Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 15-2014

Компактен изглед

02/01/2014    S1    Европейска комисия - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно личното пространство и проблеми на защитата на данни, свързани с използването на гражданските Дистанционно управлявани въздухоплавателни системи (RPAS)

2014/S 001-000015

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, дирекция G – Авиокосмическа и корабостроителна промишленост, индустрия в сферата на сигурността и отбраната
Пощенски адрес: avenue d'Auderghem 45 (Brey 9/34)
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=312
На вниманието на: Отдел G 5 – Отбранителна, въздухоплавателна и морска промишленост
Адрес за електронна поща: entr-defence-aero-and-marit-ind@ec.europa.eu
Телефон: +32 22952317
Факс: +32 22967014

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=312

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Проучване относно личното пространство и проблеми на защитата на данни, свързани с използването на гражданските Дистанционно управлявани въздухоплавателни системи (RPAS).
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата, с изключение на помещенията на Комисията.
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Повишеното използване на Дистанционно управлявани въздухоплавателни системи (RPAS), което ще е резултат от тяхното прогресивно интегриране във въздушното пространство, може да породи сериозни и уникални безпокойства за личното пространство и защита на данни и да намали общите ползи от тази иновативна технология.
За да определи подходящи мерки за занимаване с въпросите на личното пространство и защита на данни, проучването ще:
1. изследва рисковете за личното пространство, свързани с използването на RPAS от правителствени, търговски и частни потребители за различни видове гражданско приложение (наблюдение, мониторинг на инфраструктура, и т.н.);
2. анализира настоящите национални режими за защита на данни (в частност при видео наблюдение) и тяхната уместност за приложенията на RPAS; анализира въздействието на предложените разпоредби на ЕС;
3. изследва настоящия статус на въпроса за поверителност на RPAS в рамките на всички национални органи за защита на данни и органи на гражданската авиация;
4. направи препоръка как да се третират проблеми на поверителността.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

75000000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 146 700 EUR

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Цена. Тежест 30
2. Качество. Тежест 70
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
331/PP/ENT/CIP/13/C/N02C051.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 155-269615 от 10.8.2013

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: SI2.666998
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
21.11.2013
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 7
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: Trilateral Research & Consulting, LLP (водещ партньор) and Vrije Universiteit Brussel (партньор)
Пощенски адрес: Crown House, 72 Hammersmith Road
Град: Лондон
Пощенски код: W14 8TH
Държава: Обединено кралство
Адрес за електронна поща: david.wright@trilateralresearch.com
Телефон: +44 2075593550

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 150 000 EUR
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 146 700 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Решение C(2012) 9442 на Комисията от 18.12.2012 г. за създаване на годишна работна програма 2013 по програма за предприемачество и иновации (EIP).
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: ecj.registry@curia.eu.int
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766
Интернет адрес: http://curia.eu.int

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23.12.2013