Услуги - 3-2018

03/01/2018    S1

Пopтyгaлия-Лисабон: Мобилни комуникационни услуги и оборудване

2018/S 001-000003

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност
Пощенски адрес: Praça Europa 4
Град: Lisbon
код NUTS: PT170 Not specified
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия
Лице за контакт: Torne Isabel
Електронна поща: OPEN222017@emsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Мобилни комуникационни услуги и оборудване

Референтен номер: EMSA/OP/22/2017
II.1.2)Основен CPV код
64200000 Далекосъобщителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази обществена поръчка е набавянето на мобилни услуги за гласова комуникация и пренос на данни в Португалия и в чужбина в роуминг, и оборудване (устройства) за мобилни комуникации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
64211200 Услуги на междуградска телефония
64212000 Мобилни радиотелефонни услуги
64212100 SMS услуги – изпращане и получаване на кратки текстови съобщения (SMS)
64211100 Услуги на локална телефония
64214000 Бизнес телефонни услуги по собствена мрежа
72400000 Интернет услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PT PORTUGAL
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази обществена поръчка е набавянето на мобилни услуги за гласова комуникация и пренос на данни в Португалия и в чужбина в роуминг, и оборудване (устройства) за мобилни комуникации. Поради естеството на необходимите услуги ЕАМБ не може да намери поне пет оператора на пазара, които могат да бъдат поканени и евентуално да могат да представят оферта за тази процедура за обществена поръчка. Поради това беше решено, че ще се използва открита процедура. Използването на този вид процедура позволява отварянето на обществената поръчка за повече от минималните пет оператора, както е в случая с процедури със средна стойност. Използването на откритата процедура ще подобри конкуренцията в рамките на пазара и ще се увеличи възможността за получаването на оферти с по-високо качество.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката за услуги ще има първоначална продължителност 12 месеца с възможност за подновяване 3 пъти за същата продължителност от 12 месеца за всяко подновяване.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изисквания: Оферентът трябва да има правните и нормативните възможности за изпълнение на професионалната дейност, необходима за изпълнение на поръчката.

Доказателства: Валидно разрешително от Anacom за опериране на мобилни услуги в Португалия (или еквивалентно за другите държави — ако е приложимо).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В съответствие с условията на проектодоговора, наличен в специалния раздел на процедурата за обществена поръчка в платформата e-Tendering на адрес http://simap.ted.europa.eu/

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/01/2018
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/06/2018
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/02/2018
Местно време: 10:00
Място:

Офисите на Европейска агенция по морска безопасност, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Португалия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Това заседание по отварянето ще бъде публично и на отварянето на офертите може да присъства по един представител на всеки оферент. Ако желаете да присъствате, моля изпратете заявление (поне пет календарни дни преди датата на отварянето) на следния адрес за електронна поща: OPEN222017@emsa.europa.eu, като се посочи името на присъстващото лице и оферента, когото те представляват.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Забранен е контактът между ЕАМБ и оферентите по време на процедурата, освен при изключителни обстоятелства и единствено съгласно следните условия:

а) преди крайната дата за подаване на оферти:

— по молба от оферента ЕАМБ може да предостави допълнителна информация с цел разясняване на документите на обществената поръчка.

Всички заявки за допълнителна информация трябва са в писмен вид и да бъдат изпратени чрез платформата e-Tendering на адрес http://simap.ted.europa.eu/, в специалния раздел на съответната процедура за обществена поръчка.

ЕАМБ не е задължена да отговаря на искания за допълнителна информация, които са отправени по-малко от 6 работни дни преди крайния срок за подаване на оферти.

— ЕАМБ може по собствена инициатива да информира заинтересованите страни за всяка грешка, неточност, пропуск или друг вид печатна грешка в документите на обществената поръчка,

— всяка допълнителна информация, включително упоменатата по-горе, ще бъде публикувана в специалния раздел на процедурата за обществена поръчка в платформата e-Tendering на адрес http://simap.ted.europa.eu/. Съответният раздел на интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

б) след отваряне на офертите:

— ако има нужда от разяснение или ако трябва да бъдат поправени очевидни печатни грешки, ЕАМБ може да се свърже с оферента, в случай че условията на офертата няма да се променят в резултат на това.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: ECJ.Registry@curia.eu.int
Факс: +352 433766
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/12/2017