Servicii - 3-2018

03/01/2018    S1

Portugalia-Lisabona: Servicii și echipamente de comunicații mobile

2018/S 001-000003

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170 Not specified
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
Persoană de contact: Torne Isabel
E-mail: OPEN222017@emsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii și echipamente de comunicații mobile

Număr de referinţă: EMSA/OP/22/2017
II.1.2)Cod CPV principal
64200000 Servicii de telecomunicaţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei proceduri de achiziții este de a achiziționa servicii de comunicații mobile de voce și de date în Portugalia și în străinătate prin roaming, și echipamente (dispozitive) pentru comunicații mobile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64210000 Servicii de telefonie şi de transmisie de date
64211200 Servicii telefonice interurbane
64212000 Servicii de telefonie mobilă
64212100 Servicii SMS (Short Message Service – Serviciu de mesaje scurte)
64211100 Servicii telefonice locale
64214000 Servicii de reţele telefonice comerciale specializate
72400000 Servicii de internet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT PORTUGAL
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei proceduri de achiziții este de a achiziționa servicii de comunicații mobile de voce și de date în Portugalia și în străinătate prin roaming, și echipamente (dispozitive) pentru comunicații mobile. Din cauza naturii serviciilor necesare, EMSA nu a putut identifica cel puțin cinci operatori pe piață care ar putea fi invitați și, eventual, toți ar fi în măsură să ofere o ofertă pentru această procedură de achiziții publice. Prin urmare, s-a decis ca procedura deschisă să fie utilizată. Utilizarea acestui tip de procedură permite deschiderea achiziției pentru mai mult de cinci, ca în cazul procedurilor de valoare medie. Utilizarea procedurii deschise poate spori concurența pe piață și crește posibilitatea de a primi oferte de o calitate superioară.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 130 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul de servicii va avea o durată inițială de 12 luni, cu o posibilitate de reînnoire de maxim 3 ori pentru aceeași perioadă de 12 luni pentru fiecare reînnoire.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerințe: Ofertantul trebuie să aibă capacitatea juridică și de reglementare pentru a exercita activitatea profesională necesară în vederea executării contractului.

Documente justificative: Licență valabilă de la Anacom pentru a opera servicii mobile în Portugalia (sau echivalentul pentru alte țări - dacă este cazul).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

În conformitate cu prevederile proiectului de contract disponibil, secțiunea dedicată procedurii de achiziție pe platforma e-Tendering la adresa http://simap.ted.europa.eu/

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/01/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/06/2018
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/02/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Birourile Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugalia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ședința de deschidere va fi publică. La deschiderea ofertelor, poate participa câte 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Persoanele care doresc să participe trebuie să trimită o cerere (cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data deschiderii), la următoarea adresă de e-mail: OPEN222017@emsa.europa.eu indicând numele persoanei care participă și al ofertantului pe care îl reprezintă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pe durata procedurii, orice contact între EMSA și ofertanți este interzis, cu excepția cazurilor excepționale și numai în următoarele condiții:

a) Înainte de data-limită de depunere a ofertelor:

— la cererea ofertantului, EMSA poate furniza informații suplimentare numai în scopul furnizării de clarificări privind dosarului licitației.

Orice solicitare de informații suplimentare trebuie făcută în scris și trimisă prin intermediul platformei e-Tendering la http://simap.ted.europa.eu/ secțiunea dedicată respectivei proceduri de achiziție.

EMSA nu are obligația de a răspunde cererilor de informații suplimentare formulate cu mai puțin de 6 zile lucrătoare înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

— EMSA poate, din proprie inițiativă, să informeze părțile interesate cu privire la orice eroare, inexactitate, omisiune sau orice altă eroare de redactare apărută în dosarul licitației,

Orice informații suplimentară, inclusiv cele menționate mai sus, vor fi publicate în secțiunea dedicată procedurii de achiziție pe platforma e-Tendering la adresa http://simap.ted.europa.eu/. Respectiva secțiune de pe site va fi actualizată periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

b) După deschiderea ofertelor:

— În cazul în care sunt solicitate clarificări sau în cazul în care trebuie corectate erori de redactare evidente din textul ofertei, EMSA poate contacta ofertantul, dar cu condiția ca termenii ofertei să nu se modifice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/12/2017