Služby - 3-2018

03/01/2018    S1

Portugalsko-Lisabon: Mobilné komunikačné služby a zariadenia

2018/S 001-000003

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Poštová adresa: Praça Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Not specified
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
Kontaktná osoba: Torne Isabel
E-mail: OPEN222017@emsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3167
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mobilné komunikačné služby a zariadenia

Referenčné číslo: EMSA/OP/22/2017
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je získať mobilné hlasové a dátové komunikačné služby v Portugalsku a v zahraničí v rámci roamingu a zariadenia (prístroje) pre mobilnú komunikáciu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64210000 Telefónne služby a prenos údajov
64211200 Diaľkové telefónne služby
64212000 Mobilné telefónne služby
64212100 Služby krátkych textových správ (SMS)
64211100 Miestne telefónne služby
64214000 Služby neverejnej súkromnej siete
72400000 Internetové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT PORTUGAL
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tohto obstarávania je získať mobilné hlasové a dátové komunikačné služby v Portugalsku a v zahraničí v rámci roamingu a zariadenia (prístroje) pre mobilnú komunikáciu. Vzhľadom na povahu potrebných služieb EMSA nedokázala identifikovať aspoň 5 prevádzkovateľov na trhu, ktorí by mohli byť pozvaní a potenciálne by boli schopní predložiť ponuku pre toto obstarávacie konanie. Preto bolo prijaté rozhodnutie o použití verejnej súťaže. Použitie tohto typu súťaže umožňuje otvoriť obstarávanie pre viac prevádzkovateľov než minimálne 5, ako bolo stanovené v prípade rokovacieho konania pre zákazky strednej hodnoty. Použitím verejnej súťaže sa rozšíri konkurencia na trhu a zvýši sa možnosť prijatia ponúk vyššej kvality.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva o obstarávaní služieb bude mať počiatočnú dĺžku 12 mesiacov s možnosťou predĺženia až 3-krát na rovnaké obdobie 12 mesiacov pre každé obnovenie.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Požiadavky: Uchádzač musí mať právnu a regulačnú spôsobilosť realizovať odbornú činnosť potrebnú na vykonanie zákazky.

Dôkaz: Platná licencia spoločnosti Anacom na prevádzkovanie mobilných služieb v Portugalsku (alebo ekvivalent pre ostatné krajiny – ak je to uplatniteľné).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

V súlade s ustanoveniami návrhu zmluvy dostupnej v rámci príslušnej časti obstarávacieho konania na platforme pre elektronické predkladanie ponúk na adrese http://simap.ted.europa.eu/

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/01/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2018
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/02/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

V kancelárii Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, European Maritime Safety Agency, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugalsko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváracie zasadnutie bude verejné a otvárania ponúk sa môže zúčastniť zástupca každého uchádzača. Ak sa chcete zúčastniť, zašlite žiadosť (aspoň 5 kalendárnych dní pred dátumom otvárania ponúk) na nasledujúcu e-mailovú adresu: OPEN222017@emsa.europa.eu s uvedením mena zúčastňujúcej sa osoby a uchádzača, ktorého zastupuje.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Kontakt medzi EMSA a uchádzačmi je počas konania zakázaný, okrem výnimočných okolností a len za týchto podmienok:

a) pred konečným termínom na predloženie ponúk:

— Na žiadosť uchádzača môže EMSA poskytnúť dodatočné informácie výlučne s cieľom objasniť obsah súťažných podkladov.

Akékoľvek žiadosti o dodatočné informácie musia byť predložené len písomne a odoslané prostredníctvom platformy na elektronické predkladanie ponúk na adrese http://simap.ted.europa.eu/ osobitnej časti príslušného postupu verejného obstarávania.

EMSA nie je povinná odpovedať na žiadosti o dodatočné informácie doručené neskoršie ako 6 pracovných dní pred konečným termínom na predloženie ponúk.

— EMSA môže z vlastnej iniciatívy informovať zainteresované strany o akejkoľvek chybe, nepresnosti, vynechaní alebo o akejkoľvek inej administratívnej chybe v súťažných podkladoch.

— Akékoľvek dodatočné informácie vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie, budú uverejnené v osobitnej časti postupu verejného obstarávania na platforme na elektronické predkladanie ponúk na adrese http://simap.ted.europa.eu/. Príslušná časť webovej stránky bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

b) Po verejnom otváraní ponúk:

— ak sa požaduje objasnenie, alebo ak je potrebné opraviť v ponuke bežné administratívne chyby, EMSA môže kontaktovať uchádzača za predpokladu, že v dôsledku toho nebudú zmenené podmienky súťaže.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/12/2017