió forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve- , ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 100 millió HUF,(százmillió forint), a beszerzés tárgyából (új jármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétellel.
Igazolási mód:
P1) Ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
— a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,
— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
P2) Ajánlattevő nyilatkozata az előző két lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,- az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 100 000 000 (százmillió) HUF.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők – közül a P1 pont vonatkozásában elég, ha egy megfelel, – a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 10 darab új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű, tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 1 000 000 000 HUF-ot (azaz Egymilliárd forintot). (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont);

M2) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább egy,- az ajánlata tárgyát képező autóbusztípusok jótállási illetve egyéb javításra felhatalmazott, – a 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben, a rendelet 3. sz. melléklet 1., 2., 3., 4. számú járműfenntartó tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelő, az Ajánlatkérő fóti telephelyétől (ennek címe: EGB Ipari Park, 2151 Fót, 0221/12. hrsz.) legfeljebb 50 km-re fekvő (www.google.hu/maps internetes térkép alkalmazásba írt adatok alapján meghatározott), legalább egy éve működő szervizzel (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c.) pont);

M3) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik érvényes ISO:9001:2008, ISO 14001:2004 Integrált Minőség- és Környezet-központú Irányítási Rendszer (IMKIR) vagy azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal), illetőleg rendelkezik ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási és környezet-központú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival;
M4) nem rendelkezik a megajánlott termékkel (lízingtárggyal).
Igazolási mód:
M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízing) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:
— a teljesítés ideje,
— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme),
— a referencia tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
M2) Az alkalmasság igazolható az Ajánlattevő által ajánlatához csatolt olyan – az 1/1990.(IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizzel aláírt – minimum együttműködési szándéknyilatkozattal, vagy együttműködési megállapodással, vagy erre irányuló érvényes, élő szerződéssel – amely igazolja, hogy a szerviz felhatalmazott a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási-,- illetőleg egyéb javítására. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.
M3) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell az érvényes ISO:9001:2008, ISO 14001:2004 Integrált Minőség- és Környezet-központú Irányítási Rendszer (IMKIR) szerinti vagy azokkal egyenértékű rendszerek szerinti működést igazoló tanúsítványt, más, egyenértékű tanúsítványt (tanúsítványokat), illetve az Ajánlattevő egyenértékű minőségbiztosítási és környezet-központú irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait.
Az egyenértékűséget a Kbt. 24. § (3) bek. szerint kell értelmezni:
(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő – ideértve a fogyatékosok számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is -, akkor a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
M4) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott autóbusz típusbizonyítványát.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Valamennyi alkalmassági feltétel igazolásához:
A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó gépérték, összesen (HUF). Súlyszám 45

2. Lízing futamidő ajánlattevő által vállalt kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva, minimum 30 nap, maximum 180 nap) (Napban megadva). Súlyszám 20

3. Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi BUBOR plusz 6 % kamatfelár) (%-ban megadva).. Súlyszám 10

4. Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva). Súlyszám 15

5. Az ajánlattevő által – a 24 hónap kötelező jótálláson felül-, vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 0 hónap, maximum további 24 hónap). Súlyszám 5

6. Az ajánlattevő által a kötelező jótállási idő (24 hónap) tartama alatt szavatolt üzemképességi mutató %-ban megadva. (értékei minimum 90 % – maximum 100 %). Súlyszám 5

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 31.3.2016 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
31.3.2016 - 12:00
IV.3.5)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31.3.2016 - 12:00

Hely

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontásról készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdésekben találhatóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1.) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7.§ (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
2.) Az ajánlatkérési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igazoltan át kell vennie vagy elektronikus úton el kell érnie. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt egy ajánlattevő veszi át igazoltan.

3.) Az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció teljes egészében letölthető a www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/ajanlati-felhivasok elérési helyről. A dokumentáció elektronikus úton történő letöltését a dokumentációban található "visszaigazoló adatlap" kitöltésével és a beszerzes@volanbusz.hu és a kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus levélcímekre történő visszaküldésével igazolni kell. A kitöltött adatlapot és megküldésének igazolását csatolni kell az ajánlathoz.

4.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva a Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.
A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható. Az elektronikus példánynak AcrobatReader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell lennie.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.
Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: Új, normál padló magasságú, kéttengelyes szóló, (M3/II. osztályú) regionális feladatra alkalmas autóbuszok beszerzése." „közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
5.) Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda H-1024 Budapest, Ady Endre utca 19.A.
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00- az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a környéken várhatóan előforduló parkolási nehézségekre.
6.) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
7.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen a felolvasólap, a Kbt. 66. § (2) szerinti,- a garanciavállaló, továbbá a kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
8.) Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevők) kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9.) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése [az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint azokat a fő, számszerűsíthető adatokat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül]szerinti információkat. A Kbt. 68. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatok bontásának megkezdése előtt Ajánlatkérő ismerteti a rendelkezésre álló fedezet összegét.
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban.
12.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11)bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni,- úgy az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
13.) Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.”
14.) Az értékelési részszempontok a IV.2.1. pontban találhatóak. Az értékelési módszer ismertetése:
A ponthatárok közötti pontozás módja: az 1,2,3, 4. számú részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 1.6 2012-i KÉ 2012. évi 61. szám útmutatójának III/A/1/ba pontja szerinti fordított arányosítás, míg az 5. rész szempont esetén az útmutató III/A/1/bb. pontja szerinti egyenes arányosítás, a 6. részszempont esetében a sorbarendezés.
Az egyes részszempontokra adható pontszám minimum 1, maximum 100 pont.
A legkedvezőbb ajánlati elem kapja – minden részszempont esetén – a maximális 100 pontot, az utána következő ajánlatok az 1, 2, 3, 4, 5. részszempontok esetében a legjobb ajánlati értékhez történő arányosítással kalkulált csökkenő pontszámot kapnak.
Tört szám esetén az ajánlatkérő három tizedes jegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a kerekítés felfelé történik.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezután súlyszámukkal felszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlattevő a nyertes.
15. Az egyes értékelési részszempontok tartalmának magyarázata:
1. részszempont:
Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatban megadott autóbusz mennyiségre összesített nettó gépérték, magyar forintban megadva. Az ellenszolgáltatás összegének fedezetet kell nyújtania mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom és kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához.
Ajánlatkérő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből, árfolyamváltozásból, stb. eredő) többletköltség-igényt nem fogad el.
2. részszempont:
Lízing futamidő ajánlattevő által vállalt kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva, minimum 30 nap, maximum 180 nap) (Napban megadva)
A minimum érték alatti vállalások esetén is az Ajánlatkérő legfeljebb a maximális 100 pontot adja, ugyanakkor vizsgálja az ajánlati elem megalapozottságát a Kbt. 72.§ (7) bek. alkalmazásával.
A maximum érték feletti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.
3. részszempont:
Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi BUBOR plusz 6 % kamatfelár) (%-ban megadva).
A felolvasólapon megadottak szerint kell megajánlani, a legkedvezőbb a legalacsonyabb kamatfelár vállalása.
A kamatfelár maximum érték feletti vállalása esetén az ajánlat érvénytelen.
A 4. részszempont:
— a teljes élettartamra vetített energiafelhasználás és szennyezőanyag- kibocsátási költség.
A bírálati részszempont értékét a környezetkímélő és energia-hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011 (III.30.) Korm. rendelet szerint kell meghatározni, a következők figyelembe- vételével:
Az energiafelhasználást (üzemanyag fogyasztást) a TÜV Rheinland-KTI Kft. JML-02-16 számú „Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz” című vizsgálati utasítás szerint elvégzett mérés alapján kell megadni. Az ajánlatban (sablon táblázatban) a távolsági kategóriára előírt technológia alapján mért és átlagolt, jegyzőkönyvben szereplő, következő értéket kell megadni: „a mérési ciklus során mért átlagos fogyasztás 70 %-ának és az állandó 80 km/h sebességhez tartozó fogyasztás 30 %-ának az összege (l/100 km, egy tizedes jegyre kerekítve)” ahol a mérési ciklus = távolsági menetciklus. Az autóbusznak megfelelő fenti fogyasztásmérési módszer alapján készült vizsgálati jegyzőkönyv (egyszerű másolatban) is megfelel. Az üzemanyag fogyasztást az ajánlat tárgyában szereplő autóbusz hajtásláncával megegyező „teszt autóbusz” mérésével kell meghatározni.
A mért értéket a mérést végző szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni és az ajánlathoz csatolni szükséges.
A mérést bármely, az MSZ EN ISO/ILC 17025:2005 szerint akkreditált intézet elvégezheti.
A környezeti hatások figyelembe vétele az autóbusz típusbizonyítványában szereplő kibocsátási értékek alapján történhet. A típusbizonyítványt az ajánlathoz csatolni kell. A teljes költséget EUR-ban, az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott táblázat (sablon) kitöltésével kell megadni.
Az energiafelhasználást az Ajánlatkérő ellenőrzi, a nem megfelelő teljesítést a bemutatott fogyasztásmérési jegyzőkönyv alapján állapítja meg.
Ajánlatkérő a 48/2011.(III.30.) Korm. rendeletnek való megfelelést – a Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés ba) pontja szerinti előírást – a 3. bírálati részszempont előírásával tartja be.
5. részszempont:
Az ajánlattevő által – a 24 hónap kötelező jótálláson felül-, vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 0 hónap, maximum további 24 hónap)
Amennyiben a kötelező jótálláson felül vállalt jótállás mértéke meghaladja a maximumot,- úgy az ajánlattevő ez esetben is csak a maximum pontszámot kapja meg az értékelés során.
A 6. részszempont:
Az ajánlatkérő a 90 %- alatti mutató vállalását érvénytelennek tekinti, az ezt követő vállalásokat a következők szerint pontozza:
= 90 % -os mutató vállalása esetén a pontszám 1;
= 91 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 10;
= 92 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 20;
= 93 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 30;
= 94 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 40;
= 95 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 50;
= 96 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 60;
= 97 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 70;
= 98 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 80;
= 99 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 90;
= 100 %- os mutató vállalása esetén a pontszám 100.
A 100 % értékű vállalás csak abban az esetben fogadható el érvényesnek, ha ajánlattevő a forgalomképtelen autóbuszok helyett csereautóbuszt biztosít.
A mutató teljesülését ajánlatkérő havonta értékeli, oly módon, hogy a jótállás körébe tartozó hibából, karbantartási előírásból adódóan naponként forgalomképtelen autóbuszok számát összesíti (HJ).
A havi munkaidő alap az összes beszerzett autóbusz mennyiségének és a naptári napok számának szorzata (HMA).
Az üzemképességi mutató (ÜM) meghatározása az alábbi képlettel történik:
ÜM = (HMA – HJ)/HMA * 100.
Mértékegysége %.
A forgalomképtelen járművek darabszámának meghatározását ajánlatkérő a reggel 6 óra 30 perckori állapotra vonatkoztatva végzi el.
Az adott pontszámok ezután súlyszámukkal felszorzásra kerülnek.
16. ) Az autóbuszok ajánlatkérő által elfogadott szállítási határideje: a szerződéskötés napjától számított maximum hat hónap (180 nap), az ennél rövidebb szállítási határidő – azaz a lízing futamidő kezdete – értékelési szempont.
17.) Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy az előminősítési rendszerében – a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását az alábbi pontok tekintetében:
Ajánlati felhívás III.2.2) pont: P1.), P2.
Ajánlati felhívás III.2.3) pont: M1.), M2.) M3.) M4.)
18.) Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
19.) Közös ajánlattétel eseten az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
20.) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
21.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra vonatkozóan a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint jár el.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ilyen esetben is elrendeli az újabb hiánypótlást.
22.) Ajánlattevő a Kbt. 81. § (3) bekezdése alapján ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
23.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás- mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az erre felhatalmazott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazás elfogadását a meghatalmazottnak is alá kell írnia. Ajánlatkérő a meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában fogadja el.

24.) A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban (elektronikus úton, az alábbi címekre egyidejűleg megküldve: beszerzes@volanbusz.hu és kozbeszerzes@ratkynet.hu ) nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a kapcsolattartóként megjelölt ajánlatkérő nevében eljáró szervezethez (ajánlati felhívás A. melléklet II. pont szerint) faxon és elektronikus úton (e-mailen) is eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát.

25.) A gazdasági szereplőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indokolást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
26.) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat elvező jogát (szabadalmi védjegy).
27.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket – az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével – a Kbt. 79. § (1)–(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.
28.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
29.) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ő viseli annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságból adódik, melyet ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.
30.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások
A Kbt. 54. § alapján ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 5 000 000 HUF, azaz Ötmillió forint összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig az alábbiakban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania:
— az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.
Ajánlati biztosíték az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú folyószámlájára fizethető be.
30.1.A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint teljesíthető a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy kötelezvény vagy készfizető kezességvállalás kedvezményezettjeként a Volánbusz Zrt-t kell megnevezni, tárgyként az eljárás címét: „Új, normál padló magasságú, kéttengelyes szóló, (M3/II. osztályú) regionális feladatra alkalmas autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés” kell feltüntetni.
30.2. A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
30.3. A Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.
30.4. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem, vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
30.5.A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártát követően, az ajánlati kötöttség időtartamára kell érvényesnek lennie.
30.6. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)–(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
30.7.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;
31.) Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték a mértékadó.
Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
32.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa megajánlani kívánt áru származási helyéről a külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően. Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján – a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdés alapján kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
A 307/2015.(X.27.) Korm. rendelet 5. § alapján Ajánlatkérő jogosult kizárni az eljárásból azt az ajánlattevőt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában – az áruk összértéke tekintetében – 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
A nemzeti elbánásban részesítés szabályai a Kbt. 2. § (5) bekezdésben találhatóak.
33.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.
34.)Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. (Kbt. 131. § (4) bekezdés)
35.)Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkező hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikációt lehetőleg elektronikus úton bonyolítsa.
36.) Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, „vagy az azzal egyenértékű” – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – termékre lehet tenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Az egyenértékűség fennállásának igazolása az Ajánlattevő feladata és felelőssége, az egyenértékűség hitelt érdemlően csak a megajánlott termékre vonatkozó objektív adatok és független mérések, érvényes tanúsítványok csatolása esetén tekinthető igazoltnak.
Ajánlattevő köteles a termékek vonatkozásában nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy az mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak.
Ajánlattevő a nem azonos, de egyenértékű termek megajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a megadott,- és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, Ajánlattevőnél és Ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű többletköltségét Ajánlattevő viseli.
37.) Ajánlatkérő a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. tv. 18. § 30. pontjában foglalt értelmező rendelkezés alapján azt a járművet tekinti a tartós bérletbe (operatív lízingbe ) adottnak, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték. A pénzügyi lízing fogalmát a Ptk. 6:409.§ tartalmazza.
Ajánlatkérő a gépjármű fogalma alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, 1. számú függelék, II/b. pont szerinti meghatározást érti:
b) Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek.
Ajánlatkérő az autóbusz fogalma alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, 1. számú függelék, II/e. pont szerinti meghatározást érti:
e) Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – kilencnél több állandó ülőhely van.
38.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
39.) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv. rendelkezései irányadók.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
24.2.2016